WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу (автореферат) - Реферат

Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу (автореферат) - Реферат

3

1

2 (хmax=97,02)

4

7 14 35 56 70

Інсулін, нмоль / л

Рис. 3. Взаємозв'язок ІЛ-1 з інсуліном.

1 – донори, 2 – хворі на ЦД2 перед лікуванням, 3 – через 1 місяць лікування, 4 – через 4 місяці лікування.

Привертають до себе увагу спостереження, які показали, що перед лікуванням продуцентами ТНФα виступали і мононуклеари периферичної крові. З досягненням нормоглікемії внесок останніх до загального пулу даного цитокіну зменшувався (рис. 4).

Для встановлення функціональних зв'язків між цитокінами та показниками ліпідного обміну було проаналізовано результати визначення коефіцієнтів кореляції відокремлених ознак (для кожної пари змінних виключався ймовірний вплив третьої) та побудовано графіки апроксимуючих залежностей відповідних пар показників.

Проведені дослідження дозволили визначити тісний зв'язок між вмістом холестерину та тригліцеридів у периферичній крові хворих і концентраціями інсуліну, ІЛ-1β та TНФα. Аналіз одержаних результатів дозволяє стверджувати, що саме зміни у синтезі прозапальних цитокінів можуть бути однією з причин розвитку дисліпідемії за ЦД2. До цього ж, ІЛ-1 і ТНФα справляють різний вплив на вміст холестерину та тригліцеридів. Є всі підстави вважати, що від співвідношення цих цитокінів в організмі залежить значною мірою збереження нормоліпідемії. Проміж іншим, між рівнем тригліцеридів і концентрацією інсуліну існує пряма залежність, що пояснюється розвитком інсулінорезистентності в печінці та неспроможністю інсуліну стимулювати утилізацію тригліцеридів. Стан інсулінової резистентності в даному випадку може бути наслідком специфічної дії ТНФα на інсулінову сигнальну систему.

Результати визначення субпопуляційного складу лімфоцитів хворих на ЦД2 свідчать, що у даної категорії пацієнтів хвороба протікає на тлі загального зниження кількості імунокомпетентних лімфоцитів із деяким підвищенням відсотку NK-клітин. Крім того, незважаючи на наявність ознак імунодефіцитного стану, у хворих на ЦД2 не виявлено порушень нормального вікового розподілу основних типів Т-хелперів. Причиною вторинної імунної недостатності, на наш погляд, може бути притаманний ЦД2 хронічний стрес.

У цілому наведені результати свідчать про те, що у хворих на ЦД2 відбуваються складні зміни у функціонуванні неспецифічної ланки імунітету зі зміною характеру їх взаємовідносин з різними метаболічними проявами, характерними для хвороби. Отже, за ЦД2 формується новий рівень регуляторних взаємозв'язків, де важливу роль відіграють зміни у синтезі цитокінів макрофагального походження. Є всі підстави вважати, що формування ЦД2 тісно пов'язано з патологією неспецифічної ланки імунітету, що диктує необхідність розробки принципово нових методів лікування даної патології. Це ж стосується і ЦД1.

ВИСНОВКИ

У дисертації представлено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що стосується ролі прозапальних цитокінів у формуванні цукрового діабету 1-го та 2-го типів, зокрема виявлено нові аспекти зв'язку вмісту цитокінів у периферичній крові хворих із характером формування означеної патології на ранніх етапах її розвитку. Доведено доцільність визначення у клінічній практиці рівня прозапальних цитокінів як прогностичних та діагностичних маркерів.

 1. На всіх етапах розвитку цукрового діабету 1-го типу – предіабету, С-пептид-позитивного діабету та С-пептид-негативного діабету в периферичній крові пацієнтів визначається вірогідне збільшення вмісту інтерлейкіну-12. Є усі підстави вважати, що дана ознака носить конституційний характер і є однією з причин переважаючого розвитку клітинних імунних реакцій за даної патології.

