WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового - Реферат

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНІСІМОВА Лариса Борисівна

УДК 504.05(477.63)

Особливості біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих (robinia pseudoacacia l.) культурбіогеоценозах степового придніпров'я

03.00.16 – ЕКОЛОГІЯ

А В Т О Р Е Ф Е Р А Тдисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Дніпропетровськ – 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті проблем природокористування та екології Національної академії наук України.

Науковий керівник: доктор біологічних наук

ГРИЦАН Наталія Петрівна,

Інститут проблем природокористування

та екології НАН України,

старший науковий співробітник

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор

ЦВЄТКОВА Ніна Миколаївна,

кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,

Дніпропетровський національний університет,

професор

кандидат біологічних наук

СМЕТАНА Олексій Миколайович,

кафедра прикладної екології,

Криворізький технічний університет,

доцент

Провідна установа: Інститут екології Карпат,

Національна академія наук України,

м. Львів

Захист відбудеться " 01 " березня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08. 051. 04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, корпус. 17, біолого-екологічний факультет, ауд. 611.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету Міністерства освіти та науки України за адресою: 49050, м. Дніпропетровськ, вул. Козакова, 8.

Автореферат розісланий " 27 " січня 2006 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат біологічних наук, доцент Дубина А.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.Одним із найбільш значущих питань у рамках програми стійкого розвитку регіонів України є керування екологічними процесами в локальних, регіональних і глобальних масштабах. Фізичний стан природних об'єктів і рівень матеріально-енергетичного обміну в них є визначальними в оцінці здатності екосистем виконувати природоохоронні функції – постійно відновлювати здатність природних екосистем до продукування і відтворення органо-мінеральної речовини через біогенну міграцію хімічних елементів.

Процес міграції хімічних елементів є найбільш ефективним механізмом реакції чутливості екосистем у відповідь на вплив зовнішніх несприятливих екологічних чинників, тому його дослідження є актуальним для комплексної оцінки біогеоценозів, здійснення й удосконалення регіональної системи екологічного моніторингу, а також вирішення проблем, пов'язаних з необхідністю створення екологічно безпечних умов існування й відновлення елементів навколишнього середовища. Рішення найбільш важливих проблем, що виникли внаслідок порушення навколишнього середовища, вимагає вивчення біогенної міграції в техногенно навантажених регіонах для прогнозування динаміки стану екосистем, а в подальшому і розробки плану екологічної політики адміністративних районів. Отже, практичні потреби диктують необхідність докладного дослідження біогенної міграції хімічних елементів.

Теоретичні та методологічні засади процесів, які здійснюються у біогенній міграції хімічних елементів, викладені в працях В.І. Вернадського (1940), Б.Б. Полинова (1947), Д.М. Прянишникова (1963), М.П. Ремезова (1956), Л.Є. Родіна і Н.І. Базилевич (1965), О.І. Перельмана (1975), В.О. Ковди (1975) та інших. Сучасні дослідження цих питань знайшли відображення у наукових працях В.В. Добровольського (1983, 2003), В.О. Алексєєнко (2000), Н.М. Цвєткової (1992, 2000) та інших. На сьогодні концепція біогенної міграції елементів, зокрема важких металів, потребує подальшого розвитку, доповнення, дослідження нових тенденцій, що виявляються за сучасних умов індустріалізації. Проста констатація факту підвищеного вмісту важких металів в одиничних компонентах біогеоценозів на окремій території є недостатньою. Тому виникла нагальна потреба у розробці такої системи оцінки біогенної міграції важких металів у біогеоценозах, що діалектично поєднувала б два підходи – ємнісний і швидкісний та всебічно характеризувала б процес біогенної міграції у цілому і кожної його ланки окремо.

