WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях (автореферат) - Реферат

Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях (автореферат) - Реферат

5. Експериментально встановлено, що інтенсивність біохемілюмінесценції виступає як оціночний показник алергійної та шкіряно-резорбтивної дії ксенобіотиків при пероральній та нашкірній пробах. Показано, що метод БХЛ у порівнянні з імунологічними тестами (РСЛЛ, РСАЛ, РСУБ) має значно більшу чутливість виявлення впливу хімічних алергенів, ефектів сенсибілізації й установлення граничних доз у підгострих і хронічних експериментах, а також при оцінці ефекту проникнення речовин через неушкоджену шкіру.

6. Встановлено кореляційний зв'язок між інтенсивністю хемілюмінесценції, водяних розчинів ксенобіотиків та їхньою стабільністю з коефіцієнтом кореляції Ri = - 0,998. Розчини ксенобіотиків, які мають низькі рівні інтенсивності спонтанної й індукованої Н2О2 -ХЛ, є високо стабільними. Знайдено, що ступінь стабільності має логарифмічну залежність від величини дози ДЛ50. Значення інтенсивності індукованої та спонтанної хемілюмінесценції водяних розчинів ксенобіотиків є прогностичним критерієм оцінки стабільності ксенобіотиків до гідролітичного окислення та біологічної активності хімічних речовин.

7. Показано, що використані в роботі показники біохемілюмінесценції, фосфоресценції та електрокінетичних властивостей ядер клітин букального епітелію дозволяють дати комплексну оцінку впливу чинників виробничого середовища на організм робітників, виділити групи та фактори ризику, виступати як моніторингові.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Простые и макроциклические эфиры: научные основы охраны водных объектов: Монография / Жуков В.И., Попова Л.Д., Зайцева О.В., Кратенко Р.И., Антюфеева О.И. и др. – Х.: Торнадо, 2000. – 438 с. (Особистий внесок здобувача - проведення БХЛ досліджень при оцінці стану антиоксидантної системи, дії простих і макроциклічних ефірів на організм тварин, стану ВРО робочих хімічних виробництв; розділи 5, 7).

 2. Зайцева О.В., Антюфеева О.И. Биохемилюминесценция в контроле кожно-резорбтивного действия новых групп поверхностно-активных веществ // Вісник проблем біології і медицини. – 2001. – Вып.1. – С. 104-109.

 3. Рогозянская Л.М., Арсеньев А.В., Антюфеева О.И. Деякі методичні аспекти статистичної обробки медичної інформації у сучасних умовах // Експериментальна і клінічна медицина. – 2000. – № 4. – С. 133-135. (Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні обчислювальних програм з використанням сучасних статистичних пакетів, зокрема, регресійного аналізу).

 4. Зайцева О.В., Жуков В.И., Антюфеева О.И., Щербань Н.Г., Нежина М.В. Прогнозирование безвредных уровней содержания новой группы поверхностно-активных веществ на основе алкилполифосфатов в воде водоемов // Довкілля та здоров'я. – 2002. - № 3 (22). - С. 30-33. (Особистий внесок здобувача складається з визначення стабільності водних розчинів ксенобіотиків).

 5. Зайцева О.В., Жуков В.И., Щербань Н.Г., Антюфеева О.И. Гигиеническая оценка иммунотоксичности и аллергоопасности группы эпоксидсодержащих гликолей в связи с проблемой их нормирования в водных экосистемах // Проблеми екології та медицини. – 2002. – Т. 6, № 5. – С. 3-7. (Особистий внесок здобувача - участь в обробці експериментальних даних та встановленні недіючої дози лапроксидів).

 6. Антюфеева О.И. Эколого-гигиеническая регламентация некоторых простых полиэфиров в воде водоемов // Проблеми екології та медицини. – 2003.–Т.7, № 3-4. – С. 3-5.

 7. Зайцева О.В., Антюфеева О.И., Жукова Н.В. Щербань Н.Г. Определение степени интоксикации экспериментальных животных по показателям динамики биохемилюминесценции // Проблеми екології та медицини. – 2004. – Т. 8, № 5-6. – С. 24-28. (Особистий внесок здобувача – безпосереднє виконання частини експериментальних досліджень, розрахунки та побудова всіх графіків динамічних кривих БХЛ, участь в обговоренні результатів та висновків експерименту).

 8. Жуков В.И., Зайцева О.В., Антюфеева О.И. Связь параметров динамики биохемилюминесценции со степенью кумуляции ксенобиотиков // Експериментальна і клінічна медицина – 2005. – № 2 – С.51-56. (Особистий внесок здобувача складається із безпосереднього виконання частини експериментальних досліджень, розрахунків та побудови всіх графіків динаміки БХЛ, обговорення результатів та визначення висновків експерименту).

 9. Антюфеева О.И. Влияние вредных факторов производства тормозных и гидравлических жидкостей на биологический возраст рабочих // Гигиена населенных мест: Сб. научн. тр. – К.: Полимед, 2001. – Вып. 38, Т.2.-–- С. 458-460.

 10. Зайцева О.В., Жуков В.И., Щербань Н.Г, Антюфеева О.И. Экспериментальное исследование по гигиенической регламентации в воде водоемов органических смесей на основе гликолей // Гігієна населених місць: Зб. н. пр. – К.: Полімед, 2002. – Вип. 40. – С. 82-86. (Особистий внесок здобувача складається з проведення біохемілюмінесцентних досліджень при регламентації ксенобіотиків).

