WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях (автореферат) - Реферат

Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Антюфєєва Ольга Іванівна

УДК: 615.9 – 073 : 535.379

Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях

03.00.02 – біофізика

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Симферополь - 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Центральній науково-дослідній лабораторії

Харківського державного медичного університета

Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник доктор біологічних наук, професор

Зайцева Ольга Василівна, Харківський державний медичний

університет, професор кафедри

медичної і біологічної фізики

та медичної інформатики

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

Мірошниченко Микола Степанович, Київський національний університет

ім.Тараса Шевченка, завідувач кафедри

біофізики, м. Київ

доктор біологічних наук, професор

Якименко Ігор Леонідович,

Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри фізики

та вищої математики, м. Біла Церква

Провідна установа: Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків

Захист відбудеться " 13 " червня 2006 року о 1400_ годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 52.051.04у Таврійському національному

університеті ім. В.І. Вернадського за адресою:

95007, Україна, Крим, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Таврійського національного

університету ім. В.І. Вернадського за адресою:

95007, м. Сімферополь, пр. Вернадського, 4

Автореферат розісланий " 5 " _травня 2006 року

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради К 52.051.04 Чуян О.М

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі однією із пріоритетних тем, що розроблюються в прикладній біофізиці (медична та екологічна біофізика), є проблема дослідження особливостей і механізмів шкідливої дії на біооб'єкти нових синтезованих хімічних сполук. У повній мірі це стосується поліефірів, які широко використовуються для виготовлення полімерних матеріалів, пластмас, пенопластів, епоксидних смол та ін., що не виключає їх токсичного впливу на водойми, організми тварин і людей (Жуков В.І., Зайцева О.В., 1999; Штабський Б.М., 1999). Одним із головних у системі попереджувальних заходів, спрямованих на виключення шкідливих наслідків хімізації народного господарства, є визначення безпечних рівнів впливу хімічних сполук на біооб'єкти на основі їхньої гігієнічної регламентації та обґрунтування донозологічних критеріїв ранніх виявів біологічної дії хімічних чинників. (Мудрий І.В., 1995; Трахтенберг І.М., 2001). Метод дослідження біохемілюмінесценції (БХЛ) середовищ організму виступає як неспецифічний скринінговий тест, що дозволяє оцінити компенсаторні можливості організму при впливі токсикантів, зокрема, хімічного походження, контролювати стан фізіологічних та метаболічних процесів, виявити показники передхвороби. (Журавлев О.І., 1973; Владимиров Ю.А., Азізова О.А., 1991; Воєйков В.Л., 1998). Вивчення методом БХЛ функціонального стану системи вільнорадикального окислення належить до методів визначення інтегрально-кількісних оцінок токсичної дії на організм людини чинників виробничого середовища та довкілля (Стежка В.А., 1999; Фархутдинов У.Р., 1995; Шакиров Д.Ф., 1999).

У доступній науковій літературі не показані місце та роль біофізичних методів у переліку токсикологічних досліджень хімічних речовин, відсутня система критеріїв для оцінки методів у визначенні біологічних ефектів ксенобіотиків. Немає відомостей про застосування біофізичних методів, зокрема БХЛ, в токсикологічних дослідженнях, для визначення ступеня токсифікації, кумуляції ксенобіотиків, алергійної і шкіряно-резорбтивної дії (ШРД) хімічних речовин. Недостатньо визначена роль біофізичних методів у виявленні тестових показників структурно-метаболічних порушень в організмі людини при дії токсичних хімічних чинників, що використовуються в моніторингу „Навколишнє середовище – здоров'я населення".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась на базі Центральної науково-дослідної лабораторії Харківського державного медичного університету в рамках спільного науково-технічного співробітництва Науково-дослідного інституту екології людини і гігієни навколишнього середовища ім. О.М. Сисіна РАМН (Москва, Російська Федерація) і Харківського державного медичного університету за програмою: "Нові хімічні матеріали-020", затвердженої ДКНТ 30.10.85 р. за № 555, номер держреєстрації – 01890081688, а також за темами науково-дослідницької роботи ХДМУ "Вивчення загальних закономірностей патологічних процесів і розробка засобів їх корекції", номер держреєстрації - 0103U004546 від 2000 р., "Наукове обґрунтування біохімічної моделі структурно-метаболічних зрушень в організмі внаслідок впливу екологічних чинників як прогностичної основи діагностики донозологічних станів", номер держреєстрації - 0199U001763 від 2002 р.

Мета і завдання дослідження.

