WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

У розділі представлено комплексну систему кількісних статичних і динамічних показників (табл. 1), які всебічно характеризують біогенну міграцію хімічних елементів у цілому та окремі її ланки. Запропонована система показників, що використана для кількісної оцінки біогенної міграції металів, розширює можливості її практичного застосування для виявлення відмінності антропогенного впливу на біогеоценози та удосконалює раніше відомі системи показників щодо дослідження біологічних кругообігів (А.А. Титлянова, 1971; М. Тесаржова, 1991).

Ця система показників дозволила вперше провести кількісну оцінку і порівняльний аналіз річної біогенної міграції, а удосконалення теоретичних підходів до вивчення біогенної міграції елементів дозволило вперше розрахувати загальну кількість кожного хімічного елемента у біогеоценозі шляхом підсумовування запасу цього елемента, що одночасно знаходиться в ґрунті, органах дерев білої акації, опаді, підстилці й атмосфері для досліджуваних білоакацієвих культур біогеоценозів у місті Дніпропетровську та у сільських районах Дніпропетровської області. Використання балансового методу для вивчення біогенної міграції стало можливим завдяки запропонованій системі показників.

БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І МАСА МЕРТВОЇ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНОЇ РЕЧОВИНИ – ЕЛЕМЕНТ-СКЛАДОВІ БІОГЕННОЇ МІГРАЦІЇ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У БІЛОАКАЦІЄВИХ КУЛЬТУРБІОГЕОЦЕНОЗАХ

На підставі проведених польових і лабораторних досліджень білоакацієвих культурбіогеоценозів м. Дніпропетровська і сільської місцевості Дніпропетровської області кількісно визначені основні показники, що характеризують: процеси синтезу (біологічна продуктивність дерев, а саме, біомаса приросту надземної частини, чистої продукції); нагромадження (біомаса надземної частини дерев білої акації та її структурних частин – листя, ауксибластів, плодів, гілок, кори, деревини; біомаса коренів); розпад (маса мертвої органо мінеральної речовини, а саме: річного опаду й підстилки). Було виявлено, що на територіях з більш-

Таблиця 1

Показники, що характеризують біогенну міграцію важких металів

Показник

Позна-чення

Формулювання

Формула

Од. виміру

СТАТИКА

Ємність міграції

CC

Вміст елемента в біомасі

CC

кг

Резервний фонд

RF

Кількість елемента в ґрунті

RF

кг

Обмінний фонд

EF

Кількість елемента в опаді

EF

кг/рік

Сумарний фонд

SM

Кількість елемента, його вміст у всіх ланках

біогенної міграції

SM

кг

Річний фонд нагромадження

АА

Кількість елемента в річному прирості біомаси

АА

кг/рік

Баланс

B

Кількісна різниця елемента між його надходженням і витратою

в циклі біогенної міграції

кг/рік

"Розімкнутість"

біогенної міграції

R

Відношення балансу елемента до його надходження (витрати)

в біогенній міграції

%

ДИНАМІКА

Швидкість асиміляції елемента

Va

Кількість елемента в річному прирості надземної частини рослин

Va

кг/рік

Інтенсивність

асиміляції елемента

Іa

Відношення швидкості асиміляції до резервного фонду елемента

(Va :SMi)x100%

%/рік

Час асиміляції

елемента

Тa

Відношення резервного фонду до швидкості

асиміляції

SMi : Va

рік

Швидкість повернення елемента в цикл міграції

Vf

Кількість елемента в опаді

Vf

кг/рік

Інтенсивність повернення елемента в процес міграції

Іf

Відношення швидкості повернення до резервного фонду елемента

(Vf :SMi)x100%

%/рік

Час повернення елемента в процес міграції

Тf

Відношення резервного фонду елемента до

швидкості повернення елемента в процес міграції

SMi : Vf

рік

Швидкість виходу елемента з процесу міграції

Vr

Сума елемента, винесеного з біогеоценозу

поверхневим стоком і відчужуваним опадом

Vr

кг/рік

Інтенсивність виходу елемента з процесу міграції

Іr

Відношення швидкості виходу елемента з міграції до сумарного фонду елемента в біогеоценозі

(Vr : SMi)x100%

%/рік

Час виходу елемента з процесу міграції

Тr

Відношення сумарного фонду елемента до швидкості виходу елемента з процесу міграції

SMi : Vr

рік

Інтенсивність біогенного нагромадження

ВА

Відношення кількості елемента в прирості деревини до резервного фонду елемента в біогеоценозі

(AA : RF)x100%

%/рік

Інтенсивність

мінералізації опаду

FM

Відношення кількості елемента в обмінному фонді до його вмісту в підстилці

(EF : MC)x100%

%/рік

ЗМІНИ В БІОГЕННІЙ МІГРАЦІЇ ПІД ВПЛИВОМ АНТРОПОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статичні показники

Відношення показника в місті до показника в селі

(Ic : Ib)x100%

%

Динамічні показники

Різниця між показниками в місті і в селі

Iс – Ib

інтенсивним антропогенним навантаженням у штучних білоакацієвих насадженнях (парках) м. Дніпропетровська показники продуктивності нижчі, ніж у контрольному культурбіогеоценозі (лісосмузі), що розташований у сільській місцевості: біомаси приросту надземної частини, чистої продукції – в 1,5, біомаси листя, плодів, деревини – в 1,4, біомаси надземної частини дерев білої акації – в 1,3, ауксибластів, гілок і кори – в 1,2, маси річного опаду – в 1,5, а підстилки – в 6,5 раза (рис. 1).

Чистий річний приріст

Приріст надземної частини

Біомаса дерев

Рис. 1. Зміна продуктивності білої акації у культурбіогеоценозах відносно контрольного насадження

Дослідження показали, що основна частина біомаси білої акації в культурбіогеоценозах – це деревина, яка становить у середньому 80% від надземної й 73% від загальної біомаси дерев.

При порівнянні біологічної продуктивності білої акації окремих культурбіогеоценозів виявлено, що період оборотності надземної біомаси білої акації в культурбіогеоценозах міста у середньому триває на 17 місяців довше, ніж у сільський місцевості, а для повної біомаси дерев – на 5 років.

Установлено пряму кореляційну залежність між діаметром стовбура дерев білої акації на висоті 1,3 м від ґрунтової поверхні та біомасою їх деревини.

Визначено показник річної акумуляції органо-мінеральної речовини та енергії досліджуваних білоакацієвих насаджень, величина якого на території культурбіогеоценозів сільської місцевості в 3,7 раза більша, ніж у місті і залежить від співвідношення кількості опаду до загальної надземної біомаси білої акації. Визначення ОПК (опадо-підстилковий коефіцієнт) показало, що в культурбіогеоценозах міста його величина в 1,2 рази менш, ніж у контролі й чітко залежить від інтенсивності впливу антропогенної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...