WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Патоморфологія пухлини вільмса (нефробластоми) (автореферат) - Реферат

Патоморфологія пухлини вільмса (нефробластоми) (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

АБДУЛЛІН Рафаель Фатяхдинович

УДК 616-006.85-091

Патоморфологія пухлини вільмса (нефробластоми)

14.03.02 – патологічна анатомія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті імені М.Горького МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник

Волос Лілія Іванівна, Донецький державний медичний університет імені М.Горького МОЗ України, провідний науковий співробітник відділу патоморфології Центральної науково-дослідної лабораторії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Червяк Петро Іванович, заслужений діяч науки і техніки України, начальник патологоанатомічного відділення Військово-медичного управління СБУ (м. Київ)

доктор медичних наук, професор Терещенко Валентина Павлівна, директор Інституту екологічної патології людини та завідувач лабораторії ендоекології і техногенно-індукованої патології Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України (м.Київ)

Провідна установа:

Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра патологічної та топографічної анатомії (м. Київ)

Захист відбудеться " 01" лютого 2007 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 34.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця за адресою: 03057, м.Київ, вул. Зоологічна, 1.

Автореферат розісланий "19" грудня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, професор

О.М. Грабовий

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. До найпоширеніших новоутворень дитячого віку відносяться пухлини заочеревинного простору, серед яких частіше за всіх зустрічається нефробластома, або пухлина Вільмса (К.П.Гордієнко, 2005; В.З.Москаленко зі співавтор., 2005; R.C. Shamberger et al., 2006). Деякі дослідники вважають, що пухлина Вільмса може виникати ще у внутрішньоутробному періоді, тим паче, що в літературі ці новоутворення описані у дітей віком до 14 днів (D. Pollono et al., 2003; J. Balaguer Guill et al., 2006). Більшість авторів підкреслюють, що ефективні терапія та прогноз неможливі без правильної верифікації патоморфології пухлини Вільмса, бо саме вона повинна братися за основу при виборі схем лікування та при визначенні прогнозу (Pritchard-Jones K., 2004). Понад 70% наукових праць щодо нефробластоми переважно присвячені епідеміології, генетиці, спадковим синдромам, що зустрічаються при нефробластомах (WAGR, Beckwith-Wiedemann), незвичайним клінічним проявам хвороби, а також комбінованому лікуванню нефробластом (J.S. Dome, 2005; B.V. Fischbach et al., 2005). До сьогоднішнього дня в літературі не визначені морфологічні критерії нефробластом, власно її гісто- та морфогенез, й відсутні роботи, фундовані комплексним морфологічним дослідженням пухлини Вільмса із застосуванням сучасних технологій, аналізом й узагальненням результатів дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є фрагментом планової НДР Донецького державного медичного університету ім.М.Горького: "Оптимізація методів діагностики, лікування та реабілітації дітей з уродженою та набутою хірургічною патологією" (№ державної реєстрації 0103U007886, шифр: УН 04.04.26). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради Донецького державного медичного університету (протокол №1 від 16 лютого 2006 року). Автором безпосередньо проведене комплексне морфологічне дослідження нефробластоми у дітей із застосуванням сучасних гістологічних, імуногістохімічних та морфометричних методів.

Мета дослідження - встановити основні морфологічні характеристики епітеліального та неепітеліального компонентів нефробластом різного ступеня катаплазії для забезпечення вірогідності та об'єктивності патогістологічного діагнозу і прогнозу.

Задачі дослідження:

  1. За операційними та секційними даними прозектури Обласної дитячої клінічної лікарні м. Донецька встановити основні структурні компоненти пухлини Вільмса.

  2. Здійснити гістологічне, гістохімічне і морфометричне дослідження структурних компонентів нефробластом.

  3. Із задіянням медичної документації (протоколи розтинів, історії хвороби) визначити морфологічні відповідності клінічних проявів пухлини Вільмса.

