WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу (автореферат) - Реферат

Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу (автореферат) - Реферат

Міністерство Охорони Здоров'я УКРАЇНИ

національний медичний університет імені о.о.богомольця

АНАСТАСІЙ ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

УДК: 616.379-008.64:616.155.3

Прозапальні цитокіни периферичної крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1 та 2 типу

14.03.08 –імунологія та алергологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському науково-практичному центрі ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Малижев Вадим Олексійович

Український науково-практичний центрендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України,

завідувач лабораторії клінічної імунології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Мельников Олег Феодосійович, Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломійченка АМН України, завідувач лабораторії патофізіології та імунології;

доктор медичних наук, професор Чумак Анатолій Андрійович, Науковий центр радіаційної медицини АМН України, завідувач лабораторії молекулярної біології відділу клінічної імунології.

Провідна установа

Інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського, лабораторія імунології, АМН України, м. Київ.

Захист відбудеться 16.02.2006 р. о 13-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.02 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (Київ, вул. Шовковична, 39/1. Центральна міська клінічна лікарня, корпус 2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (03057, Київ-057, вул. Зоологічна, 1).

Автореферат розісланий 06.01.2006 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук, професор Свирид С.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Впродовж останніх 20 років захворюваність на діабет як 1-го, так і 2-го типів у всьому світі значно зросла та набула епідемічного характеру [Zimmet P., 2001], тому дослідження питань патогенезу цих захворювань мають велике соціальне і медичне значення.

Діабет 1-го типу належить до класичних органоспецифічних аутоімунних захворювань. Для нього характерний переважний розвиток клітинних імунних реакцій, ефектори яких, Т-цитотоксичні лімфоцити, виконують руйнівну дію щодо бета-клітин [Alkinson M.A., 1994]. Паралельно у цьому процесі важливу, якщо не вирішальну, роль відіграють прозапальні цитокіни активованих макрофагів і Т-лімфоцитів, а саме: інтерлейкін-1 (ІЛ-1), тумор-некротичний фактор альфа (ТНФα) та інтерферон-гамма. Їх взаємодія з бета-клітинами призводить до накопичення в останніх оксиду азоту та інших вільних радикалів, що активують гени програмованої смерті, продукти яких ініціюють апоптоз інсулінопродукуючих клітин [Rabinovitch A., 1998].

За цукрового діабету 2-го типу характерними є інсулінорезистентність і повільне прогресуюче падіння синтезу інсуліну [Gerich J.E., 1998]. Обидва ці феномени формуються внаслідок дії низки чинників, серед яких велике значення мають прозапальні цитокіни. Руйнування бета-клітин за даного типу діабету може здійснюватися за рахунок стимулюючої дії ТНФα на синтез ІЛ-1 резидентними макрофагами острівців із подальшою взаємодією його з бета-клітинами [Kwon G., 1999], та/або внаслідок цитотоксичної дії вільних жирних кислот, що накопичуються в останніх завдяки ліполітичній дії ТНФα [Unger R.H., 1997].

Отже, за цукрового діабету обох типів прозапальні цитокіни відіграють вирішальну роль щодо втрати бета-клітинами інсулінопродукуючої функції, з одного боку, а з іншого – вони ж причетні і до формування інсулінорезистентності, яка найбільш характерна для діабету 2-го типу [Greenberg A.S., 2002]. Слід також зазначити, що продукція прозапальних цитокінів за діабету 1-го типу є результатом активації специфічних імунних реакцій адоптивного імунітету [Roep B.O., 2003 ]. За діабету 2-го типу їх синтез пов'язано з дисфункцією жирової тканини або з патологією вродженого імунітету [Pickup J.C., 1998; Felber J.P., 2002].

