WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

- при загостреному перебігу ГП одночасно з основним курсом лікування рекомендується зубна паста з антиоксидантними властивостями, наприклад, "Восход-11";

- у період стабілізації доцільно використовувати зубну пасту з остеотропною дією ("Гарант 2") і протизапальним ефектом ("Восход-7").

2. У пацієнтів з прогресуючим перебігом генералізованого пародонтиту, що мають супутню системну патологію, для здійснення лікувально-профілактичного впливу на тканини пародонта цілеспрямована гігієна порожнини рота повинна поєднуватися з остеотропною терапією, що передбачає прийом усередину полімінеральних комплексів, зокрема Кальциду – Магнію за наступною схемою: 1 табл. 3 рази на день разом з їжею не менше 6 місяців підряд.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

1. Косенко К.Н., Терешина Т.П., Аншукова О.И. Остеотропные свойства зубной пасты "Гарант-2" // Вісник стоматології. – 2003. – № 1. – С. 4-6. Участь здобувача у проведенні експерименту на тваринах, заборі ротової рідини, аналізі результатів дослідження, їх статистичній обробці, оформленні статті до друку.

2. Аншукова О.І. Структурно-функціональні особливості стану тканин пародонта у пацієнтів з прогресуючою остеорезорбцією альвеолярної кістки // Одеський медичний журнал. – 2005. – № 2 (88). – С. 52-56.

3. Терешина Т.П., Аншукова О.И., Косенко К.Н. Влияние остеотропных средств на нижнюю челюсть при экспериментальном остеопорозе // Вісник стоматології. – 2005. – № 4. – С. 12-15. Участь здобувача у проведенні експерименту на тваринах, аналізі результатів дослідження, їх статистичній обробці, оформленні статті до друку.

4. Аншукова О.И. Эффективность комплекса средств гигиены полости рта у больных генерализованным пародонтитом // Вісник стоматології. – 2006. – № 1. – С. 40-43.

5. Патент № 7766, Україна, А61 К7/16. Зубна паста /Косенко К.М., Терешина Т.П., Аншукова О.І., Новицький В.Б., Іванченко Л.А.; Заявл. 21.10.2004 р.; Опубл. 15.07.2005 р.; Бюл. № 7. Здобувачем проведений патентно-інформаційний пошук та запропоновано використання остеопатиту біологічного і сульфату магнію у складі зубної пасти.

6. Терешина Т.П., Мезінова Л.Г., Аншукова О.І. Експериментальне обґрунтування використання з пародонтопротекторною метою остеотропного комплексу "Зубна паста "Гарант-2" - харчова добавка "Кальцид-магній" // Матеріали ІІ (IX) з'їзду Асоціації стоматології України. – Київ: ТОВ "Книга плюс". – 2004. – С. 276-277. Участь здобувача у проведенні експерименту на тваринах, статистичній обробці отриманих даних, оформленні статті до друку.

АНОТАЦІЯ

Аншукова О.І. Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, 2006.

У дисертаційній роботі представлено теоретичне та експериментально-клінічне обґрунтування нового методу лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота в хворих з різними клінічними варіантами перебігу генералізованого пародонтиту, що включає використання зубної пасти протизапальної дії серії "Восход" у період основного курсу лікування і зубної пасти "Гарант" з вираженими остеотропними властивостями в період ремісії захворювання. Показано, що проведення запропонованої раціональної гігієни порожнини рота закріплює досягнутий ефект основного курсу лікування пародонтиту, сприяє більш тривалій стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта і запобігає подальшому прогресуванню резорбції альвеолярної кістки.

У хворих на генералізований пародонтит із супутньою системною патологією, а також у жінок з гіпоестрогенією, обґрунтовано доповнення до запропонованого комплексу тривалого застосування полімінерального комплексу Кальцид-Магній.

Вперше обґрунтовано використання остеопатиту біологічного в складі зубної пасти. На моделі експериментального остеопорозу в щурів доведена виражена пародонтопротекторна дія зубної пасти „Гарант", обумовлена її вираженими остеотропними властивостями.

