WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

Обгрунтування принципів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії у хворих на генералізований пародонтит (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

АНШУКОВА Ольга Ігорівна

УДК 616.31-083:547.814.5+616-085:616.314.17-008.1

Обгрунтування принципів гігієни порожнинирота в комплексі остеотропної терапії ухворих на генералізований пародонтит

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України та в Інституті стоматології АМН України, м. Одеса.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор, член-кор. АМН України,

Косенко Костянтин Миколайович, Інститут стоматології

АМН України, директор

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри терапевтичної та дитячої стоматології

- доктор медичних наук, професор Самойленко Андрій Валерійович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

завідувач кафедри дитячої стоматології та стоматології інтернів

Провідна установа:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, кафедра стоматології, МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться "19" червня 2006 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська,11).

Автореферат розісланий "18" травня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Ю.Г. Чумакова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Масова поширеність генералізованого пародонтиту (Косенко К.М., 1994; Петрушанко Т.О., 2003), розмаїтість клінічних форм і варіантів перебігу захворювання (Белоклицкая Г.Ф., 1998; Самойленко А.В., 2003), нові відомості про механізми розвитку дистрофічно-запального процесу в тканинах пародонта (Дмитриева Л.А., 2001; Мащенко И.С., 2003; D.F. Kinane, 2001), недостатність ефективності відомих способів і методів лікування даної патології визначають актуальність подальших досліджень патогенезу генералізованого пародонтиту і розробки більш ефективних методів профілактики і диференційованої терапії.

Одним з кардинальних ознак, чи симптомів, генералізованого пародонтиту, поруч із симптоматичним гінгівітом, пародонтальним карманом і травматичною оклюзією, є прогресуюча резорбція альвеолярної кістки (Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000). У зв'язку з цим, остеотропна терапія зайняла гідне місце серед основних компонентів комплексного лікування хворих пародонтитом (Вишняк Г.М., 1999; Мазур І.П., 1997-2005; Герелюк В.І. із співавт., 2000; Фастовець О.О., 2001). Мета її – знизити активність процесу резорбції альвеолярної кістки, викликаного дією місцевих пародонтопатогених факторів, поліпшити обмінні процеси в кістковій тканині і стимулювати репаративну регенерацію альвеолярного відростка (Мазур И.П., 2001). Обсяг і методи остеотропної терапії вибираються в залежності від особливостей клінічного перебігу генералізованого пародонтиту, віку, статі і структурно-функціонального стану кісткової тканини кістяка у пацієнтів, що, як правило, визначається наявністю системної патології організму (Поворознюк В.В., Мазур И.П., 2003).

На сьогоднішній день також однозначно доведено взаємозв'язок і взаємозалежність між станом пародонта і рівнем індивідуальної гігієни порожнини рота (Улитовский С.Б., 2000), що визначає найважливішу роль гігієни порожнини рота в комплексі лікувально-профілактичних заходів у хворих на генералізований пародонтит (Улитовский С.Б., 2000; Безрукова И.В., 2003; Косенко К.Н., Терешина Т.П., 2003) .

В останні роки в експерименті на моделях пародонтиту в щурів показана здатність лікувально-профілактичних засобів гігієни (зубних паст і еліксирів), що включають біологічно активні добавки спрямованої патогенетичної дії на тканини пародонта, знижувати темпи резорбції кістки альвеолярного відростка щелеп (Косенко К.Н., Близнюк А.А., Мозговая Н.В., 2003; Спічка І.А., 2004; Косенко К.М., Бас Н.О., Кравченко Л.С., 2004; Седлецька А.О., 2005). Це можна пояснити їх непрямим впливом на остеогенез за рахунок вираженої протизапальної й антиоксидантної дії на тканини пародонта, тобто корекції порушень метаболізму, викликаних етіологічним чинником.

Тому становлять інтерес дослідження можливості прямого впливу засобів гігієни порожнини рота на обмінні процеси в альвеолярній кістці й уточнення цих механізмів.

