WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика) (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

АНДРІЄЦЬ ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 618.16-002-053.6-092-02-07-08

Вульвовагініти у дівчат в різні вікові періоди статевого дозрівання ( етіологія, патогенез, діагностика, лікування та профілактика)

14.01.01 – акушерство і гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України, м. Чернівці

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор

Вовк Іраіда Борисівна, Інститут педіатрії,

акушерства та гінекології АМН України

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, член-кореспондент АМН та НАН України Степанківська Галина Костянтинівна, Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця МОЗ України (м. Київ), професор кафедри акушерства та гінекології №1

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Зелінський Олександр Олексійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2

доктор медичних наук, професор, Грищенко Ольга Валентинівна, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри перинатології та гінекології

Провідна установа: Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

Захист відбудеться "__1_" _червня__ 2006 р. о _13.30_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю "Акушерство та гінекологія" при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ, бул. Т. Шевченка, 17).

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ, вул. Зоологічна, 3).

Автореферат розісланий "_28 _" _квітня_ 2006 року.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.мед.н, доцент Я.М.Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В структурі гінекологічних захворювань у дівчат запальні процеси геніталій посідають перше місце та складають 65-80% від загального числа і провідне місце серед них займають вульвовагініти (О.О. Богданова, 2000; Вовк І.Б., Білоченко А.М., Галазюк Л.В., 2003; С.О. Левенець, В.В. Перевозчиков, 2005). За даними різних авторів частота вульвовагінітів у дівчаток коливається від 13,5 до 93%, при цьому рецидивуючий перебіг захворювання відмічається у 60% хворих (Н.А. Данкович, 2002; Т.М. Творогова, 2004). Розповсюдженість неспецифічних вульвовагінітів у дівчаток складає 2,68-3,21 на 1000 дітей обох статей і, згідно даних світової статистики, частота їх досить висока: в Іспанії вульвовагінітами страждають 28,7% дівчаток, у Великобританії – 40,5%, у США – 61,8% обстежених (G.O. Fischer, 2001; A. L. Berglund et al., 2002; T. Stricker et al., 2003).

Питома вага запальних процесів статевих органів у дівчаток має стійку тенденцію до росту і збільшилась останніми роками на 25%, що призводить до збільшення випадків неплідності у шлюбі в майбутньому (Р.О. Моісеєнко та співавт., 2004).

Найбільш вагомими причинами виникнення вульвовагінітів у дівчат вважаються їх анатомо-фізіологічні особливості становлення репродуктивної функції (О.О. Богданова, 2000; Ю.О. Гуркін, 2000), наявність інфекційних факторів (G.G. Donders et al, 2000; C. Juadros et al, 2004), порушення мікробіоценозу вульви та піхви (J.Ferrer, 2000; M.M. Barouse et al, 2001), які виникають на тлі тривалоіснуючої екстрагенітальної соматичної патології (Ю.О. Гуркін, 2000), а також, в ряді випадків, порушення санітарно–гігієнічних норм особистої гігієни (В.К. Чайка, Л.А. Матыцина, А.Н. Онипко, 1999; Е.А. Богданова, 2000).

Не дивлячись на значну кількість робіт, присвячених захворюванням зовнішніх статевих органів у дівчат, питання діагностики, патогенетичних механізмів розвитку цієї патології з позицій останніх досягнень в області імунології висвітлені недостатньо.

Науковий та практичний інтерес викликає вивчення особливостей клінічного перебігу вульвовагініту в різні вікові періоди життя дівчини в залежності від імунологічного та гормонального статусу, загального та місцевого імунітету, а також стану цитокінової системи. Дані літератури в цьому напрямку нечисленні і, в основному, представлені в зарубіжній літературі. Не висвітлені такі проблеми як критерії ефективності терапії та наслідки призначення антибіотиків широкого спектру дії в лікуванні вульвовагініту та не розроблені підходи до диференційованого лікування в залежності від мікробіоценозу піхви, глибини порушень слизових оболонок зовнішніх статевих органів та системи імунного захисту у хворих з вульвовагінітами.

