WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

8. Вперше оцінено на основі отриманих кількісних показників локальну річну біогенну міграцію важких металів у культурбіогеоценозах виду-едифікатора і виявлено ступінь змін у біогенній міграції, що відбувається на території з більш інтенсивним техногенним навантаженням (у місті Дніпропетровську) у порівнянні з ділянками, де умови наближені до природних (у сільській місцевості Дніпропетровської області). Вплив антропогенних факторів призводить до значних змін у показниках біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку й свинцю в білоакацієвих культурбіогеоценозах.

9. Результати дисертаційної роботи спрямовані на удосконалення досліджень біогенної міграції важких металів і рекомендовані для використання під час проведення моніторингу біогеоценозів з іншими видами-едифікаторами, а конкретні дані – у процесі розробки планів соціально-економічного розвитку регіонів, для створення й удосконалення, міської системи екомоніторингу та розвитку регіональної комплексної системи екологічного моніторингу.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статі у наукових фахових виданнях України:

 1. Environmental impact assessment for Dnepropetrovsk region / N.P. Gritsan, A.P. Babiy, L.B. Anisimova, V.V. Fedotov, N.V. Shpak // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т.8, №4. – С. 158 – 171. (Авторові належить збір матеріалу і його опрацювання, проведення експерименту)

 2. "Effects of human activities on black soils (chernozem)" / N.P. Gritsan, A.P. Babiy, L.B. Anisimova, V.V. Fedotov, N.V. Shpak // Екологія та ноосферологія. – 2000. – Т.9, №1-2. – С. 43 – 54. (Авторові належить збір частини фактичного матеріалу і його опрацювання, проведення експерименту).

 3. Анисимова Л.Б. Активность пероксидазы почв в лабораторных и природных условиях // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. – 2000. – Т. 2, вип. 8. – С. 124 – 127.

 4. Relationships between emission and concentrations of atmospheric pollutants / N.V. Shpak, A.P. Babiy, V.V. Fedotov, L.B. Anisimova, N.P. Gritsan // Екологія та ноосферологія. – 2001. – Т.10, № 1-2. – С. 91 – 98. (Авторові належить збір частини фактичного матеріалу і співавторство у висновках).

 5. Gritsan N.P., Babiy A.P., Anisimova L.B. Soil functions in biological circles of heavy metals // Грунтознавство. – 2002. – Т. 2, № 1-2. – С. 72 – 81. (Авторові належить збір фактичного матеріалу, проведення експерименту і співавторство у висновках).

Статі в інших наукових виданнях:

 1. Анисимова Л.Б. Особенности выращивания сельскохозяй-ственной продукции на техногенных территориях // Природа людини і динаміка соціально-економічних процесів: Зб. статей. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1998. – Вип. 1. – С. 282-287.

 2. Грицан Н.П., Анісімова Л.Б., Бабій А.П. Екологічні аспекти оцінки стану земельних ресурсів Дніпропетровської області // Екологія і природокористування: Зб. наук. праць. – №2. - Дніпропетровськ, 1999. – С. 50-57. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання).

 3. Анісімова Л.Б. Основи формування екологічного світогляду. Філософія, культура, життя // Міжвузівський збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський фінансово-економічний інститут, 2002. – Вип. 19. – С. 24-34.

 4. Kharytonov M., Grytsan N., Anisimova L. Environmental Problems connected with air pollution in the industrial regions of Ukraine / I. Barnes (ed.), Global Atmospheric Change and its Impact on Regional Air Quality, Kluwer Academic Publishers. – 2002. – P.215-222. (Авторові належить збір частини фактичного матеріалу і його опрацювання та співавторство у формулюванні висновків).

 5. Анісімова Л.Б. Обґрунтування заходів щодо охорони, раціонального використання і збереження всіх лісів і озеленення деградованих районів // Методичні вказівки з розробки регіональних стратегій сталого розвитку / А.Г. Шапар, М.А. Ємець, П.І. Копач, С.З. Поліщук, О.К. Тяпкін, В.Б. Хазан; За наук. ред. А.Г. Шапара. – Дніпропетровськ: Монолит, 2003. – С. 58-59. (Авторові належить збір фактичного матеріалу відповідного розділу, його опрацювання та співавторство у формулюванні висновків).

Тези доповідей:

 1. Анисимова Л.Б., Копач П.И., Редько Е.С. Особенности выращивания сельскохозяйственных культур на загрязнённых территориях // Безпека життєдіяльності населення: проблеми та шляхи їх розвязання: Матеріали І регіональної науково-практичної конференції // Екологія і природокористування: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 1998. – №1. – С. 125-126. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання, формулювання висновків).