  4. Розробити діагностичний алгоритм щодо нефробластом з урахуванням детермінованості прогнозу морфологічним виміром ступенів злоякісності цих пухлин.

Об'єкт дослідження - клініко-морфологічні прояви нефробластом.

Предмет дослідження - морфогенез клітинних взаємозв'язків у тканині нефробластом.

Методи дослідження. За допомогою оглядових, селективних гістохімічних, імуногістохімічних і морфометричних методів уможливило детальне вивчення структурних компонентів пухлини Вільмса. Застосування ж сучасних технологій аналізу зображення та обробки статистичних даних сприяло отриманню об'єктивних результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше на підставі результатів комплексного морфологічного, в тому числі імуноморфологічного та морфометричного, методів дослідження доведено, що епітеліальний та неепітеліальний компоненти є облігатними структурами паренхіми нефробластоми, ступінь тканинного і клітинного диференціювання яких визначає її біологічні властивості і прогноз.

Показано, що агресивність клінічного перебігу і несприятливий прогноз нефробластом у дітей у вікових групах до 3-х років, на відміну від старших пацієнтів, обумовлені низьким ступенем тканинного та клітинного диференціювання обох компонентів нефробластом, інфільтративним ростом і деструкцією капсули, вираженими розладами кровообігу, високим питомим об'ємом вогнищ некрозу у пухлинній тканині. Встановлено, що прогностично несприятливими ознаками і показниками підвищення ступеня злоякісності нефробластом (р<0,05) є зростання мітотичного індексу в епітеліальному, лейо- і рабдоміобластному компонентах відповідно з 3,230,51‰ до 15,100,62‰, з 15,41,3‰ до 23,62,3 ‰ і з 16,21,9‰ до 27,34,41‰, а також відсотка патологічних форм мітозів відповідно з 21,52,7% до 52,83,7%, з 25,13,7% до 56,34,9%, з 27,14,3% до 54,76,2%.

Вперше документовано, що тубулярні, розеткоподібні, сосочкові (псевдоклубочкові) структури епітеліального компонента нефробластом, незважаючи на низьку проліферативну активність (мітотичний індекс до 12,70,4‰ і відсоток патологічних мітозів до 46,13,3), здатні в 76% випадків до судинної інвазії з розвитком регіонарних і віддалених метастазів. Показано, що солідні епітеліальні, низько- і недиференційовані міобластні структури, незалежно від їх питомого об'єму, в 100% випадків супроводжуються судинною інвазією пухлинними клітинами, що сприяє ранньому лімфогематогенному метастазуванню і визначає агресивність клінічного перебігу та несприятливий вихід.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати можуть бути використані у клінічній практиці центрів охорони материнства та дитинства, спеціалізованих дитячих лікарень, патологоанатомічних відділень, а також у педагогічному процесі на кафедрах патологічної анатомії, неонатології, акушерства і гінекології, педіатрії, дитячої хірургії та онкології. Результати дослідження можуть бути структурним підгрунтям для вибору адекватного лікування дітей з пухлиною Вільмса. Вже на сьогодні автор активно використовує науковий доробок у повсякденній фаховій діяльності.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована наукова література за темою дисертації, оброблений архівний матеріал, виконані комплексні якісні та кількісні гістологічне, гістохімічне, імуноморфологічне і морфометричне дослідження тканин біопсійного та операційного матеріалів хворих на пухлину Вільмса. На підставі результатів методів дослідження проведений аналіз епітеліального, неепітеліального компонентів, строми і кровопостачання нефробластом, та верифіковані їх основні морфологічні характеристики. Визначені найінформативніші морфологічні показники прогнозу нефробластом залежно від ступеня диференціювання тканинних і клітинних структур. Здобувачем статистично оброблений фактичний матеріал, узагальнені результати, написані та проілюстровані всі розділи дисертації, сформульовані всі положення і висновки роботи.

В роботах, виконаних у співавторстві, реалізовані наукові ідеї здобувача. Співавторами здійснювалася науково–технічна допомога при проведенні досліджень. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...