Проте питання щодо ролі прозапальних цитокінів у патогенезі цукрового діабету 1-го та 2-го типів залишається далеко не визначеним. Результати низки досліджень цитокінового профілю в периферичній крові хворих тварин і людей, клітинного та цитокінового спектру in situ та результати, що отримані в дослідах in vitro в умовах культури клітин, виявилися фрагментарними та суперечливими. Тому вони не можуть бути використані для детальнішого аналізу ролі означених біологічно активних речовин в генезі цукрового діабету 1-го та 2-го типів. Немає і можливості визначити їх цінність для моніторингу перебігу та лікування цукрового діабету, що само по собі є складною задачею за багатьох патологій [Бережна Н.М., 2004]. Ці обставини вимагають подальшого дослідження проблеми, вирішення якої, безперечно, є актуальним для клінічної імунопатології цукрового діабету.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Тема дисертаційної роботи тісно пов'язана та органічно витікає з науково-дослідних робіт, які виконувалися в лабораторії клінічної імунології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України у 2000-2004 роках: "Функціонування макрофагально-хелперної ланки імунітету на ранніх етапах розвитку цукрового діабету типу 1 та 2" (№ держреєстрації 0101U002690) і "Стан неспецифічної ланки імунітету при розвитку цукрового діабету типу 2" (№ держреєстрації 0102U000740).

Мета роботи. Оцінити діагностичну та прогностичну значущість визначення вмісту прозапальних цитокінів у периферичній крові на початкових етапах формування цукрового діабету 1-го та 2-го типів у хворих людей.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

 1. Дослідити вміст ТНФα, ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-12 у периферичній крові осіб групи ризику щодо розвитку цукрового діабету 1-го типу.

 2. Визначити вміст ТНФα, ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-12 у периферичній крові хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 1-го типу.

 3. Дослідити можливість визначення вмісту в периферичній крові прозапальних цитокінів як маркерів перебігу аутоімунного руйнування β-клітин.

 4. Дослідити вміст цитокінів (ТНФα, ІЛ-1β, ІЛ-10 та ІЛ-12) у хворих із вперше виявленим цукровим діабетом 2-го типу.

 5. Визначити характер зв'язку між рівнем цитокінів і станом метаболізму у хворих на цукровий діабет 2-го типу.

 6. Дослідити особливості розподілу основних популяцій лімфоїдних клітин та субпопуляцій Тх1 і Тх2 лімфоцитів у периферичній крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів.

 7. З'ясувати діагностичну та прогностичну цінність визначення цитокінів у периферичній крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів.

Об'єкт дослідження: механізми формування неспецифічних імунних реакцій.

Предмет дослідження:вмістімуноцитів і прозапальних цитокінів у периферичній крові хворих на перших етапах формування цукрового діабету 1-го та 2-го типів.

Методи дослідження:загальноклінічні, імуногенетичні, цитофлуориметричні, імуноферментні, радіоімунні, біохімічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення, що характеризують новизну результатів дослідження та виносяться на захист, зводяться до такого:

 1. Перебіг цукрового діабету 1-го та 2-го типу супроводжується певними змінами системного вмісту таких цитокінів, як ТНФα, інтерлейкін-1β, інтерлейкін-10 та інтерлейкін-12. Ці зміни, з одного боку, відображають перебіг даної патології, а з іншого – є причиною формування різних її проявів.

 2. Формування та розвиток цукрового діабету 1-го типу відбувається на тлі підвищеної продукції інтерлейкіну-12 і генерації Тх1-лімфоцитів, що може віддзеркалювати певну поломку механізмів підтримання імунної толерантності на периферії та пояснювати переважання розвитку за цього захворювання клітинних реакцій аутоагресії.

 3. Вміст у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го типу ТНФα корелює зі ступенем руйнування β-клітин, виступаючи маркером інтенсивності перебігу запального процесу в острівцях Лангерганса.

 4. Формування цукрового діабету 2-го типу супроводжується розвитком хронічного стресу, що є причиною характерної для даної патології вторинної імунної недостатності, яка характеризується зниженням кількості в периферичній крові основних субпопуляцій лімфоїдних клітин.

 5. За цукрового діабету 2-го типу відбуваються певні зміни вмісту прозапальних цитокінів у периферичній крові. Знайдено, що ТНФα тісно пов'язаний із формуванням інсулінової резистентності, тоді як інтерлейкін-1 може бути одним із чинників, які впливають на характер функціонування β-клітин підшлункової залози – від стимуляції до інгібіції, що є характерним для динаміки розвитку цукрового діабету цього типу. Водночас, притаманні даному захворюванню метаболічні зсуви, зокрема гіперглікемія, є причиною довготривалого збереження підвищеної активності цитокін-продукуючих елементів і тим самим сприяють прогресуванню хвороби.


 
 

Цікаве

Загрузка...