WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Неспецифічна реактивнiсть бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою (автореферат) - Реферат

Неспецифічна реактивнiсть бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЖІМІ МУХАМЕД СОФ′ЄН БЕН АЛІ

УДК 616.248-053.2-08:616.233

Неспецифічна реактивнiсть бронхів на фоні медикаментозного лікування дітей з бронхіальною астмою

14.01.10- педіатрія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Буковинському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Безруков Леонід Олексійович, Буковинський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Беш Леся Василівна, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, професор кафедри факультетської та шпитальної педіатрії;

доктор медичних наук, професор Кравченко Лілія Григорівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України , професор кафедри факультетської педіатрії.

Провідна установа :

Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра факультетської педіатрії, м.Харків.

Захист дисертації відбудеться „_24_"__січня_2007 року о _13_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 в Одеському державному медичному університеті за адресою: 65082 м.Одеса, Валіховський пров., 2.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету за адресою: 65082 м.Одеса, Валіховський пров., 3.

Автореферат розісланий „__22__"__грудня_2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. мед. н., доцент Стоєва Т.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма відноситься до найбільш розповсюджених хронічних захворювань дитячого віку, яке попри значний прогрес у розумінні механізмів її розвитку, продовжує викликати численні медико-соціальні проблеми. Розповсюдженість цієї патології в дитячій популяції різних країн складає від 4% до 35% та не має тенденції до зниження (Ласиця О.І.,2005, Балаболкин И.И.,2006, GINA 2002). Це захворювання не тільки знижує якість життя хворих та їх соціальну адаптацію, але повсякчас служить причиною інвалідизації, а у ряді випадків – смерті (Kips J.C.,2001). Сучасні методи лікування дозволили суттєво покращити основні компоненти якості життя та скоротити частоту госпіталізації хворих, але не змогли досягти вірогідного зниження рівня смертності та підвищення ефективності медичного обслуговування дітей з тяжкою формою захворювання (Ревякина В.А.,2005). Слід також визнати, що профілактика бронхіальної астми, побудована з урахуванням досягнень наукової алергології, скоріше вражає своєю низькою ефективністю, ніж окремими досягненнями. Відмічені слабкі сторони сучасних лікувально-профілактичних комплексів, що представлені у вигляді узгоджувальних протоколів та рекомендацій, мабуть, багато в чому залежать від різних варіантів бронхіальної астми та різноманітних фенотипів хворих (Martinez F.O.et al,1998, Огородова Л.М.,2003). Це вимагає індивідуального підходу до лікування хворих на бронхіальну астму, більш делікатному, ніж це визначається доволі ригідною клініко-інструментальною класифікацією цього захворювання (Robertson C.F.,2002). З цієї позиції, комплексне урахування показників гіперсприйнятливості дихальних шляхів, атопії та характеру запалення, котрі багато в чому визначають поліморфізм бронхіальної астми, може вважатися перспективним щодо вдосконалення індивідуальних лікувально-профілактичних заходів, які представляють актуальну задачу наукової та практичної педіатрії.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи (НДР) кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб Буковинського державного медичного університету (БДМУ) на тему: „Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку" (реєстраційний номер 0102U004229). Роль автора полягає у вивченні гіперсприйнятливості дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму шляхом використання спірографічних проб із серійним розведенням гістаміну (РС20Н) і оцінки реакції бронхів на фізичне навантаження та інгаляцію в2-агоністів (показник лабільності бронхів – ПЛБ). Окрім того, автором проаналізовано показники атопії та характеру запалення у обстежених хворих. На підставі одержаних даних запропоновані індивідуалізовані лікувально-профілактичні заходи та оцінена їх ефективність.

Мета дослідження. Оптимізувати лікування дітей, хворих на бронхіальну астму, шляхом вивчення комплексу показників неспецифічної реактивності бронхів, атопічної реактивності та алергійного запалення у позанападному періоді та стані стійкого клінічного благополуччя.

Завдання дослідження:

  1. Провести обстеження у дітей, хворих на бронхіальну астму, та оцінити результати спірографічної проби з фізичним навантаженням та інгаляцією в2-агоністу за показником лабільності бронхів.

  2. Оцінити показники гіперсприйнятливості бронхів з використанням інгаляційної проби з серійно розведеним гістаміном (РС20Н) у дітей, які хворі на бронхіальну астму.

  3. Визначити показники атопії у дітей, хворих на бронхіальну астму.

  4. Дослідити метаболічну активність нейтрофілів та еозинофілів крові як показників алергійного запалення у пацієнтів із бронхіальною астмою.

