WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

10. Антоненко І.В., Рожковська Н.М. Озонотерапія у комплексному лікуванні запальних процесів придатків матки // ІХ конгрес СФУЛТ. Тези доповідей. – Луганськ – Київ – Чикаго, 2002. – С.131–132. (Проведення обстеження хворих, імунологічні дослідження, аналіз результатів, 80%)

11. Антоненко И.В. Этиопатогенетические аспекты хронических воспалительных заболеваний женских половых органов // Материалы Пироговской научной конференции. – Москва, 2003. – С.81.

12. Антоненко И.В. Факторы риска развития хронических воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. –Донецьк, 2003. – С.116.

13. Антоненко І.В. Імунокоригуюча терапія у комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів // Х конгрес СФУЛТ. Тези доповідей. – Чернівці – Київ – Чикаго, 2004. – С.133.

14. Антоненко І.В., Рожковська Н.М. Оцінка ефективності застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – Харків, 2004. – С.636–640. (Проведення обстеження хворих, аналіз результатів досліджень, 75%).

15. Діагностика та лікування інфекцій жіночих статевих органів: Метод. рекомендації // Запорожан В.М., Рожковська Н.М., Гладчук І.З., Мозговий Ю.С., Антоненко І.В. та співавт. /М-во охорони здоров'я України. – Київ, 2004. – 32с.

АНОТАЦІЯ

Антоненко І. В. Оптимізація комплексного лікування хворих з

запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.01 - акушерство та гінекологія. - Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2006.

Дисертаційна робота присвячена оптимізації лікування хворих з ЗЗЖСО, що полягає в підвищенні ефективності лікування в аспекті патогенетично обґрунтованого застосування імуномодулятора аміксину та озонотерапії. Під спостереженням перебувало 114 жінок, з них 84 пацієнтки з ЗЗЖСО і 30 здорових жінок (контроль). Пацієнтки з ЗЗЖСО були розділені на 2 клінічні групи: 1 група (основна) – 43 пацієнтки, що одержували в комплексному лікуванні аміксин та озонотерапію і 2 група (порівняння) – 41 пацієнтка, що одержували традиційне протизапальне лікування.

На підставі проведених досліджень було встановлено, що найбільш вагомими чинниками ризику розвитку ЗЗЖСО є такі: ранній початок статевого життя, молодий вік жінки (20–24 роки), наявність супутніх урогенітальних інфекцій (ЗПСШ), аборти, внутрішньоматкова контрацепція, хронічні екстрагенітальні захворювання, стан дисбалансу імунної системи, хронічний стрес. Відмінною рисою мікробіоценозу піхви є наявність дисбіотичних процесів в обстежених хворих. ЗЗЖСО супроводжуються розвитком імунологічної недостатності (зниження загальної кількості лейкоцитів і лімфоцитів, зниження клітинних популяцій СD 3, СD 4, співвідношення CD 4/CD 8, зниження рівнів імуноглобулінів Ig A, Ig М і Ig G у сироватці крові). Після запропонованого комплексного методу лікування спостерігали покращання клінічного перебігу захворювання, нормалізацію мікробіоценозу піхви, оптимізацію показників імунологічної реактивності. Ефективність комплексного лікування склала 86,1% та 68,3% при застосуванні традиційного протизапального лікування.

Ключові слова: запальні захворювання, жіночі статеві органи, комплексне лікування, імуномодулююча терапія, аміксин, озонотерапія.

АННОТАЦИЯ

Антоненко И.В. Оптимизация комплексного лечения больных с воспалительными заболеваниями женских половых органов смешанной этиологии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Одесский государственный медицинский университет МЗ Украины, Одесса, 2006.

Диссертационная работа посвящена оптимизации лечения больных с ВЗЖПО которая заключается в повышении эффективности лечения в аспекте патогенетически обоснованного применения иммуномодулятора амиксина и озонотерапии на основании оценки клинического состояния больных, особенностей микробиоценоза влагалища, функционального состояния иммунной системы в динамике проведенного лечения и в отдалённые периоды наблюдений. Под наблюдением находилось 114 женщин. Пациентки с ВЗЖПО (84 человека) были разделены на 2 клинические группы: первую группу (основную) составили 43 женщины, которые получали комплексное противовоспалительное лечение с применением иммуномодулятора амиксина и озонотерапии. Вторую группу (сравнения) составила 41 женщина, у которых было проведено традиционное противовоспалительное лечение. Третью группу (контрольную) составили 30 практически здоровых женщин.