Матеріали з дослідження вмісту і розподілу на території степового Придніпров'я небезпечних забруднювачів, якими є марганець, залізо, нікель, мідь, цинк та свинець, допоможуть у розробці національних і міжнародних дослідницьких програм, спрямованих на організацію контролю за станом навколишнього середовища, сприятимуть вивченню закономірностей, що підтримують нормальний стан окремих екосистем і біосфери в цілому.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота логічно пов'язана з виконаними в межах держбюджетної науково-дослідної тематики Інституту проблем природокористування та екології НАН України: НДР "Розробка методичних підходів до встановлення гранично допустимих параметрів техногенного навантаження на природні компоненти території" (номер держреєстрації 0101U008150); НДР "Наукове обґрунтування пріоритетних напрямів досягнення сталого розвитку техногенно навантажених регіонів з урахуванням його нормативних показників" (номер держреєстрації 0199U004402); НДР "Наукове обґрунтування основних принципів керованої трансформації господарського комплексу техногенно навантажених регіонів для забезпечення поетапного досягнення показників сталого розвитку" (номер держреєстрації 0104U002370).

Мета і завдання дослідження. Мета даного дослідження полягає у виявленні особливостей біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих культурбіогеоценозах під впливом антропогенної діяльності на прикладі міста Дніпропетровська і сільської місцевості Дніпропетровської області.

Відповідно до поставленої мети в роботі передбачалося вирішення таких завдань:

  • Розробити теоретичні і прикладні підходи до оцінки локальної річної біогенної міграції важких металів у цілому та ії окремих ланок і використати їх у дослідженнях білоакацієвих культурбіогеоценозів міста Дніпропетровська й сільської місцевості Дніпропетровської області.

  • Оцінити біологічну продуктивність білої акації, а також масу мертвої органо-мінеральної речовини в досліджуваних білоакацієвих культурбіогеоценозах.

  • Визначити вміст важких металів (марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю) в рослинах, опаді, підстилці, ґрунті й атмосферних опадах на пробних площах досліджуваних білоакацієвих культурбіогеоценозів та визначити запаси досліджуваних елементів, що беруть участь у локальній річній біогенній міграції, розрахувати баланс міграції досліджуваних металів.

  • Зробити узагальнену оцінку інтенсивності біогенної міграції досліджених металів у білоакацієвих культурбіогеоценозах міста Дніпропетровська й сільської місцевості Дніпропетровської області.

  • Виявити зміни в біогенній міграції важких металів у білоакацієвих культурбіогеоценозах міста Дніпропетровська в порівнянні з еталонним білоакацієвим культурбіогеоценозом сільської місцевості Дніпропетровської області.

Об'єктами дослідження були культурбіогеоценози міста Дніпропетровська і сільської місцевості Дніпропетровської області, які сформовані на чорноземі звичайному, видом-едифікатором яких є біла акація (Robinia pseudoacacia L.).

Предметом дослідження є особливості (теоретичні й прикладні аспекти) локальної річної біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих культурбіогеоценозах міста Дніпропетровська й сільської місцевості Дніпропетровської області.

Методи дослідження. Науково-теоретичною й методологічною базою дисертаційного дослідження є біогеоценологічні принципи з використанням класичних методів, прийнятих в екології, геоботаніці, ґрунтознавстві, кліматології, дендрології, лісознавстві. Для кількісного визначення елементів, які досліджувались, використовували метод атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

Вірогідність і обґрунтованість отриманих результатів визначених тенденцій обумовлюються використаними науковими методами дослідження і значними масивами статистично обробленої інформації.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті теоретичних, лабораторних і польових досліджень розроблені прикладні підходи щодо оцінки локальної річної біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у білоакацієвих культурбіогеоценозах міста Дніпропетровська й сільської місцевості Дніпропетровської області.

Вперше запропоновано комплексну систему кількісних показників, за допомогою яких можна оцінити інтенсивність і виявити ступінь змін у біогенній міграції важких металів у білоакацієвих культурбіогеоценозах міста Дніпропетровська в порівнянні з культурбіогеоценозами сільської місцевості Дніпропетровської області.

На основі розроблених теоретичних підходів вперше проведено натурні дослідження біогенної міграції марганцю, заліза, нікелю, міді, цинку і свинцю у культурбіогеоценозах степового Придніпров'я, які сформовані видом-едифікатором білою акацією в місті Дніпропетровську і сільській місцевості Дніпропетровської області.


 
 

Цікаве

Загрузка...