  5. Визначити показники діагностичної цінності та ризику результатів комплексного обстеження дітей у виявленні тяжкості захворювання.

  6. На підставі результатів комплексного обстеження розробити диференційовані лікувально-профілактичні заходи дітям, хворим на бронхіальну астму, та провести оцінку їх ефективності за динамікою клінічних показників.

Об'єкт дослідження: особливості гіперсприйнятливості дихальних шляхів, атопії та характер запальної реакції у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму.

Предмет дослідження: діагностична та прогностична цінність показників атопії, гіперсприйнятливості дихальних шляхів та характеру запальної реакції, дослідження та оцінка ефективності індивідуалізованих лікувально-профілактичних комплексів.

Методи дослідження: загальноклінічні, імунологічні, алергологічні, інструментальні, цитохімічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів

У роботі вперше проведено комплексну оцінку показників неспецифічної реактивності бронхів різного калібру на інгаляції гістаміну та фізичне навантаження, а також лабільності дихальних шляхів із урахуванням виразності їх обструкції та дилатації.

Доведено вперше, що вказані прояви гіперсприйнятливості бронхів володіють неоднаковою діагностичною та прогностичною цінністю.

Вперше показано, що одночасна оцінка неспецифічної реактивності бронхів на підставі інгаляційних проб та фізичного навантаження підвищує діагностичну цінність тестів стосовно оцінки тяжкості бронхіальної астми (Деклараційний патент на корисну модель № 11466 від 15.12.2005 р., бюл. № 12).

Уперше, з позицій клінічної епідеміології, проведено оцінку ефективності комплексного протизапального лікування у періоді ремісії та загострення бронхіальної астми.

У роботі вперше створено математичну модель неспецифічної реактивності дихальних шляхів із метою корекції запальної компоненти.

Практичне значення отриманих результатів.

На підставі комплексної оцінки гіперсприйнятливості бронхів та характеру запалення, запропоновано індекс тяжкості захворювання, який дозволяє ефективніше проводити базисну терапію бронхіальної астми.

Наведена діагностична цінність використаних спірографічних тестів у хворих дозволила ефективніше лікувати дітей, хворих на бронхіальну астму в періоді загострення та ремісії.

На підставі комплексного обстеження хворих на бронхіальну астму запропонований спосіб оцінки тяжкості захворювання, який дозволяє точніше оцінити тяжкість захворювання для обґрунтування активності протизапального лікування. Цей тест оцінки тяжкості бронхіальної астми у дітей внесено до Державного реєстру галузевих нововведень випуск 24-26 (№ 121/25/06 К 2006).

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є особистою працею автора. Здобувачем самостійно опрацьовані дані літератури з проблеми, що вивчалася, обрана тема науково-дослідницької роботи, визначені мета та задачі дослідження, розроблені програма та методологія дослідження. Самостійно проведене дослідження гіперсприйнятливості бронхів у дітей методом РС20Н та шляхом оцінки лабільності бронхів у відповідь на фізичне навантаження та інгаляцію в2-агоністу. Автором проведено курацію обстежених хворих та самостійно вивчено чутливість шкіри до основних груп алергенів. Здобувачем створена комп'ютерна база даних, проведений їх статистичний аналіз, на підставі якого підготовлені до друку всі наукові праці, написані розділи дисертації, сформульовані висновки і розроблені практичні рекомендації, забезпечене їх впровадження в практику охорони здоров'я України.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та практичні рекомендації доповідались та обговорювались на 11-му з′їзді педіатрів України "Актуальні проблеми педіатрії на сучасному етапі" (Київ, 2005); Х Конгресі Світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці-Київ-Чикаго, 2004 ); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Особливості бронхіальної астми у дітей раннього віку (проблеми супутньої патології)" (Чернівці, 2004 ); 85 підсумковій науковій конференції, присвяченій 60-річчю БДМА "Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини" (Чернівці, 2004); 86-ій підсумковій науковій конференції Буковинської державної медичної академії (Чернівці, 2005); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій" (Чернівці, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми ведення тяжкохворих дітей у стаціонарі" (Чернівці, 2005); науково-практичній конференції, присвяченій 25-річчю створення кафедри дитячих і підліткових захворювань КМАПО ім. П.Л.Шупика (Київ, 2005); Ювілейному VIII з′їзді Всеукраїнського Лікарського Товариства, присвяченому 15-річчю організації (Івано-Франківськ, 2005); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання дитячої алергології" (Запоріжжя, 2005); ІІ Міжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених, 79-му щорічному науковому форумі студентів і молодих вчених (Чернівці, 2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...