WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у спів-робітників правоохоронних органів (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ І СУДОВОЇ ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

АБРАМОВ

Олексій Володимирович

УДК: 616.89-02:613.861.3+616.45-001.1/.3]:351.74-058

Системно-структурний аналіз психічних розладів і особливості військово-медичної експертизи у співробітників правоохоронних органів

14.01.16 – психіатрія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Табачніков Станіслав Ісакович

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, відділ соціальної та екстремальної психіатрії, завідувач відділом

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Чабан Олег Созонтович, Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ сектор пограничних станів та соматоформних розладів, завідувач сектором

доктор медичних наук, професор Скрипніков Андрій Миколайович, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології, завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор Юр'єва Людмила Миколаївна, Дніпропетровська державна медична академія, м. Дніпропетровськ, кафедра психіатрії та наркології ФПО, завідувач кафедрою

Провідна установа:

Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, м. Харків

Захист відбудеться „26„ січня 2006р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.620.01 в Українському науково-дослідному інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою:

04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 103

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України за адресою: 04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 103

Автореферат розісланий „24" грудня 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук Гриневич Є.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основними напрямками діяльності відомчої психіатричної служби системи МВС є виявлення осіб із психічними і поведінковими розладами, адекватне вирішення питань військово-лікарської експертизи, професійного психофізіологічного добору і психопрофілактики.

Служба в системі МВС із жорстко регламентованою професійною діяльністю супроводжується підвищеною відповідальністю співробітників за свої дії, впливом стресогенних факторів, фізичними і психічними перевантаженнями, що сформувалися, стереотипами зовнішніх форм реагування і поводження (О.В. Тімченко, О.В. Тимченко 2003, Г.С. Човдирова 1995, В.С. Медведєв 1997). Напружена професійна діяльність значно впливає на особистісні характеристики і рівень психічної адаптації співробітників міліції і може призводити до розвитку різних психічних розладів (О.В. Тімченко, О.В. Тимченко 2003, М.В. Леві 2000). З іншого боку, актуальною є задача попередження в таких випадках професійних помилок і несанкціонованих дій, що можуть призвести до порушення звичного ритму громадського життя, дезорганізувати роботу установ, поставити під загрозу життя і здоров'я людей, збереження матеріальних цінностей, збільшити криміногенну обстановку і підірвати професійний авторитет співробітників міліції серед населення (С.Є. Борисова 1998).

Наукові аспекти цієї проблеми охоплюють широке коло питань: від розробки концептуальних підходів до оцінки психічного здоров'я співробітників ОВС до вироблення клінічних і психолого-психофізіологічних критеріїв їхньої професійної придатності (Г.С. Човдирова 2000, Ю.В. Єгоров 1998, О.В. Большакова 1998, В.П. Сисоєв 2000, Г.Є. Запорожцева 1999). Ці напрямки знайшли відображення в дослідженні клінічних проявів психічних розладів, що найбільш часто зустрічаються у працівників правоохоронних органів, зокрема, посттравматичних стресових розладів (П.В. Волошин, Л.Ф. Шестопалова, В.С. Подкоритов, 2000, А.К. Напрєєнко, Т.Е. Марчук 2001, Н.В. Тарабріна 2001, Л.Ф. Шестопалова 2000); невротичних, соціально-стресових і соматоформних розладів (Ю.А. Александровський 2000, С.И. Табачников, Ф.А. Задорик, Е.Г. Гриневич 2001, Н.А. Марута, В.В. Мороз 2002, Б.В. Михайлов 2002), а також психічних порушень при екстремальних-катастрофічних ситуаціях (С. І. Табачников, 2002, В.А. Абрамов 2001, А.К. Напрєєнко, К.Н. Логановский 1995). Однак вивченню клінічної і клініко-психологічної специфічності широкого спектра психічних розладів, що виявляються у співробітників правоохоронних органів, а також особливостей експертної тактики при цих станах, приділялося недостатньо уваги, хоча в останні роки і спостерігається позитивна тенденція в цій області. З'явилися роботи, присвячені дослідженню невротичних розладів (А.В. Стадник 2002, А.С. Баранников 1995), посттравматичних стресових розладів (В.Ю. Омельянович 2002), аутоагресивному поводженню (О.В. Тімченко, О.В. Тимченко 2003), клінічним і соціально-правовим аспектам військово-медичної експертизи (А.Г. Амбрумова, В.Е. Цупрун 1988).

У той же час необхідно відзначити, що діяльність відомчої психіатричної служби системи МВС, залишаючись дещо ізольованою від "цивільної" психіатрії, не має ні своєї концептуальної основи, ні науково обґрунтованих підходів до практичної реалізації психолого-психіатричних проблем, що виникають на різних етапах професійної діяльності співробітників міліції. Відсутні достовірні відомості про поширеність і специфічні особливості психічних розладів у працівників правоохоронних органів, не конкретизований вплив тривалої професійної діяльності на ймовірність виникнення психічних розладів, не типологізовані стійкі зміни особистості, прояви синдрому емоційного вигоряння, особливості частих невротичних, неврозоподібних і соматоформних розладів, недостатньо вивчені фактори ризику і механізми суїцидів серед співробітників різних підрозділів правоохоронних органів.

Дотепер не розроблена система психопрофілактики, критерії диференційованої багатофакторної (біопсихосоціальної) професійної придатності співробітників ОВС із проблемами у сфері психічного здоров'я.

Не мають наукового обґрунтування організаційно-методичні і соціально-правові аспекти військово-медичної експертизи осіб із психічними розладами, процедура оцінки профпридатності цього контингенту співробітників. Дискусійними залишаються критерії допуску до служби в міліції осіб, які перенесли короткочасні гострі психічні (невротичні) розлади.

Розробка зазначених напрямків зумовлена не тільки прагненням до удосконалювання відомчої психіатрії системи МВС, але і необхідністю комплексного наукового аналізу негативних психічних станів у працівників міліції у зв'язку зі зростаючими вимогами держави і суспільства до ефективності діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до планової науково-дослідної роботи Українського НДІ соціальної і судової психіатрії і наркології МОЗ України з теми: "Розробка диференційованої системи лікувально-профілактичних, реабілітаційних та організаційних заходів щодо надання спеціалізованої психологічної, психіатричної та психотерапевтичної допомоги постраждалим внаслідок техногенних аварій та катастроф (на прикладі небезпечних видів промисловості України) номер державної реєстрації - 0102U000098; а також у рамках комплексної розробки і створення "Програми реалізації концепції психопрофілактичної роботи в органах внутрішніх справ України", затвердженої наказом МВС України № 334 від 05.04.2002р.

Мета і задачі дослідження. Ціль роботи – на основі системно-структурного аналізу психічних розладів розробити систему комплексної клінічної, соціально-психологічної оцінки осіб із психічними розладами й удосконалити принципи військово-медичної експертизи, психопрофілактики і професійного психофізіологічного добору співробітників МВС.

Для досягнення даної мети були поставлені наступні задачі:

1. Вивчити поширеність і структуру психічних розладів у осіб, що надходять на службу або в навчальні заклади системи МВС.

2. Провести структурно-динамічний аналіз психічних розладів у співробітників ОВС, що виникають у період проходження служби.

3. Вивчити особливості стійких змін особистості, що формуються в співробітників спецпідрозділів міліції в умовах хронічного емоційного стресу.

4. Вивчити вплив тривалості роботи в правоохоронних органах на ймовірність формування різних фаз синдрому емоційного вигоряння.


 
 

Цікаве

Загрузка...