 2. У дітей групи ризику щодо цукрового діабету 1-го типу у сироватці крові виявляється вірогідне підвищення рівня ТНФα, концентрація якого збільшується за появи перших клінічних ознак діабету та утримується на високому рівні аж до завершення руйнування β-клітин, що маніфестується відсутністю С-пептиду в периферичній крові. У цьому плані ТНФα може розглядатися як маркер перебігу аутоімунного запалення в острівцях Лангерганса у хворих на цукровий діабет 1-го типу.

 3. На початкових етапах розвитку цукрового діабету 1-го типу в периферичній крові хворих виявляється підвищений рівень інтерлейкіну-1β, що зберігається тривало та, на відміну від ТНФα, залишається суттєво підвищеним і на етапі С-пептид-негативного діабету.

 4. На ранніх етапах формування цукрового діабету 1-го типу в периферичній крові зберігається нормальний рівень основних популяцій лімфоцитів. Водночас у хворих дітей визначається дисбаланс у вмісті Тх1 і Тх2 клітин, який проявляється вірогідним збільшенням кількості Тх1-лімфоцитів, що не суперечить сучасним уявленням про клітинний характер аутоімунної агресії за цукрового діабету 1-го типу.

 5. Перебіг цукрового діабету 2-го типу характеризується явним зменшенням у периферичній крові загального вмісту Т-лімфоцитів, кількості Т-хелперів, Т-цитотоксичних і В-лімфоцитів зі збереженням нормального співвідношення Тх1 і Тх2 клітин. Оскільки у хворих паралельно відзначається збільшення концентрації в сироватці крові глюкокортикоїдних гормонів і маркерів гострої фази, це може розглядатися як ознака розвитку вторинної імунної недостатності, в основі якої лежить стимулююча дія прозапальних цитокінів відносно гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи та синтезу білків гострої фази печінкою.

 6. У хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу на тлі гіперглікемії визначається вірогідне збільшення концентрації ТНФα в периферичній крові та активація спонтанного синтезу цього цитокіну мононуклеарами крові. З досягненням компенсації вуглеводного обміну відбувається нормалізація вмісту сироваткового ТНФα та вірогідне зменшення його синтезу мононуклеарами. Отже, підвищена концентрація глюкози стимулює спонтанний синтез ТНФα мононуклеарами крові, що може бути причиною посилення патологічних метаболічних проявів за цукрового діабету 2-го типу.

 7. Виявлено низку прямих і зворотних зв'язків вмісту ТНФα з інсуліном, С-пептидом, глюкозою, інтерлейкіном-10, інтерлейкіном-12 та індексом маси тіла, які зазнають певних змін у процесі лікування хворих. Аналіз цих зв'язків у сукупності дозволяє стверджувати, що ТНФα у процесі розвитку цукрового діабету 2-го типу відповідальний, головним чином, за формування і збереження стану інсулінової резистентності.

 8. У сироватці хворих на цукровий діабет 2-го типу виявлено зворотну залежність вмісту інсуліну та С-пептиду від рівня інтерлейкіну-1. За низьких концентрацій останнього відзначається посилення інсуліносекретуючої здатності β-клітин, яка суттєво пригнічується зі зростанням системного рівня цього цитокіну. Ці данні є доказом прямої участі інтерлейкіну-1 у формуванні цукрового діабету 2-го типу з дозозалежними проявами його дії на ендокринну функцію β-κлітин.

 9. Визначення в периферичній крові вмісту прозапальних цитокінів та інтерлейкіну-12 є доцільним для встановлення ступеня ризику захворювання на цукровий діабет 1-го типу, визначення активності імунного запалення острівців Лангерганса за розвитку аутоагресії, а також для моніторингу перебігу і ефективності лікування цукрового діабету 2-го типу.

