WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура (автореферат) - Реферат

Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура (автореферат) - Реферат

Встановлено, що при обробці клітин дігітоніном (5 мкмоль/л) спостерігається зростання інтенсивності флуоресценції род-2, що свідчить про накопичення іонів Са2+ в мітохондріях. Протонофор СССР (2 мкмоль/л) спричиняє зменшення концентрації іонів Са2+ в мітохондріях. Пероксид водню викликає дозозалежне підвищення концентрації іонів кальцію в мітохондріях тимоцитів.

Встановлено, що пероксид водню, при використаних концентраціях, не пошкоджує мембрани тимоцитів.

Досліджені кінетичні характеристики кальцієвого сигналу, спричиненого малими (10-25 мкмоль/л) і великими (50-100 мкмоль/л) концентраціями H2O2 в суспензіях тимоцитів щурів. Показано, що низька концентрація Н2О2 (10 мкмоль/л) викликає незначне збільшення концентрації цитозольного кальцію в тимоцитах, збільшені концентрації Н2О2 (більше 50 мкмоль/л) спричиняють значне зростання [Ca2+]i .

Встановлено, що ендоплазматичний ретикулум відіграє незначну роль у внутрішньоклітинному вивільненні іонів Са2+ при дії Н2О2, основну роль у цьому процесі відіграють мітохондрії.

Показано, за допомогою рН чутливого флуоресцентного зонда BCECF, що низька концентрація Н2О2 (10 мкмоль/л) викликає незначне закислення () цитозолю в тимоцитах, тоді як більша концентрація Н2О2 (100 мкмоль/л) спричиняє значне закислення цитозолю ().

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Семенов Ю. В., Артеменко О. Ю., Зима В. Л., Матишевська О. П. Вплив пероксиду водню на зміну цитозольного кальцію в тимоцитах щура // Фізика живого —2003. — №1, 11. — С. 58-63 (Особистий внесок здобувача – опрацювання літератури, виділення тимоцитів, навантаження клітин зондом, вимірювання концентрації Са2+ у цитозолі тимоцитів, аналіз та інтерпретація отриманих даних).

Семенов Ю. В., Артеменко О. Ю., Зима В. Л., Ганчурін В. В. Флуоресцентний аналіз мітохондріального кальцієвого транспорту в тимоцитах // Фізика живого — 2003. —№2, 11. —С. 22-28. (Особистий внесок здобувача – опрацювання літератури, виділення тимоцитів, навантаження клітин зондом, вимірювання концентрації Са2+ у цитозолі тимоцитів, аналіз та інтерпретація отриманих даних).

Артеменко О. Ю., Зима О. В. Дослідження кальцієвого транспорту в тимоцитах // Фізика живого. – 2004. — №2, 12. — С. 101-106 (Особистий внесок здобувача – опрацювання літератури, виділення тимоцитів, навантаження клітин зондом, вимірювання концентрації Са2+ у цитозолі тимоцитів, аналіз та інтерпретація отриманих даних).

Зима В. Л., Омельянюк А. М., Філенко А. М., Артеменко О. Ю. Двохвильвий флуоресцентний метод реєстрації кальцієвих сигналів в клітинах // Фізика живого. – 2005 — №1, 13. — С. 91-96 (Особистий внесок здобувача – опрацювання літератури, виділення тимоцитів, навантаження клітин зондом, вимірювання концентрації Са2+ у цитозолі тимоцитів, аналіз та інтерпретація отриманих даних).

Semenov Yu.V.‚ Жyma V.L., Artemenko O.Yu. Studies of hydrogen peroxide action on intracellular calcium concentration in the rat thymocytes // Thesis on Conference for young scientists phD students and students on molecular biology and genetics, 23-25 September 2003, Kyiv, P. 43.

Semenov Yu.V.‚ Жyma V.L., Artemenko O.Yu. Studies of hydrogen peroxide action on cytosolic and mitochondrial calcium concentration in the rat thymocytes // Установчий з'їзд Українського товариства клітинної біології, 25-28 квітня 2004 р., Львів, С. 26.

Артеменко О.Ю., Семенов Ю.В. Зима В.Л. Флуоресцентний аналіз цитозольного і мітохондріального кальцієвого транспорту в тимоцитах при зміні температури // Тези доповідей I наукової конференції „Проблеми біологічної і медичної фізики", 20-22 вересня 2004 р., Харків, С.147.

АНОТАЦІЯ

АРТЕМЕНКО О.Ю. Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ. – 2006.

Дисертація присвячена дослідженню концентрацій вільного Са2+ в цитозолі та мітохондріях та рН цитозолю на ранніх етапах дії різних концентрацій пероксиду водню в діапазоні від 10 до 100 мкМ/л.