Необхідним також є розробка та обґрунтування диференційованого підходу до проведення лікувально-профілактичної гігієни порожнини рота цілеспрямованої остеотропної дії в залежності від темпу резорбції альвеолярної кістки, що визначається клінічним варіантом перебігу генералізованого пародонтиту (прогресуючий і повільнопрогресуючий (Самойленко А.В., 2003)) і наявністю системної патології в хворих. Усе вищевказане стало теоретичним обґрунтуванням для вибору напрямку даного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану 2 науково-дослідних робіт: кафедри терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету МОЗ України "Розробка та оцінка ефективності засобів ангіопротекторної і ремінералізуючої дії і методів їхнього введення в комплексному лікуванні захворювань пародонта" (№ ДР 0100U006457) і Інституту стоматології АМН України „Розробка принципів і методів лікувально-профілактичних заходів при захворюваннях порожнини рота" (№ ДР 0102U004090). Здобувач була співвиконавцем окремих фрагментів вищезгаданих тем.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідженняпідвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту шляхом диференційованого застосування в комплексі традиційних лікувальних заходів і в період стабілізації патологічного процесу в тканинах пародонта спеціальних засобів гігієни порожнини рота і препаратів остеотропної дії.

Для досягнення мети дослідження були визначені наступні завдання:

1. Визначити клініко-рентгенологічні особливості стану тканин пародонта, функціональну активність слинних залоз, показники мінерального обміну і прооксидантно-антиоксидантної системи в ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит з різними клінічними варіантами перебігу (прогресуючий і повільнопрогресуючий), із супутньою системною патологією та у жінок в період фізіологічної і хірургічної менопаузи.

2. Провести пошук ефективних біологічно активних компонентів, розробити рецептуру лікувально-профілактичної зубної пасти цілеспрямованої остеотропної дії і дослідити в експерименті на тваринах її нешкідливість (токсикологічні показники) і специфічну дію на тканини пародонта.

3. Обґрунтувати метод застосування розроблених засобів гігієни порожнини рота в комплексі з остеотропним препаратом загального призначення та оцінити їх ефективність в експерименті на моделі вікової спонтанної атрофії альвеолярної кістки і на моделі остеопорозу в щурів.

4. На підставі клініко-лабораторних досліджень у найближчі і віддалені терміни спостереження оцінити ефективність застосування розроблених лікувально-профілактичних засобів гігієни порожнини рота в комплексі остеотропної терапії в хворих прогресуючим генералізованим пародонтитом, які не мають і мають супутню соматичну патологію та у жінок з гіпоестрогенієй.

Об'єкт дослідження– тканини пародонта і ротова рідина хворих на генералізований пародонтит; експериментальні тварини; зубна паста "Гарант".

Предмет дослідження– обґрунтування й оцінка ефективності диференційованого застосування комплексу гігієнічних і остеотропних засобів у хворих на прогресуючий генералізований пародонтит.

Методи дослідження: експериментальні на тваринах – морфометричні (оцінка ступеня атрофії альвеолярного відростка), токсико-гігієнічні (токсикологічні показники зубної пасти "Гарант"); клініко-рентгенологічні (оцінка стану тканин пародонта в хворих); лабораторні – біофізичні (властивості ротової рідини), біохімічні (показники системи ПОЛ-АОС і мінерального обміну в ротовій рідині і тканинах пародонта); статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше обґрунтована і показана в експерименті в щурів і в клініці в хворих на генералізований пародонтит можливість цілеспрямованого впливу на остеогенез альвеолярної кістки за допомогою засобів індивідуальної гігієни порожнини рота, а саме зубної пасти "Гарант" (Патент України № 7766 від 15.07.2005 р.), що містить у своєму складі речовину з остеокондуктивными властивостями – остеопатит, а також інші біологічно активні речовини (сульфат магнію, екстракт календули та ін.).

У роботі вперше показано, що одним з механізмів прогресуючої резорбції альвеолярної кістки є порушення мінерального обміну в порожнині рота. Установлено, що рівнобіжне зменшення вмісту кальцію, фосфору і магнію в ротовій рідині є специфічним для осіб із прогресуючим генералізованим пародонтитом. При цьому важливе значення має зменшення концентрації магнію, що спричиняє зниження активності лужної фосфатази і, як наслідок, порушення фосфорного обміну – зниження концентрації фосфору в ротовій рідині і зменшення доставки його в мінералізовані тканини ротової порожнини.


 
 

Цікаве

Загрузка...