WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетична характеристика та лікування хронічного панкреатиту на тлі атеросклерозу черевної аорти та мезентеріальних артерій (автореферат) - Реферат

Об'єкт дослідження: клініко-патогенетичні особливості, діагностика і лікування ХП на тлі атеросклерозу ЧВА та його гілок.

Предмет дослідження: клініка, показники ліпідограми крові, рівня метаболітів NO (нітрати/нітрити), функціональний стан ПЗ, її сонографічні зміни, порушення кровообігу у великих артеріях черевної порожнини у хворих на ХІП, результати лікування з використанням есенціале Н і глутаргіну щодо клінічних, біохімічних, сонографічних показників, якості життя пацієнтів.

Методи дослідження: клінічні, біохімічні, інструментальні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані дані про особливості клінічних проявів, функціональних порушень ПЗ, частоту сонографічних ознак її ураження у хворих на ХП на тлі атеросклерозу ЧВА і його гілок. Новим є виділення особливостей порушень кровообігу у черевних артеріях, ліпідного спектру крові, вмісту в ній метаболітів NO при ХІП. Вперше доведено доцільність і ефективність включення комбінації есенціале Н і глутаргіну до терапії ХІП, показано позитивний вплив такого лікування на клініку, біохімічні порушення, дані доплерографії великих артерій черевної порожнини, стан системи NO при поєднанні ХП і ХАІ.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено метод комплексної терапії, який підвищує ефективність лікування хворих на ХІП, поліпшує якість їх життя.

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено в практику Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання, Інституту невідкладної та відновлювальної хірургії АМН України (м. Донецьк), міської лікарні №1 м. Маріуполя (Донецька область), міської лікарні № 31 м. Харкова, міської лікарні №3 м. Луганська, обласного шпиталю інвалідів Великої Вітчизняної війни (м. Чернівці), до педагогічного процесу Донецького, Харківського, Луганського, Буковинського державних медичних університетів.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора в отримані результати досліджень є основним і полягає у підборі, обстеженні та лікуванні хворих на ХП сполучений з ХАІ. Автор самостійно розробила комплексне лікування при ХІП на тлі атеросклерозу великих артерій черевної порожнини. Автор самостійно провела аналіз одержаних даних, здійснила їхню статистичну обробку та впровадження у практику. Дисертантка не користувалася результатами та ідеями співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Новітні технології в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб" (м. Харків, 2004), на Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених і спеціалістів "Від фундаментальних досліджень до медичної практики" (м. Харків, 2005), на X і XI Російських гастроентерологічних тижнях (Росія, м. Москва, 2004, 2005), на VI і VII Слов'яно-Балтійських форумах "Санкт-Петербург — Гастро", (Росія, м. Санкт-Петербург 2004, 2005), на Х Конгресі Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (м. Чернівці, 2004), на VI Європейському Конгресі Гепато-панкреато-біліарної Асоціації (Германія, м. Гейдельберг, 2005), на Європейському клубі панкреатологів (Австрія, м. Грац, 2005), на Українському Конгресі гастроентерологів (Дніпропетровськ, 2005), на конференції „Проблеми військової охорони здоров'я" (Київ, 2006), на засіданнях Донецьких обласних товариств терапевтів та гастроентерологів (м. Донецьк, 2006).

За роботу присуджена премія Європейського клубу панкреатологів (Австрія, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 наукові роботи, з них 1 глава в монографії, 7 журнальних статей, 3 статті у збірниках наукових праць (у тому числі 8 робіт опубліковані у фахових виданнях, визначених ВАК України, з них 2 статті одноосібні), 10 тез, отримано авторське свідоцтво на винахід.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація викладена українською мовою на 143 сторінках і складається із вступу, 5 розділів (в тому числі огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень), аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій. Список використаних джерел включає 179 робіт кирилицею та 97 латиницею. Робота ілюстрована 11 таблицями та 28 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи. Нами обстежено 120 хворих на ХП на тлі ХАІ, пов'язаної з атеросклерозом ЧВА та мезентеріальних артерій. Тому ХП у наших хворих ми вважали ішемічним, тобто ХІП. Вік хворих — від 50 до 80 років, серед них було 57 (47,5%) чоловіків та 63 (52,5%) жінки. Обстежено 30 практично здорових та хворих на ІХС, ГХ, але захворювання знаходились у стабільній фазі. Вік здорових — від 50 до 65 років, серед них було 14 (46,7%) чоловіків і 16 (53,3%) жінок.