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Анастасій Л.В., Малижев В.О., Карабун П.М., Сакало О.А., Фуніков Г.Л. Зв'язок цитокінів з метаболічними проявами цукрового діабету типу 2 // Імунологія та алергологія. - 2002. - №1. - С. 3-9 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 2. Анастасій Л.В. Вміст цитокінів в периферичній крові хворих на етапах перебігу С-пептид-позитивного цукрового діабету типу 1 // Імунологія та алергологія. - 2003. - № 2. - С. 5-7.

 3. Карабун П.М., Анастасій Л.В., Малижев В.О., Сакало О.А. Стан регуляції вуглеводного обміну у хворих на цукровий діабет 2 типу при застосуванні репаглініду // Ендокринологія. - 2002. - Т.7. - №1.- С.13-20 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 4. Ларін О.С., Анастасій Л.В., Сакало О.А., Корнієнко Ф.Б., Малижев В.О. Взаємозв'язок циркулюючих цитокінів (ТНФ, ІЛ-1) із вмістом у крові тригліцеридів і холестерину у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2 типу. Новий аспект терапевтичної дії ново норму // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2004.- №1. - С. 24-30 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 5. Малижев В.О., Анастасій Л.В., Ларін О.С., Неборачко М.В., Гірявенко О.Я. Ліпоцитокіни в генезі цукрового діабету 2-го типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2005. - №1. - С. 3-25 (збір матеріалу, обговорення, оформлення).

 6. Анастасий Л.В., Малыжев В.А., Сакало Е.А. Содержание IL-1, TNF- , IL-10 и IL-12 у больных сахарным диабетом II типа. Связь с гипергликемией. Матеріали IV Української науково-практичної конференції з актуальних питань алергології та клінічної імунології, 10-12 листопада 1999 р., м. Київ. - "Імунологія та алергологія". - 1999. - №3. - С. 50 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 7. Малыжев В.А., Анастасий Л.В., Горлова Л.Н. Роль неспецифической резистентности в формировании соматической патологии на примере сахарного диабета II типа. Матеріали IV Української науково-практичної конференції з актуальних питань алергології та клінічної імунології, 10-12 листопада 1999 р., м. Київ.- "Імунологія та алергологія". - 1999. - №3. - С. 50-51 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка).

 8. Anastasy L., Malyzhev V., Gorlova L. and Sakalo E. The serum cytokines levels at early clinical stages of autoimmune type 1 dіabetes // Abstracts of the 36th Annual Meeting of the EASD Jerusalem, Israel, 17-21 September 2000. - Diabetologia. - 2000. - V.43. (Suppl 1). - P. A108 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка).

 9. Malyzhev V., Anastasiy L., Sakalo E. The Ratio of IL-12 and IL-10 in Patients with Type 1 and 2 Diabetes // Abs. 17th International Diabetes Federation Congress, November 5-10, 2000., Mexico City, Mexico. - P. 1 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 10. Малыжев В.А., Анастасий Л.В. Цитокиновый мониторинг аутоиммунного процесса при формировании сахарного диабета 1-го типа // Тези V Науково-практичної конференції "Актуальні питання алергології, клінічної і лабораторної імунології" 20-22 листопада 2000 р., Київ. - Імунологія та алергологія. - 2000. - №2-3. С. 70 (збір матеріалу, проведення імунологічних досліджень, статистична обробка, оформлення).

 11. Анастасій Л.В. Взаємозв'язок між фактором некрозу пухлин- та індексом маси тіла у хворих на вперше виявлений цукровий діабет ІІ типу на тлі лікування новонормом // Матеріали VI з'їзду ендокринологів України, Київ, 23-25 травня 2001 р. // Ендокринологія. - 2001. - Том 6, додаток. - С. 6.

 12. Малижев В.О., Анастасій Л.В. Прозапальні цитокіни та метаболізм глюкози // Вибрані матеріали Науково-практичної конференції "Цукровий діабет 2 типу – епідемія ХХІ сторіччя. Сучасне та майбутнє", 3-4.04.2003 р., Київ. - Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2003. - №2. - С. 85-86 (збір матеріалу, оформлення).


 
 

Цікаве

Загрузка...