Молодий вік пацієнток, висока частота захворювання, поліетіологічність, яка обумовлює атиповість клінічної картини, часто хронічний рецидивуючий перебіг, можливість серйозних ускладнень зі сторони репродуктивної системи обумовлюють актуальність та соціальну значущість цієї патології.

Розробка комплексної системи допомоги хворим дівчатам на вульвовагініти, виявлення нових аспектів розвитку патологічного процесу, вдосконалення технологій діагностики та лікування сприятиме збереженню репродуктивного потенціалу майбутніх поколінь.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства і гінекології з курсом дитячої та підліткової гінекології Буковинського державного медичного університету на тему: „Розробка та впровадження методів діагностики, лікування та профілактики в перинатальному періоді та при патологічних станах репродуктивної функції у дівчат та жінок" (№ державної реєстрації 01.01 U 005253).

Мета дослідження. Зниження частоти виникнення вульвовагінітів шляхом вдосконалення методів діагностики та лікування на підставі клінічного перебігу, патогенетичних механізмів їх розвитку з урахуванням змін імунологічного гомеостазу, мікробіоценозу, деяких цитологічних та імуноцитохімічних особливостей слизової піхви у різні вікові періоди розвитку дівчини.

Задачі дослідження:

1. Провести ретроспективний аналіз гінекологічних захворювань у дівчат Буковини за період 1998 – 2003 рр.

2. Вивчити особливості клінічного перебігу вульвовагінітів, їх структуру, частоту, стадійність виникнення з урахуванням вікових періодів життя дівчини та екстрагенітальної патології.

3. Дослідити мікробіоценоз піхви та вульви у дівчат із вульвовагінітами в нейтральному, препубертатному та пубертатному періодах.

4. Визначити особливості гуморального та клітинного імунітету у дівчат різного віку хворих на вульвовагініт.

5. Оцінити прозапальний цитокіновий статус у дівчат, хворих на запальні захворювання зовнішніх статевих органів та піхви, в різні вікові періоди.

6. Провести дослідження місцевого імунітету при вульвовагінітах у дівчат різних вікових періодів та визначити кореляційні зв'язки між показниками загального і місцевого імунітету.

7. Вивчити вміст статевих гормонів у дівчат з вульвовагінітами препубертатного та пубертатного віку.

8. Дати характеристику цитологічним та імуноцитохімічним дослідженням з визначенням в мазках з піхви та вульви дівчат, хворих на вульвовагініт, експресії рецептора апоптозу та антиапоптотичного фактору.

9. Дослідити ефективність застосування деяких антисептиків для санації піхви у дівчат з вульвовагінітами та провести їх клінічну апробацію.

10. Розробити і впровадити патогенетично обґрунтовані лікувально-профілактичні заходи у дівчат із вульвовагінітами на підставі створеної наукової концепції патогенетичних механізмів їх розвитку з урахуванням змін імунологічного гомеостазу, мікробіоценозу піхви та деяких цитологічних і імуноцитохімічних показників.

Об'єкт дослідження - вульвовагініт у дівчат.

Предмет дослідження - перебіг вульвовагініту, його ускладнення, мікробіологічні, загальні та місцеві імунологічні показники, прозапальні цитокіни, цитологічні та імуноцитохімічні дані, медикаментозне загальне та місцеве лікування.

Методи дослідження - клінічний, імуноферментний, імунологічний, імуноцитохімічний, імунофлуоресцентний, мікробіологічний, полімеразна ланцюгова реакція, радіоімунний, цитологічний та статистичний.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження розвитку вульвовагінітів у дівчат від народження до 18 років на підставі особливостей клінічного перебігу, мікробіоценозу піхви, стану системного та локального імунітету, цитокінового профілю, антиапоптотичного фактору та апоптозу клітин, рівня статевих гормонів, що дозволило представити наукову концепцію патогенетичних механізмів їх розвитку та розробити нові підходи до тактики лікування.

Вперше встановлені нові патогенетичні аспекти розвитку запальних захворювань зовнішніх статевих органів у дівчат і показано, що в розвитку запального процесу приймає участь не тільки місцевий імунітет, а й системний (гуморальна та клітинна ланки) та зміни цитокінового статусу (IL-2, IL-6, IL1-, TNF-б), що формує різні типи імунної відповіді на мікробні антигени в залежності від вікового періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...