WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

Наукова новизна роботи.

Вперше в клінічній ангіоневрології досліджено корелятивні взаємовідношення змін показників нуклеїнового гомеостазу в крові і лікворі та клінічного перебігу у хворих на різні форми хронічних та гострих ішемічних уражень головного мозку.

Вперше виявлено взаємозв'язок змін показників нуклеїнового гомеостазу в крові і лікворі та клінічним перебігом цереброваскулярних захворювань ішемічного генезу.

Вперше виявлено, що зміни стану нуклеїнового гомеостазу залежать від гостроти процесу, механізму розвитку патологічного процесу, тяжкості перебігу, локалізації судинних дисгемій.

Вперше визначено стан локального нуклеїнового гомеостазу в головному мозку при гострих ішемічних ураженнях головного мозку.

Вперше підтверджено наявність феномену "вимивання" при гострих ішемічних порушеннях головного мозку, яке полягає в зниженні рівнів ДНК і РНК в зоні некрозу та межовій зоні інфаркту і їх паралельному підвищені в крові та лікворі.

Вперше в експерименті досліджено стан локального нуклеїнового гомеостазу головного мозку і його співвідношення з показниками нуклеїнового гомеостазу в крові та лікворі при гострих ішемічних ураженнях головного мозку.

Вперше досліджено патогенетичне значення стану показників нуклеїнового гомеостазу в процесах хронізації та загострення цереброваскуляних захворювань ішемічного генезу.

Вперше досліджено значення показників нуклеїнового гомеостазу в компенсаторних, репаративних та деструктивних процесах в тканині головного мозку при хронічній та гострій цереброваскулярній патології ішемічного генезу.

Вперше застосовано препарати нуклеїнової природи для корекції клінічного перебігу та порушеного нуклеїнового гомеостазу при ішемічних ураженнях головного мозку різного генезу.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані дані щодо закономірностей змін стану нуклеїнового гомеостазу при гострих і хронічних судинних ураженнях головного мозку, які уточнюють патогенетичне значення порушень нуклеїнового обміну в розвитку цереброваскулярних порушень.

Ступінь підвищення рівня ДНК, активності кислих нуклеаз при інфарктах мозку може служити одним із додаткових уточнюючих показників визначення локалізації порушення мозкового кровообігу (вертебро-базилярний або каротидний басейн). Залежність ступеня дисбалансу в нуклеїновому гомеостазі, які виявляються в початкових фазах інсульту, від тяжкості його подальшого перебігу і ймовірності виникнення ускладнень дозволяє розглядати показник співвідношень РНК/ДНК, РНК-ази І /ДНК-ази І, як один з прогностичних чинників подальшого розвитку захворювання.

Рівень активності нуклеаз сироватки крові й ліквору, які пов'язані з патогенетичними змінами, що відбуваються в церебральному вогнищі ураження, можна використати як тест у диференціальній діагностиці різних форм порушень мозкового кровообігу. Визначені і впроваджені в клінічну практику основні показники нуклеїнового гомеостазу, що визначають нейрональне пошкодження на ранніх етапах розвитку судинних захворювань, впливають на тяжкість перебігу і їх прогноз. Доведена доцільність та ефективність застосування РНК в лікуванні хворих з порушеннями мозкового кровообігу. Показана необхідність корекції неврологічних порушень у хворих з початковими проявами цереброваскулярної патології.

Результати проведеного дослідження обгрунтували принципову можливість фармакологічної корекції нуклеїнового гомеостазу у хворих на порушення мозкового кровообігу. Результати досліджень впроваджені в клініко-діагностичний процес неврологічних відділень Львівської обласної клінічної лікарні, комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (м. Львів), Рівненської обласної клінічної лікарні, Івано-Франківської міської клінічної лікарні, Ужгородської обласної клінічної лікарні.

