WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока (автореферат) - Реферат

Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока (автореферат) - Реферат

3. Сухина Л.А., Абдряхимов Р.А. Эффективность иммуномодулятора эрбисола в комплексном лечении больных увеитами после проникающих ранений склеры // Офтальмол. журн.- 2004.- № 3.- С. 44-47.

4. Абдряхимов Р.А., Сухина Л.А. Клинико-экспериментальное обоснование применения нового инструментального способа обработки раны склеры // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць.– Київ-Луганск-Харків,2003. – Випуск 4(50).-С.305-310.

5. Абдряхимов Р.А. Изменения системного иммунитета у больных с проникающими склеральными ранениями // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. – Київ-Харків-Луганськ, 2003.- Вип. 5 (51).- С. 61-68.

6. Абдряхимов Р.А. Оценка клинической эффективности эрбисола в комплексной терапии больных с постравматическими увеитами после проникаючих склеральних ранений// Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Зб. наук. праць. – Київ-Харків-Луганськ, 2004.- Вип. 1 (54). - С. 261-265.

7. Патент України А 61В 17/06 №40314. Голкотримач для накладання склеральних швів у важкодоступної зоні ока. Абдряхимов Р.А., Сухіна Л.О. Заявл.04.12.2000р; Опубл. 16.07.2001р. // Промислова власність. – офіційний бюл. № 6.

8. Патент України А 61 В 17/11 № 40315. Інструмент для накладання скобкових швів на склеру у важкодоступній зоні ока. Сухіна Л.О., Абдряхимов Р.А. Заявл 04.12.2000 р.; Опубл. 16.07.2001 р. // Промислова власність. – офіційний бюл. № 6.

9. Патент України А 61 F 9/00 № 6608. Спосіб локального екстра склерального пломбування при хірургічному лікуванні великих проникних пораненях склери. Сухіна Л.О., Абдряхимов Р.А.Заявл 18.10.2004 р.; Опубл. 16.05.2005 р. // Промислова властність. – офіційний бюл. № 5.

10. Сухина И.В., Абдряхимов Р.А. Результаты лечения больных со сквозными ранениями глаза по данным областного офтальмологического центра "Микрохирургия глаза"//Вопросы медицинской помощи городскому населению: Мат. научно-практической конференции. – Донецк, 1999. – С. 46-47.

11. Сухина И.В., Абдряхимов Р.А.. Способ обработки ран фиброзной капсулы в труднодоступной зоне глаза // X зїзд офтальмологів України: Тези доповідей. - Одеса, 2002. – С. 253-254.

12. Абдряхимов Р.А. Пути повышения эффективности первичной хирургической обработки обширных проникающих ранений фиброзной капсулы глазного яблока в труднодоступной зоне// Актуальні проблеми медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок офтальмопатології: Мат. ювіл. науково-практичної конференції з міжнародною участю.- Дніпропетровськ , 2003. – С. 67-68.

13. Абдряхимов Р.А. Методика эписклерального пломбирования при первичной хирургической обработке обширных проникающих ранений фиброзной капсулы в труднодоступной зоне глаза //Досягнення та перспективи розвитку сучасної офтальмології: Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю кафедри та клініки очних хвороб – Одеса, 2003, - С. 83-84.

14. Сухина Л.А., Абдряхимов Р.А. Особенности первичной хирургической обработки обширных ран фиброзной капсулы глаза, расположенных в труднодоступной зоне.// Боевые повреждения органа зрения: Юбил. научно-практической конференции, посвящ. 185-летию основания первой в России кафедры офтальмологии. – С Пб. , 2003. – С. 88-89.

15. Сухина Л.А. Абдряхимов Р.А. Сравнительная эффективность кругового, локального и комбинации кругового и локального экстрасклерального пломбирования при ПХО ран склеры в труднодоступной зоне глаза//. Хірургічне лікування та реабілітація хворих з офтальмологічною патологіею: Мат. науково-практичної конференції з міжнародною участю.- К.2004, - С. 221.

АНОТАЦІЯ

Абдряхимов Ростислав Адганович Удосконалення способів обробки ран фіброзної капсули важкодоступної зони ока. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.18 – офтальмологія. – Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. МОЗ України, Київ, 2006.

Захищається рукопис, у якому наведені результати експериментальних (42 ока) і клінічних досліджень (210 очей), спрямованих на підвищення ефективності оперативного і консервативного лікування хворих із проникними пораненнями склери у важкодоступній для ПХО зоні ока. Розроблено нові інструментальні способи ПХО рани склери, спосіб екстрасклерального пломбування з урахуванням обсягу втрати склоподібного тіла, удосконалене консервативне лікування. Доведено ефективність запропонованого комплексу заходів при первинній хірургічній обробці поранень склери у важкодоступній зоні ока.

