WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головног - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. Шупика

АНДРІЮК Лук'ян Васильович

УДК: 616.831:616.13/.16-092-07-084-085.2'2/'9:547.963.32

Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування факторів нуклеїнової природи для діагностики, лікування та профілактики судинних захворювань головного мозку

14.01.15 – нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Львівському Національному медичному університеті ім. Данила Галицького МОЗ України

Науковийконсультант: доктор медичних наук, професор

Головченко Юрій Іванович

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, завідувач кафедри неврології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Ткаченко Олена Василівна - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра неврології, професор кафедри;

доктор медичних наук, професор Герасимчук Роман Дмитрович, Івано-Франківська медична академія МОЗ України, кафедра нервових хвороб, завідувач кафедри;

доктор медичних наук, професор Кузнєцова Світлана Михайлівна, Інститут геронтології АМН України, завідувач відділенням судинної патології головного мозку

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ

Захист відбудеться "23 " березня 2006 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.613.01 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою : 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л Шупика МОЗ України.

Автореферат розісланий " 15 " лютого 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради Каліщук-Слободін Т.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

А ктуальність теми. Профілактика, діагностика та лікування судинних уражень головного мозку посідає одне із центральних місць серед найбільш актуальних проблем охорони здоров'я. Її важливе медичне і соціально-економічне значення визначається суттєвою питомою вагою цереброваскулярних захворювань у структурі захворюваності й смертності населення, а також високими показниками тимчасової непрацездатності та первинної інвалідності (М.М. Іщенко, С.І.Шкробот, 1995; М.Б Маньковський, С.М. Кузнєцова, 1996; І.С. Зозуля, В.І. Боброва, 1998; Ю.І.Головченко, І.З. Самосюк, 2001; А.Ю.Руденко, І.Б. Лущик. 2004; Р.Д. Герасимчук і співав., 2005; Т.С. Міщенко, 2005; О.В. Ткаченко і співавт., 2005).

Сучасна ангіоневрологія характеризується поглибленим вивченням патогенезу судинних захворювань мозку на молекулярному рівні з широким використанням досягнень як базисних неврологічних наук, так і суміжних галузей медицини, біології та біохімії (І.А. Григорова, А.Б.Михайлов, 2001; Є.Л. Мачерет, Н.В. Ханенко, 2002; С.М. Віничук, Т.М. Черенько, 2003; П.В.Волошин і співав, 2005; M.E.Raichle, 2003; L.A. Horrocks, A. Faroogni A, W. Ong, 2004).

З огляду вивчення молекулярного аспекту нервових захворювань проблема порушень мозкового кровообігу передбачає дослідження дисметаболічних розладів, що виникають при цій патології на рівні клітини (В.А. Визир, А.Е. Березин, 2002; G. Аymard et al., 1998; R. Grifin, I. Hard-Castle, X. Cockcroft, 2005).

В умовах патології, в тому числі й при судинних захворюваннях, мають місце виражені зміни біосинтезу і метаболізму нуклеїнових кислот, а також порушення реалізації їх біологічних ефектів. Метаболізм нуклеїнових кислот, в свою чергу, безпосередньо пов'язаний з активністю ферментів синтезу і розпаду ДНК і РНК. Порушення в нуклеїновому гомеостазі можуть бути причетні до формування і прогресу розвитку уражень головного мозку (Г. Шмідт, 1997; О. М. Ганич, В.Н.Коваль, 2000; В.Г. Передерій, 2001; В.М. Шевага, 2004; A. Mitro et al.1984, H. David, 1995, C.S.Huand еt al., 2005).

Закономірним є припущення, що зміни вмісту в крові і спинномозковій рідині ДНК і РНК, які у великій кількості знаходяться в нервових клітинах головного мозку, можуть бути додатковими показниками для прогностичної оцінки уражень речовини головного мозку. Для з'ясування ряду аспектів патогенезу інсульту важливим є дослідження корелятивних співвідношень змін рівня нуклеїнових кислот і активності нуклеаз, як з клінічним перебігом хвороби так і з морфологічними даними, отриманими при патологоанатомічному дослідженні померлих. При цьому враховуючи, що нуклеази не є основним пусковим механізмом у патогенезі судинних захворювань головного мозку, але як ферменти безпосередньо здійснюють при відповідних патологічних станах деструкцію біохімічного матеріалу в мозковій тканині (I. Pechan et al.,1983; Charriant- Mariangue et al., 1995; A. Corrio, F. Cattabeni, A . DiGiulio,1998; H.G. Schwarzacher, 2000).