Інтенсивність болю та інших суб'єктивних проявів оцінювалася за напівкількісною шкалою з вираховуванням показника середнього ступеня тяжкості (ССТ).

Усім хворим проведені копроскопія, біохімічне дослідження крові (рівень загального білка, протеїнограма, показники амінотрансфераз (аланінамінотрасфераза — АЛТ, аспартатамінотрансфераза — АСТ), лужної фосфатази (ЛФ),  глютамілтранспептидаза (ГГТП), загального та прямого білірубіну). У хворих вивчали вміст у крові загальних ліпідів, ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), тригліцеридів, холестерину, -холестерину, рівні глюкози, імунореактивного інсуліну, метаболітів NO (нітратів/нітритів). Вираховували індекс атерогенності.

Для виявлення феномену "ухилення" панкреатичних ферментів у кров і оцінки зовнішньосекреторної функції ПЗ вивчали активність -амілази, панкреатичної ізоамілази (Р-ізоамілази) у крові та сечі, ліпази у крові. Аналізували дебіти уроамілази (D) і коефіцієнти індукції ендогенного панкреозиміну (К) натщесерце (D1), через 30 (D2 та К1) та 60 (D3 та К2) хвилин після стандартного харчового навантаження (100 г білого хліба, 20 г вершкового масла, 100 г сиру, 200 мл чаю з 5 г цукру). Вивчали рівень імунореактивного трипсину в крові (ІРТ). Досліджували показники фекальної панкреатичної еластази-1.

Проводили зондове дослідження зовнішньосекреторної функції ПЗ з використанням двоканального гастродуоденального зонда й еуфілін-кальцієвого тесту (Н.Б. Губергриц с соавт., 2000). Вивчали об'єм, дебіт-годину -амілази, Р-ізоамілази, трипсину, ліпази, гідрокарбонатів в дуоденальному вмісті.

Усі біохімічні дослідження проводили до та після лікування. Зондування проводили тільки після лікування. Це дослідження проведено не всім хворим (виконано у 65 хворих).

Дослідження показників загального білка, протеїнограми, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, білірубіну, загальних ліпідів, холестерину,  холестерину, ЛПНЩ, ЛПВЩ, ЛПДНЩ, тригліцеридів проводилося на біохімічному аналізаторі „Vitalab Flexor–2000" (Нідерланди) з використанням наборів фірми „Coultronics" (Франція). Активність  амілази та Р-ізоамілази крові, сечі, дуоденального вмісту досліджували на біохімічному аналізаторі „Vitalab Flexor–2000" (Нідерланди) з використанням наборів фірми „Lachema" (Чехія). Рівень ІРТ в крові досліджували з використанням наборів фірми „CIS" (Франція). Показники ліпази крові та дуоденального вмісту визначали кінетичним калориметричним методом за допомогою наборів „Sentinell" (Італія) на тому ж самому аналізаторі, показники трипсину дуоденального вмісту — методом Гроса (М.М. Богер, 1982). Рівень бікарбонатів в дуоденальному вмісті визначали методом зворотного титрування (М.М. Богер, 1982). Показники фекальної панкреатичної еластази-1 вивчали за допомогою наборів „Schebo" (Німеччина) на імуноферментному аналізаторі „Sanofi" (Франція). Ендокринну функцію ПЗ вивчали за показниками імунореактивного інсуліну крові радіоімунологічним методом за допомогою наборів „Immunotech" (Чехія, Франція). Для визначення рівня нітратів/нітритів у крові непрямим методом використовували набори „R&D Systems" (США).

Усім хворим до та після лікування проводили ультразвукове дослідження (УЗД) органів черевної порожнини (апарат „ALOKA SSD-630", Японія). Враховували показники L ультразвукової гістограми печінки й ПЗ, обчислювали показники однорідності тканини ПЗ (N) та гістографічний коефіцієнт (Кgst). Проводили УЗД ЧВА, ЧС.


 
 

Цікаве

Загрузка...