 2. Анісімова Л.Б., Грицан Н.П. Геохімічні особливості ґрунтів міських ландшафтів степового Придніпровя // Проблеми раціонального використання, охорони і відтворення природно-ресурсного потенціалу України: Тези доповідей Другої всеукраїнської науково-методичної конференції. – Чернівці: Рута, 2000. – С. 85-87. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання).

 3. Анисимова Л.Б., Грицан Н.П. Экологическое состояние городских педоценозов в условиях загрязнённой атмосферы // Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов: Сборник трудов VIII международной научно-технической конференции. – Харьков, 2000. – С. 91-97. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання, формулювання висновків).

 4. Anisimova L.B., Gritsan N.P., Fedotov V.V. Changes in biogeochemical circles of trase elements in urban biogeocehosises // Екологія кризових регіонів України: Тези доповідей міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 134-136. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання).

 5. Gritsan N.P., Fedotov V.V., Anisimova L.B. Accumulation of heavy metals in plants and their phytotoxic effects // Екологія кризових регіонів України: Тези доповідей міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 139-141. (Авторові належить збір фактичного матеріалу, його опрацювання і співавторство у висновках).

 6. Анисимова Л.Б. Биомасса и биологическая продуктивность – основа устойчивости биогеоценозов // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 124-125.

 7. Грицан Н.П., Анисимова Л.Б. Биогеохимический круговорот элементов как условие устойчивого развития биосферы // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 54-56. (Авторові належить збір фактичного матеріалу і його опрацювання).

 8. Анісімова Л.Б. Особливості обмінних процесів біологічного кругообігу важких металів у техногенних екосистемах // Молодь у вирішенні регіональних та транскордонних проблем екологічної безпеки: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (м. Чернівці, 14-15 травня 2003 року). – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 16-18.

 9. Анисимова Л.Б. Обменные процессы биологического круговорота тяжёлых металлов в техногенно нагруженных экосистемах // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції; м. Дніпропетровськ, Україна, 01-03 жовтня 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 109-111.

 10. Анисимова Л.Б. Методика определения биологической продуктивности древесины // Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 01-03 жовтня 2003 р. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 140-141.

 11. Анісімова Л.Б. Обмінні процеси у міграції важких металів у техногенно навантажених біогеоценозах // Природничі науки на межі століть: Тези доповідей науково-практичної конференції. – Ніжин, 2004. – С. 3-4.

Анисимова Л.Б. Особенности биогенной миграции марганца, железа, никеля, меди, цинка и свинца в белоакациевых культурбиогеоценозах (Robinia pseudoacacia L.) степного Приднепровья – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.16 – экология. – Днепропетровский национальный университет, Днепропетровск, 2006.

Диссертация посвящена выявлению особенностей биогенной миграции таких тяжёлых металлов, как марганец, железо, никель, медь, цинк и свинец в белоакациевых культурбиогеоценозах степного Приднепровья.

Впервые предложена комплексная экологическая система количественных показателей, выраженных в абсолютных и относительных единицах измерения, с помощью которых можно оценить интенсивность биогенной миграции тяжёлых металлов в естественных условиях и обнаружить особенности, являющиеся следствием увеличения антропогенной нагрузки. На основе разработанных теоретических подходов впервые проведены натурные исследования биогенной миграции тяжёлых металлов в культурбиогеоценозах, сформированных белой акации как видом–эдификатором, города Днепропетровска и сельской местности Днепропетровской области. Определена количественная оценка показателей, которые характеризуют: процессы синтеза (биологическая продуктивность деревьев, а именно биомасса прироста надземной части деревьев, истинного прироста); накопления (биомасса надземной части деревьев белой акации и ее структурных частей: листвы, ауксибластов, плодов, ветвей, коры, древесины; биомасса корней); разложения (годового опада и подстилки), – что позволяет обнаружить особенности влияния антропогенной деятельности на исследуемые культурбиогеоценозы в городе в сравнении с теми, которые находятся в сельской местности. Было выявлено, что в искусственных белоакациевых насаждениях г. Днепропетровска, территориях с бьльшей антропогенной нагрузкой, значения показателей продуктивности и массы опада и подстилки ниже, чем в культурбиогеоценозах сельской местности. Результаты исследования показали, что значения годовой аккумуляции органо-минерального вещества и энергии исследуемых белоакациевых насаждений в сельской местности в 3,7 раза больше, чем в городе.


 
 

Цікаве

Загрузка...