Ключові слова: око, проникні поранення склери, інструментальна обробка ран, системний і місцевий імунітет, ербісол, лікування.

АНОТАЦИЯ

Абдряхимов Ростислав Адганович Усовершенствование способов обработки ран фиброзной капсулы труднодоступной зоны глаза. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.18 – офтальмология. – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика. МЗО Украины, Киев, 2006.

Защищается рукопись, в которой приведены результаты экспериментальных (42 глаза) и клинических исследований (210 глаз), направленных на повышение эффективности оперативного и консервативного лечения больных с проникающими ранениями склеры в труднодоступной для ПХО зоне глаза. Разработаны новые инструментальные способы ПХО раны склеры, способ экстрасклерального пломбирования с учетом объема потери стекловидного тела, усовершенствовано консервативное лечение.

Проведенные экспериментальные гистоморфологические исследования показали наибольшую эффективность ПХО ран склеры в труднодоступной зоне глаза предложенным иглодержателем в сочетании с разработанным методом локального экстрасклерального пломбирования в области раны, что позволило улучшить адаптацию раны с 33,3% (интервальная оценка 4,6% –72,2%) до 91,7% (интервальная оценка 80,6% – 98,3%), уменьшить избыточную пролиферацию с 66,7% (интервальная оценка 27,8% – 95,4%) до 5,63% (интервальная оценка 0,6% – 15,3%), уменьшить количество отслоек сетчатки с 83,3% (интервальная оценка 46,5% – 100%) до 0% (интервальная оценка 0% – 28,4%)(P<0,05).

У больных с проникающими склеральными ранениями выявлены существенные нарушения системного иммунитета в виде вторичной иммунологической недостаточности по относительному супрессорному варианту (CD8+клетки – 0,250,02 Г/л (P<0,05)), активации аутоиммунных и иммунокомплексных реакций, нарушения местного иммунитета в слезной жидкости у обследованных больных в виде снижения концентрации секреторного иммуноглобулина А до 0,140,03 г/л (P<0,01) и лизоцима слезы до 0,60,04 мг/мл (P<0,01), увеличения среднего геометрического титра антител более чем 1:112 в слезе к антигенам увеального тракта и сетчатки, повышения уровня ЦИК до 1,960,03 г/л (Р<0,01). Использование эрбисола в комплексном лечении пациентов с посттравматическими увеитами способствует сокращению длительности симптомов воспаления травмированного глаза: длительность цилиарных болей сокращалась до 19,11,1 дня (P<0,01), гипотонии – до 17,90,8 дня (P<0,01). Применение эрбисола в комплексе хирургического лечения больных с проникающими ранениями склеры способствует нормализации факторов системного (повышение уровня Т-лимфоцитов до 64,41,6% (P<0,01), Т-хелперов до 43,32,2% (P<0,05)), местного иммунитета (повышению концентрации sIgA (P<0,01), лизоцима слезы (P<0,01)), снижению выраженности аутоиммунных и иммунокомплексных реакций (снижение титра АТ: к U-Ag – до 1:64, к S-Ag – до 1:64, снижение концентрации ЦИК в слезе (P<0,01), при этом отмечена нормализация молекулярного состава ЦИК). Предложенный комплекс хирургических мероприятий при ПХО раны склеры в отдаленный период наблюдения способствует повышению остроты зрения по сравнению с контрольной группой (P=0,003), снижает количество энуклеаций с 19,5%4,5% до 5,6%2,7% (p<0,001), субатрофий – с 32,5%5,3% до 19,7%4,7% (p<0,001), отслоек сетчатки – с 23,4%4,8% до 9,9%3,5% (p<0,001).

Ключевые слова: глаз, проникающие ранения склеры, инструментальная обработка ран, системный и местный иммунитет, эрбисол, лечение.

ANNOTATION

Abdryakhimov Rostislav Adganovich. Improved complex of measures for the initial surgical treatment of the fibrous capsule wounds in the hard-to-reach areas of the eye. – Manuscript.

The thesis for competition for the academic degree of the Candidate of Medicine in the specialty 14.01.18 – ophthalmology. – Kiev Medical Academy of the Post-graduate Education named after P.L. Shupik. Ministry of the Health Protection of Ukraine, Kiev, 2006.

The thesis containing the results of the experimental (42 eyes) and clinical research (210 eyes) aimed at increase of effectiveness of the open and conservative treatment of the patients with penetrating wounds of the sclera in the area of the eye being hard-to-reach for the initial surgical treatment. New instrumental methods of the initial surgical treatment of the sclera wound, methods of extrascleral sealing taking into account the loss of the vitreous body were developed, the conservative treatment was improved. Efficiency of the suggested complex of measures aimed at the initial surgical treatment of the sclera wounds in the hard-to-reach area of the eye was proved.

Key words: eye, penetrating sclera wounds, instrumental treatment of the wounds, system and local immunity, erbisol, treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...