Проте, комплексні клініко-лабораторні дослідження стану нуклеїнового гомеостазу з позиції його участі в патогенетичних механізмах розвитку різних форм судинних захворювань головного мозку не проводились.

Зважаючи на те, що гемодинамічні церебральні розлади та метаболічні порушення, які їх супроводжують і обумовлюють розвиток деструктивних процесів на рівні клітин напевно пов'язані з активністю ферментів синтезу і розпаду ДНК і РНК, дослідження динаміки змін зазначених показників та визначення їх корелятивних взаємовідносин з клінічним перебігом та прогностичним аспектом при цереброваскулярних захворюваннях є перспективним, теоретично і практично значущим.

Проблема корекції порушеного нуклеїнового гомеостазу і дослідження засобів, які з цією метою можна було б рекомендувати в комплексній терапії хворих на судинні захворювання головного мозку також є досить важливою.

Таким чином, проблема яка досліджується в даній дисертації є науково і практично значущою та актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, затверджена РПК по проблемі "Неврологія" і є фрагментом комплексної науково-дослідної кафедральної роботи (номер держреєстрації 0199U003669): "Клініко-біохімічна характеристика компенсаторних реакцій організму при ураженні головного мозку судинного, травматичного і пухлинного ґенезу".

Мета роботи: удосконалення діагностичної та лікувальної тактики при судинних захворюваннях головного мозку ішемічного генезу шляхом уточнення патогенетичного значення стану нуклеїнового гомеостазу при різних формах цереброваскулярної патології, яке базується на результатах комплексного клінічного, клініко-лабораторного, інструментального та експериментального досліджень.

Завдання дослідження:

  1. Проаналізувати клінічні особливості перебігу різних форм цереброваскулярної патології ішемічного генезу.

  2. Уточнити клініко-інструментальні особливості ішемічних цереброваскулярних захворювань.

  3. Вивчити показники стану нуклеїнового гомеостазу в сироватці крові та спинномозковій рідині у хворих на різні форми ішемічних судинних захворювань головного мозку (ППЦВХ, ДЕ, МПМК, інфаркт мозку).

  4. Визначити особливості динаміки змін показників нуклеїнового гомеостазу в різні періоди розвитку ішемічних цереброваскулярних захворювань.

  5. З'ясувати кореляційні співвідношення спрямованості і вираженості порушень нуклеїнового гомеостазу з клінічними характеристиками та особливостями перебігу порушень мозкового кровообігу.

  6. Вивчити особливості стану локального нуклеїнового гомеостазу в різних зонах (некрозу, пенумбри, віддаленої) головного мозку хворих, що померли від ішемічного інсульту.

  7. Дослідити стан нуклеїнового гомеостазу, зокрема співвідношення рівня нуклеїнових кислот, активності нуклеаз в сироватці крові, спинномозковій рідині та в різних ділянках головного мозку (зона некрозу, межова та інтактна зони) при експериментальному інфаркті мозку в різні періоди дослідження.

  8. Розробити підходи до фармакологічної корекції змін стану нуклеїнового гомеостазу при хронічних і гострих судинних захворюваннях головного мозку ішемічного генезу.

Об'єкт дослідження: хронічні і гострі судинні захворювання головного мозку ішемічного генезу.

Предмет дослідження: стан нуклеїнового гомеостазу при судинних захворюваннях головного мозку ( в клініці та експерименті).

Методи дослідження: комплексне клініко-неврологічне обстеження; клініко-лабораторне обстеження: визначення вмісту нуклеїнових кислот (ДНК, РНК) і активності кислих і лужних нуклеаз (ДНК-аза І, ДНК-аза II, РНК-аза І, РНК-аза ІІ) в сироватці крові, лікворі та мозковій речовині; електрофоретичний поділ РНК сироватки крові; інструментальне обстеження: ехоенцефалоскопія, комп'ютерна томографія головного мозку, ультразвукова доплерографія екстра- та інтракраніальних судин, церебральна ангіографія; експериментальні та статистичні дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...