Мета роботи – обґрунтування застосування методу біохемілюмінесценції для оцінки якісних та кількісних параметрів токсикологічних характеристик ксенобіотиків при дослідженні їх дії на організм людини та експериментальних тварин.

Для досягнення цієї мети в роботі вирішувались такі задачі:

  1. Вивчити можливість застосування методу біохемілюмінесценції в оцінці ступеня важкості токсифікації організмів експериментальних тварин новими синтезованими ксенобіотиками, а також у виявленні органів, систем і функцій організму, що найбільш ушкоджуються при їхній дії.

  2. Визначити зв'язок між параметрами динаміки інтенсивності біохемілюмінесценції сироватки крові експериментальних тварин і ступенем кумуляції ксенобіотиків.

  3. Обґрунтувати можливість виявлення алергійної та шкіряно-резорбтивної дії (ШРД) ксенобіотиків методом біохемілюмінесценції при експрес-експериментальних токсикологічних дослідженнях.

  4. Оцінити стабільність і швидкість гідролітичного окислення водяних розчинів ксенобіотиків за методом хемілюмінесценції.

  5. Обґрунтувати доцільність застосування біофізичних методів дослідження - біохемілюмінесценції, фосфоресценції та мікроелектрофорезу ядер клітин букального епітелію при експрес-аналізі біологічної дії ксенобіотиків на організм робітників хімічних підприємств з метою удосконалення моніторингу "Навколишнє середовище - здоров'я населення" і подальшим виділенням тестових діагностичних показників.

Об'єкт дослідженнябіохемілюмінесценція біологічних середовищ, а також водних розчинів токсичних речовин.

Предмет дослідження- обґрунтування застосування методу БХЛ в оцінці впливу токсичних хімічних речовин на організм людини і тварин.

Методи дослідження.В оцінці ступеня важкості токсифікації організму експериментальних тварин, ступеня кумуляції ксенобіотиків, виявленні органів-мішеней використовувався метод БХЛ сироватки крові та гомогенатів внутрішніх органів. Алергійну та шкіряно-резорбтивну дію вивчали, крім методу БХЛ, стандартними алергодіагностичними та біохімічними методами. Визначення стабільності ксенобіотиків у водяних розчинах провадили інтерферометричним та біохемілюмінесцентним методами. При вивченні стану адаптаційних резервів організму під впливом антропогенних хімічних чинників, зокрема малої інтенсивності, використовували методи біохемілюмінесценції, фосфоресценції сечі та мікроелектрофорезу ядер клітин букального епітелію.

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше визначені ступені токсичності та кумуляції ксенобіотиків за параметрами динамічних кривих інтенсивності біохемілюмінесценції з обґрунтуванням прогнозу потенційної небезпеки нових синтезованих хімічних сполук. Розроблена класифікація рівнів важкості токсифікації тварин та виявлені органи-мішені для кожного із досліджуваних ксенобіотиків.

Уперше показано, що інтенсивність індукованої та спонтанної біохемілюмінесценції сироватки крові є більш чутливим тестом в порівнянні з біохімічними методами при виявленні алергійних і шкіряно-резорбтивних властивостей ксенобіотиків.

Уперше виявлено кореляційний зв'язок між рівнем інтенсивності хемілюмінесценції водяних розчинів ксенобіотиків та їх стабільністю.

Набуло подальшого розвитку застосування біофізичних методів в оцінці донозологічного стану здоров'я робітників хімічних виробництв досліджуваних ксенобіотиків із метою удосконалення моніторингу „Навколишнє середовище – здоров'я населення".

Практичне значення одержаних результатів. Отриманірезультати розширюють уявлення про використання методу біохемілюмінесценції в оцінці впливу та механізму дії токсичних хімічних речовин на організми експериментальних тварин та робітників хімічних виробництв. Результати роботи покладені в основу розробки та обґрунтування державних стандартів нешкідливих рівнів 3 нових ксенобіотиків (макроциклічний ефір - 12 краун-4 ; неонол- АФ 9-12; простий поліефір - Л-402-2-100) у воді водойм господарсько-питного й культурно-побутового призначення (СанПіН №4630-88; Государственные нормативы ГН 2.1.5.689-98; Постанова № 21 від 2003 р. СЕС України), що використовуються в поточному й попереджувальному санітарному нагляді за станом водяних об'єктів. Методичні прийоми, що розроблені дисертантом, захищені 2 Деклараційними патентами України на винахід. Теоретичні положення та практичні рекомендації, які одержані за результатами досліджень, упроваджені в практику навчання студентів на кафедрах біохімії, екології та гігієни, біологічної і медичної фізики Харківського державного медичного університету.


 
 

Цікаве

Загрузка...