Показано, що при зростанні температури від 12° до 32°С підвищується ефект дії Н2О2 і швидкість накопичення іонів Са2+ в цитозолі збільшується в 12 раз. Вперше

встановлено відмінності в дії невеликих концентрацій пероксиду водню (10 мкмоль/л та 100 мкмоль/л) на зміну [Ca2+]i в суспензії тимоцитів щура. Пероксид водню викликає дозозалежне підвищення концентрації іонів кальцію в мітохондріях тимоцитів. Встановлено, що ендоплазматичний ретикулум відіграє незначну роль у внутрішньоклітинному вивільненні іонів Са2+ при дії Н2О2. Показано, що при

обробці клітин дігітоніном (5 мкмоль/л) спостерігається зростання інтенсивності флуоресценції род-2, що свідчить про швидке накопичення іонів Са2+ в мітохондріях.

Протонофор СССР (2 мкмоль/л) спричиняє швидке зменшення концентрації іонів Са2+ в мітохондріях.

Ключові слова: кальцій, тимоцити, пероксид водню, мітохондрії, рН, температура, дигітонін.

АННОТАЦИЯ

АРТЕМЕНКО О.Ю. Влияние пероксида водорода на концентрацию кальция в тимоцитах крысы. – Рукопись.

Диссертация на получение научной степени кандидата биологических наук за специальностью 03.00.02 – Биофизика. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев. – 2006.

Диссертация посвящена исследованию концентраций свободного Са2+ в цитозоле и митохондриях и рн цитозоля на ранних этапах действия разных концентраций пероксида водорода в диапазоне от 10 до 100 мкм/л.

Пероксид водорода в клетках может использоваться в качестве специфического посредника, непосредственно окисляя белки. Его главной мишенью являются цистеиновые остатки в белках. Кроме того, пероксид водорода может принимать участие в инициации апоптоза. Важная роль как в процессе апоптоза, так и при активации функциональной активности клеток принадлежит изменениям концентрации ионов кальция как в цитозоле клеток, так и в митохондриях. Существует определенная зависимость между концентрацией пероксида водорода и изменениями в концентрациях цитоплазматического и митохондриального свободного кальция.

Показано, что использованные в экспериментах концентрации пероксида водорода не изменяют проницаемости цитоплазматической мембраны к ионам

17

кальция. Показано, что при росте температуры от 12°C до 32°С повышается эффект действия Н2О2 и скорость накопления ионов Са2+ в цитозолі увеличивается в 12 раз. Впервые установлены отличия в действии разных концентраций пероксида водорода – 10 мкмоль/л и 100 мкмоль/л на изменения [Ca2+]і в суспензии тимоцитов крысы. Показано, что Н2О2 вызывает накопление ионов Са2+ в митохондриях тимоцитов и оно имеет дозовую зависимость от концентрации пероксида водорода. Установлено, что ендоплазматический ретикулум играет незначительную роль во внутриклеточном высвобождении ионов Са2+ при действии Н2О2. Показано, что при обработке клеток дигитонином (5 мкмоль/л) наблюдается рост интенсивности

флуоресценции род-2, что может свидетельствовать о быстром накоплении ионов Са2+ в митохондриях. Протонофор СССР (2 мкмоль/л) служит причиной быстрого уменьшения концентрации ионов Са2+ в митохондриях. Полученные данные сравнимы с результатами, полученными в экспериментах на других типах клеток за данными литературных источников, что может указывает на универсальность пероксида водорода как специфического посредника и одного из инициаторов апоптоза.

Ключевые слова: кальций, тимоцити, пероксид водорода, митохондрии, рН, температура, дигитонин.

ANNOTATION

АRТЕМЕНКО O.JU. Influence of hydrogen peroxide on calciumconcentration in rats tymocytes. The manuscript.

The dissertation for the candidate of biological sciences degree in speciality 03.00.02 – Biophysics. – Kyiv TarasShevchenko National University, Kyiv. – 2006.

The dissertation is devoted to research of free calcium concentration in cytosoland mitochondrionand pH cytosolat early stages of action of different hydrogen peroxideconcentration in a range from 10 up to 100 mM.

It is shown, that at growth of temperature from 12° С up to 32°С the effect of action Н2О2and speed of accumulation of ions Са2 + in cytosol increases at 12 times. Differences are established in action of small concentration peroxidehydrogen 10 mkMand 100 mkMon change [Ca2 +] in suspension of rats tymocytes. It is established, that Н2О2causes accumulation of ions Са2 + in mitochondriontymocytesand increase the concentration of calcium in mitochondriontymocytesat action of different Н2О2 concentration has dozedependence.

It is shown, that endoplasmicreticulumplays an insignificant role in endocellular liberation of Са2+ions at action of Н2О2. It is shown, that adding to cells digitonin (5 mkM) increasing of the intensity of fluorescence a rhod-2 that testifies fast accumulation of ions Са2 + in mitochondrion. Protonophorthe CCCP (2 mkM) leads to fast reduction of concentration of Са2 + ions in mitochondrion.

Keywords:calcium, tymocytes, peroxidehydrogen, mitochondrion, рH, temperature, digitonin.


 
 

Цікаве

Загрузка...