WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

Вивчення стану гуморальної ланки імунологічної реактивності в основній групі пацієнток після комплексного лікування показало істотну динаміку у вмісті імуноглобулінів Ig A, Ig M і Ig G, в той час як в групі порівняння, спостерігали лише тенденцію незначного підвищення в порівнянні з показниками до початку лікування, які залишалися меншими відповідних показників у практично здорових жінок (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка показників гуморальної ланки імунітету в пацієнток з

ЗЗЖСО після закінчення лікування

Показ-

ники

1 група

n=43

2 група

n=41

3 група

n =30

Р

До

лікування

Через

7-10 днів

До лікування

Через

7-10 днів

Сироват-

ковий

Ig A, г/л

1,160,03

2,190,03

1,280,04

1,810,03

2,280,27

1-5< 0,001

2-5 > 0,05

3-5 < 0,01

4-5 > 0,05

Сироват-ковий

Ig M, г/л

0,970,03

1,520,03

1,110,03

1,300,03

1,700,04

1-5< 0,001

2-5 < 0,01

3-5< 0,001

4-5< 0,001

Сироват-ковий

Ig G, г/л

7,600,08

12,160,12

7,970,09

9,410,07

13,200,24

1-5< 0,001

2-5 < 0,01

3-5< 0,001

4-5< 0,001

Проведене імунологічне дослідження підтверджує більш високу ефективність комплексного лікування, з використанням імуномодулятора аміксину та озонотерапії в порівнянні із традиційним протизапальним лікуванням.

При оцінці віддалених результатів лікування, через 6 місяців, 86,1% жінок основної групи та 68,3% жінок групи порівняння скарг не пред'являли, відзначали загальний задовільний стан, при гінекологічному огляді в них спостерігалася картина клінічного одужання. Клініко-лабораторне обстеження не виявило відхилень від норми. Разом з тим 31,7% пацієнток групи порівняння відзначали відсутність клінічного ефекту, а 17,1% пацієнток вказували на розвиток загострення запального процесу. В основній групі, через 6 місяців після закінчення лікування, відсутність ефекту спостерігалася лише у 14,0% обстежених пацієнток, а загострення запального процесу мало місце у 4,7% хворих.

Таким чином, проведене імунологічне дослідження в сполученні із клінічними, параклінічними дослідженнями підтверджує більш високу ефективність застосування комплексного лікування, з використанням імуномодулятора аміксину та озонотерапії, у порівнянні із традиційним протизапальним лікуванням (рис. 2).

Рис. 2. Порівняння ефективності методів лікування, %

Серед віддалених наслідків проведеного лікування, у пацієнток обох груп, не зареєстровано випадків порушення функції печінки та нирок, що дозволяє говорити про безпеку даного методу лікування.

Таким чином, проведені дослідження показали, що включення в комплекс лікувальних заходів імуномодулятора аміксину та озонотерапії призводить до покращання клінічного перебігу захворювання, нормалізації мікробіоценозу піхви, оптимізації показників імунологічної реактивності. Ці результати свідчать про високу ефективність комплексного лікування хворих із ЗЗЖСО, що значно перевершує таку при традиційному лікуванні.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі проведені теоретичне обґрунтування і нове рішення завдання дослідження, що полягає в підвищенні ефективності лікування

хворих з ЗЗЖСО в аспекті патогенетично обґрунтованого застосування імуномодулятора аміксину та озонотерапії на підставі оцінки клінічного стану хворих, особливостей мікробіоценозу піхви, функціонального стану імунної системи в динаміці здійснюваного лікування та у віддалені терміни спостереження.

1. Найбільш вагомими факторами ризику розвитку ЗЗЖСО є: ранній початок статевого життя (ЗП= 15,6), молодий вік жінки (20 – 24 роки) (ЗП=6,2), наявність супутніх урогенітальних інфекцій (ЗПСШ) (ЗП=41,1), медичні (ЗП=7,4) і мимовільні (ЗП=9,6) аборти, внутрішньоматкова контрацепція (ЗП=14,0), хронічні екстрагенітальні захворювання, особливо інфекційно-запального ґенезу (ЗП=46,5), стан дисбалансу імунної системи, хронічний стрес (ЗП=9,2).