На основании проведенных исследований было установлено, что наиболее значимыми факторами риска развития ВЗЖПО являются: раннее начало половой жизни, молодой возраст женщины (20-24 года), наличие сопутствующих урогенитальных инфекций (ЗППП), аборты, внутриматочная контрацепция, хронические экстрагенитальные заболевания, в особенности инфекционно-воспалительного генеза, состояние дисбаланса иммунной системы, хронический стресс. Отличительной особенностью микробиоценоза влагалища у пациенток с ВЗЖПО является многообразие выделенных возбудителей из числа патогенной и условно-патогенной микрофлоры со значительным преобладанием ассоциаций из двух и более штаммов микроорганизмов на фоне выраженного снижения количественного содержания эндогенной микрофлоры – лактобактерий. Представленные данные свидетельствуют о наличии дисбиотических процессов во влагалище у обследованных больных. ВЗЖПО сопровождаются развитием иммунологической недостаточности. Изменения показателей иммунной системы затрагивают, в первую очередь, Т-клеточное звено иммунитета, что проявляется снижением клеточных популяций: Т-лимфоцитов (СD 3), Т-хелперов (СD 4), снижением иммунорегуляторного индекса (CD 4/CD 8). Со стороны гуморального звена иммунитета отмечается снижение уровней иммуноглобулинов Ig A, Ig М и Ig G в сыворотке крови.

Обследование пациенток, проведенное через 6 месяцев после окончания лечения показало, что 86,1% женщин основной группы и 68,3% женщин группы сравнения жалоб не предъявляли, отмечали общее удовлетворительное состояние, при гинекологическом осмотре у них наблюдалась картина клинического выздоровления. Клинико-лабораторное обследование не выявило отклонений от нормы. Изучение показателей иммунологической реактивности, проведенное после окончания лечения, показало, что включение в комплекс лечебных мероприятий иммуномодулятора амиксина и озонотерапии приводит к оптимизации показателей иммунологической реактивности. При этом наблюдается восстановление показателей клеточного (CD 3, CD 4, CD 8, CD 19,

CD 4/CD 8) и гуморального (Ig A, Ig M и Ig G) звеньев иммунитета. Данный результат свидетельствует о высокой эффективности комплексного лечения больных с ВЗЖПО, которая значительно превосходит таковую при традиционном лечении. Таким образом, разработанный комплексный метод лечения ускоряет сроки клинического выздоровления, снижает количество рецидивов, что позволяет повысить эффективность лечения больных с ВЗЖПО до 86,1% по сравнению с 68,3% при применении традиционного противовоспалительного лечения.

Ключевые слова:воспалительные заболевания, женские половые органы, комплексное лечение, иммуномодулирующая терапия, озонотерапия.

SUMMARY

Antonenko I.V. The optimization of complex treatment of patients with inflammatory diseases of female genitals mixed etiology. - Manuscript.

Thesis for scientific degree of the candidat of medical sciences on speciality 14.01.01 - obstetrics and gynecology. - Odessa State Medical University of Ministry of Public Health Care of Ukraine. - Odessa, 2006.

In dissertational work, a functional condition of immune system in dynamics of the lead treatment and the theoretical substantiation and the new decision of the research problem which consists in increase of efficiency of treatment of patients with inflammatory diseases of female genitals mixed etiology in aspect of pathogenetically proved application of Immunomodulator amixin and ozonotherapy on the basis of an estimation of a clinical condition of patients, features of vaginas microbiocenosis have lead in the remote periods of supervision. Under supervision there were 114 women. Patients with inflammatory diseases of female genitals mixed etiology (84 woman) have been divided into 2 clinical groups: the first group was made by 43 women who received complex anti-inflammatory treatment with application of Immunomodulator amixin and ozonotherapy. The second group was made by 41 women at which traditional anti-inflammatory treatment has been lead. The developed complex method of treatment of inflammatory diseases of female genitals mixed etiology effectively eliminates clinical and microbiological displays of inflammatory process, normalizes the broken parameters of immunological reactance, reduces frequency of relapses, promotes improvement of the remote results of treatment.

Keywords: inflammatory diseases, female genitals, complex treatment, Immunomodulate therapy, ozonotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...