Ключові слова: генералізований пародонтит, гігієна порожнини рота, зубна паста, прогресуюча резорбція кісткової тканини, мінеральний обмін, остеоапатит, Кальцид-Магний

АННОТАЦИЯ

Аншукова О.И. Обоснование принципов гигиены полости рта в комплексе остеотропной терапии у больных генерализованным пародонтитом. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. Институт стоматологии АМН Украины, г. Одесса, 2006.

В диссертационной работе представлено теоретическое и экспериментально-клиническое обоснование нового метода лечебно-профилактической гигиены полости рта у больных с прогрессирующим течением генерализованного пародонтита, который включает использование зубной пасты противовоспалительного действия серии "Восход" в период основного курса лечения и зубной пасты "Гарант" с выраженными остеотропными свойствами в период ремиссии заболевания.

Впервые обоснована и показана в эксперименте у крыс и в клинике у больных генерализованным пародонтитом возможность целенаправленного воздействия на остеогенез альвеолярной кости с помощью средств индивидуальной гигиены полости рта, а именно зубной пасты "Гарант" (Патент Украины № 7766 от 15.07.2005 г.), содержащей в своем составе вещество с остеокондуктивными свойствами гидроксиапатит, а также другие биологически активные вещества (сульфат магния, экстракт календулы и др.).

Установлено, что одним из механизмов прогрессирующей резорбции альвеолярной кости при пародонтите является нарушение минерального обмена в полости рта. Параллельное уменьшение содержания кальция, фосфора и магния в ротовой жидкости является специфичным для больных с прогрессирующим генерализованным пародонтитом, для которого характерен быстрый темп резорбции альвеолярной кости. При этом важное значение имеет уменьшение концентрации магния, обуславливающее снижение активности щелочной фосфатазы и, как следствие, нарушение фосфорного обмена – снижение концентрации фосфора в ротовой жидкости и уменьшение доставки его в минерализованные ткани ротовой полости.

Впервые обосновано использование остеоапатита биологического в составе зубной пасты. На модели экспериментального остеопороза установлено выраженное пародонтопротекторное действие зубной пасты, обусловленное выраженными остеотропными свойствами.

Показано, что предложенная рациональная гигиена полости рта закрепляет достигнутый эффект основного курса лечения ГП, способствует более длительной стабилизации патологического процесса в тканях пародонта и предотвращает дальнейшее прогрессирование резорбции альвеолярной кости.

У больных ГП с сопутствующей системной патологией, а также у женщин в период физиологической и хирургической менопаузы, обосновано дополнение к предложенному комплексу в виде длительного применения полиминерального комплекса Кальцид-Магний.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, гигиена полости рта, зубная паста, прогрессирующая резорбция костной ткани, минеральный обмен, остеоапатит, Кальцид-Магний.

ANNOTATION

Anshukova O.I.The substantiation of the principles of oral hygiene in complex of osteoprotective therapy in patients with generalized periodontitis. – A manuscript.

Dissertation for the candidate of medical sciences degree in speciality 14.01.22 – Dentistry. - Institute of Dentistry of AMS of Ukraine, Odessa, 2006.

Dissertation covers a question of theoretical, experimental and clinical substantiation of the new method of treatment and prophylactic oral hygiene in patients with progressing generalized periodontitis, including the use of toothpaste with anti-inflammatory effect "Voskhod" at the period of the main treatment and toothpaste "Garant" at the remission of the disease, is given. It was shown, that the offered rational oral hygiene fixes the achieved result of the main treatment of the periodontitis, favors longer stabilization of the pathological process in periodontal tissues and prevents further progression of resorption of alveolar bone.

The addition to the offered comples, as the use of polymineral complex "Calcyd-Magnnij", was substantiated in patients with generalized periodontitis with accompanying system pathology as well as in women with physiological and surgical menopause.

The use of osteoapatitis biological in toothpaste contents was grounded for the first time. The expressed parodontoprotective and osteotropic effect of treatment and prophylactic toothpaste "Garant" was determined at the model of experimental osteoporosis in rats.

Key words: generalized periodontitis, oral hygiene, toothpaste, progressive resorption of osseous tissue, mineral metabolism, osteoapatitis, "Calcyd-Magnij".

 Автор висловлює глибоку вдячність співробітникам вищезгаданих установ за консультативну та практичну допомогу при виконанні досліджень.


 
 

Цікаве

Загрузка...