2. Особливостями клінічного перебігу ЗЗЖСО на сучасному етапі є збільшення числа стертих і первинно хронічних форм запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів. Клінічний перебіг ЗЗЖСО характеризується наявністю виділень з піхви (91,7%), відчуттям сверблячки, печіння в ділянці зовнішніх статевих органів (52,4%), дизуричними проявами (14,3%), наявністю хронічних тазових болів (13,1%), диспареунією (13,1%), дисменореєю (10,7%), психо-емоційними розладами (14,3%), порушеннями репродуктивної (9,5%) та менструальної (4,8%) функцій.

3. Відмінною рисою мікробіоценозу піхви в пацієнток з ЗЗЖСО є різноманіття виділених бактеріальних збудників із числа патогенної та умовно-патогенної мікрофлори зі значною перевагою асоціацій із двох і більше штамів мікроорганізмів на фоні вираженого зниження кількісного вмісту ендогенної мікрофлори - лактобактерій. Представлені дані свідчать про наявність дисбіотичних процесів у піхві в пацієнток з ЗЗЖСО.

4. ЗЗЖСО супроводжуються розвитком імунологічної недостатності. В обстежених пацієнток з ЗЗЖСО, має місце зниження загальної кількості лейкоцитів і лімфоцитів у периферичній крові. Зміни показників імунної системи торкаються, у першу чергу, Т-клітинної ланки імунітету, що проявляється зниженням клітинних популяцій: Т-лімфоцитів (СD 3), Т-хелперів (СD 4), зниженням імунорегуляторного індексу (CD 4/CD 8). З боку гуморальної ланки імунітету відзначається зниження рівнів імуноглобулінів Ig A, Ig М и Ig G у сироватці крові.

5. Комплексна терапія з використанням імуномодулятора аміксину та озонотерапії призводить до оптимізації показників імунологічної реактивності. При цьому спостерігається відновлення показників клітинної (CD 3, CD 4, CD 8, CD 4/CD 8, CD 19) та гуморальної (Ig A, Ig M і Ig G) ланок імунітету. Одержаний результат свідчить про високу ефективність комплексного лікування хворих з ЗЗЖСО, що значно перевершує таку при традиційному протизапальному лікуванні.

6. Розроблений комплексний метод лікування з використанням імуномодулятора аміксину та озонотерапії призводить до поліпшення загального самопочуття, зникнення больового синдрому, нормалізації менструальної та репродуктивної функцій, зменшення частоти загострень запального процесу, стабілізації психо-емоційного стану пацієнток, нормалізації змінених показників імунної системи, що дозволяє підвищити ефективність лікування хворих з ЗЗЖСО до 86,1 %, у порівнянні з ефективністю традиційного лікування – 68,3%.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Антоненко І.В. Особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів // Вісник наукових досліджень. – 2002. –№3. – С.122–123.

  2. Антоненко І.В. Роль інфекційного фактора в патогенезі хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів // Вісник наукових досліджень. – 2003. – №1. – С.28–29.

  3. Антоненко І.В., Запорожан В.М., Рожковська Н.М. Застосування озонотерапії у комплексному лікуванні хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів // ПАГ. – 2004. – №1. – С.121–123. (Проведення клініко-лабораторного обстеження та лікування хворих, 65%)

  4. Антоненко И.В. Иммуномодулирующее действие озонотерапии в комплексном лечении хронических воспалительных заболеваний женских половых органов // Мед.-соц. проблеми сім'ї. – 2004. – Т.9, №2. – С.102–106.

  5. Антоненко І.В. Особливості мікробіоценозу піхви у жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх жіночих статевих органів // Одеський медичний журнал. – 2004. – №1. – С.41–43.

6. Антоненко И.В. Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний внутренних женских половых органов с применением озонотерапии

// Вестник физиотерапии и курортологии. – 2004. – №3. – С.71.

7. Деклараційний патент на винахід / Антоненко І.В., Запорожан В.М.,

Рожковська Н.М. Одеський державний медичний університет. Спосіб лікування запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів. №64876 А МПК 7: А61В17/42. Заявлено 25.06.2002; Опубл. 15.032004 р. – Бюл. № 3. (Проведення патентного пошуку, обстеження та лікування хворих, 60%)

8. Антоненко И.В. Роль урогенитальной инфекции в возникновении хронических воспалительных заболеваний женских половых органов //Эпидемиология, диагностика и лечение TORCH-инфекций. Материалы І научно-практической конференции. – Киев, 1999. – С.15.

9. Антоненко И.В. Особенности иммунного статуса у женщин с воспалительными заболеваниями половых органов // 6-й Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. Тези доповідей. – Тернопіль, 2002. – С.101.


 
 

Цікаве

Загрузка...