Результати досліджень також використовуються в педагогічному процесі на кафедрі невропатології та нейрохірургії Львівського національного медичного університету, кафедрі неврології Івано-Франківської медичної академії, кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована вітчизняна та іноземна наукова література по проблемі, здійснено потенційний пошук, визначені тема, мета і завдання дослідження. Особисто проведене динамічне клінічне та більшість інструментальних обстежень хворих, аналіз даних нейровізуалізації досліджень. Проведено біохімічні дослідження, оцінка і аналіз отриманих даних. Самостійно здобувачем проводилися експерименти на тваринах, моделювання інсульту, виділення та забір морфологічного матеріалу для дослідження, описання і аналіз отриманих результатів. Брав участь у проведенні ангіографії, комп'ютерної томографії, доплерографії. Дисертантом проведено статистичний аналіз результатів дослідження, написано всі розділи дисертації, сформульовані положення та висновки, підготовлені до друку наукові праці, виступи, науково обґрунтовані практичні рекомендації. Автором обґрунтовано застосування РНК при патологічних змінах нуклеїнового гомеостазу у хворих на цереброваскулярну патологію і доведена його ефективність в лікуванні.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження, які включені до дисертації, оприлюднено на: Міжнародному конгресі "Новые технологии в реабилитации церебрального паралича", (Донецьк, Україна, 1994); 2-му східно-західноєвропейському конгресі по ангіології, (Варшава, Польща, 1995); Третьому з'їзді невропатологів Республіки Молдова, (Кишинів, 1995); Міжнародному Віденському конгресі по геріатрії, (Відень, 1996); Європейському симпозіумі "Hypertension in the elderly", (Краків, Польща, 1997); Нуково-практичному симпозіумі по тапакану, (м.Київ, 1997); Науково-практичній конференції "Сучасні аспекти невідкладної медичної допомоги", (м. Львів, 1997); Науково-практичній конференції "Реабілітація неврологічних хворих", (Радехів, 1999); Науково-практичних конференціях Львівського обласного товариства неврологів, (Львів, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005); Науково-практичній конференції "Цереброваскулярні захворювання та їх профілактика", (Івано-Франківськ – Яремче, 2000); VIII Конгресі світової федерації Українських лікарських товариств, (Львів – Трускавець, 2000); Пленумі науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, присвяченому року Здоров'я, (Тернопіль, 2001); Міжнародній науково-практичній конференції "Цереброваскулярні захворювання", (Львів, 2001); ІІ Національному конгресі неврологів, психіатрів та наркологів України, (Харків, 2002); Науково-практичній конференції "Новітні підходи в лікуванні інсультів", (Радехів, 2004).

Апробацію дисертації проведено на сумісному засіданні кафедри невропатології та нейрохірургії факультету післядипломної освіти, кафедри неврології медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Львівського міського товариства невропатологів (3 листопада 2005 року, протокол № 18).

Публікації. Результати і основні положення дисертації опубліковано в 50 друкованих працях, в тому числі в 20 статтях в наукових фахових журналах сертифікованих ВАК України, отримано 2 патенти України на винахід.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, 9 розділів власних досліджень, узагальнення, висновків, списку використаних джерел; ілюстрована 84 рисунками та 61 таблицею. Повний обсяг дисертації становить 354 сторінки, ілюстрації займають 15 сторінок. Список використаних джерел містить 883 найменування, з яких 581 кирилицею, 302 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. В основу роботи покладено результати клініко-інструментального та клініко-лабораторного дослідження 307 хворих на різні форми цереброваскулярної патології ішемічного генезу з хронічними та гострими порушеннями мозкового кровообігу, які перебували на обстеженні та лікуванні в неврологічних і нейрохірургічних відділеннях комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова.

Контрольну групу склали 104 особи, в тому числi: 50 – практично здорових; 27 – хворих на атеросклероз (АТ) i 27 – на артеріальну гіпертензію (АГ) без церебральних ускладнень. Включення в контрольну групу, крім здорових людей, хворих на основні судинні захворювання, на фоні яких виникала цереброваскулярна патологія, мало на меті виокремлення особливостей кількісних характеристик гомеостазу нуклеїнових кислот, які властиві саме судинним ураженням мозку, перш за все на найбільш ранніх етапах їх розвитку.


 
 

Цікаве

Загрузка...