 11. Зайцева О.В., Щербань Н.Г, Жуков В.И., Антюфеева О.И. Гигиеническая и токсикологическая характеристика группы олигоэфиров на основе двухатомных спиртов в связи с санитарной охраной водоемов // Гігієна населених місць: Зб. н. пр. – К.: Полімед, 2002. – Вип. 39. – С. 97-101. (Особистий внесок здобувача полягає у здійсненні експериментів по визначенню стабільності ксенобіотиків у воді та їх шкіряно-резорбтивної дії методом БХЛ)

 12. Зайцева О.В., Жуков В.І., Антюфєєва О. І. Хемілюмінесцентні методи в донозологічній оцінці стану здоров'я робітників хімічного виробництва // Гігієна населених місць: Зб. н. пр. – К.: Полімед, 2003. – Вип. 41. – С. 180-184. (Особистий внесок здобувача полягає в обробці результатів досліджень, виконанні розрахунково-графічної роботи, аналізі результатів та висновків).

 13. Зайцева О.В., Жуков В.І., Антюфєєва О. І., Брянцев О.М. Дослідження електрокінетичних властивостей ядер клітин буккального епітелію робітників хімічного виробництва // Гігієна населених місць: Зб. н. пр. – К.: Полімед, 2003. – Вип. 42. –С.170 – 172. (Особистий внесок здобувача – проведення експерименту, обробка результатів досліджень та виконування розрахунково-графічних робіт).

 14. Пат. ua№ 9990 України, МКИ G01N33/00. Спосіб визначення ступеня інтоксикації ксенобіотиками / Жуков В.И., Зайцева О.В., Антюфеева О.И., Жукова Н.В. – № u200504362; Заявл. 10.05.05; Опубл. 17.10. 05, Бюл. № 10. –3 с. (Особистий внесок здобувача полягає в виконанні частини експериментальних досліджень, участі в аналізі результатів та висновків експерименту).

 15. Пат. ua № 9989 України, МКИ G01N33/00. Спосіб визначення ступеня кумуляції чужорідних хімічних сполук в організмі / Жуков В.И., Зайцева О.В., Антюфеева О.И., Жукова Н.В. – № u200504359; Заявл. 10.05.05; Опубл. 17.10. 05, Бюл. № 10. – 4 с. (Особистий внесок здобувача є виконання частини експериментальних досліджень, розрахунки та побудова всіх графіків динаміки БХЛ, участь в обговоренні результатів та висновків експерименту).

 16. Антюфеева О.И. Оценка состояния здоровья рабочих химического производства с помощью хемилюминесцентных методов // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб. научн. тр. IX (ежегодной) международной научно-технической конференции (9-13 июня 2001 г.). - Щелкино – Харьков: УкрВОДГЕО, 2001. – С.193-195.

 17. Антюфеева О.И., Зайцева О.В. Изучение степени токсичности и опасности некоторых видов поверхностно-активных веществ в воде водоемов // Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 4-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (1-10 травня 2003 р.) – Ялта –Харків: Українська Асоціація „Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2003. – С.50.

18. Жуков В.І., Зайцева О.В., Антюфєєва О.І., Бондаренко М.А., Арсен'єв О.В., Московець М.А. Параметри динаміки біохемілюмінесценції як критерій ступеню кумуляції ксенобіотиків // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сб. научн. тр XIІІ. международной научно-технической конференции (9-13 июня 2003 г.), г. Алушта – Харьков: УкрВОДГЕО, 2005.- С. 370-375.

19. Зайцева О.В., Антюфєєва О.І., Бондаренко М.А., Рісованна Л.М., Проценко О.В. Оцінка ступеня інтоксикації експериментальних тварин по спектрах біохемілюмінесценції //Сучасні проблеми науки та освіти: Матеріали 6-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. (1-10 травня 2005 р.). – Алушта-Харків: Українська Асоціація „Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна – 2005. – С.86.

АНОТАЦІЯ

Антюфєєва О.І. Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. – Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Сімферополь, 2006.

Дисертація присвячена одній із важливих проблем сучасної прикладної біофізики (медична і екологічна біофізика) - розробці кількісних і якісних критеріїв в оцінці впливу нових синтезованих токсичних хімічних речовин на живі організми. Уперше за показниками динаміки біохемілюмінесценції (БХЛ) сироватки крові експериментальних тварин при дії ксенобіотиками у дозах ДЛ100, ДЛ50, ДЛ50, 1/5 ДЛ50, 1/10 ДЛ50 проведені дослідження за визначенням ступеня інтоксикації організму тварин: абсолютно смертельний, дуже важкий, важкий, середній та легкий. Уперше за розробленими, оригінальними, кількісними критеріями параметрів динамічних кривих інтенсивності БХЛ визначений ступінь кумуляції ксенобіотиків. Показано, що при виявленні алергійних, сенсибілізуючих та шкіряно-резорбтивних властивостей ксенобіотиків інтенсивність індукованої та спонтанної БХЛ сироватки крові є чутливим тестом, що реагує не тільки на вид ксенобіотика, але й на дозу та час його дії. Визначено взаємозв'язок між стабільністю водяних розчинів ксенобіотиків та рівнем їх ХЛ. Обґрунтовано застосування біофізичних методів БХЛ, фосфоресценції та мікроелектрофорезу ядер клітин букального епітелію в донозологічній оцінці стану здоров'я робітників хімічних підприємств.


 
 

Цікаве

Загрузка...