WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АНТОНЕНКО ІНЕСА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 618.1-002-02-08

Оптимізація комплексного лікування хворих з запальними захворюваннями жіночих статевих органів змішаної етіології

14.01.01–акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Рожковська Наталя Миколаївна, Одеський

державний медичний університет МОЗ України,

професор кафедри акушерства та гінекології №1

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Паращук Юрій Степанович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, м. Харків.

доктор медичних наук, професор Воронін Корнелій Валентинович,

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України,

професор кафедри акушерства та гінекології, м. Дніпропетровськ.

Провідна установа:

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України, відділення

планування сім'ї та статевого розвитку дітей та підлітків, м. Київ.

Захист відбудеться "29" червня 2006 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 при Одеському державному медичному університеті МОЗУкраїни (65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 2)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65082, м. Одеса, пров. Валіхівський, 3)

Автореферат розісланий "27" травня 2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н. О.О. Старець

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Запальні захворювання статевих органів, що становлять 60 - 65% серед амбулаторних і до 30% серед стаціонарних хворих, являють собою одну з основних медичних проблем і впливають на здоров'я мільйонів жінок дітородного віку (Дубосарська З.М., 1996; Вовк І.Б., 1999; Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 2000; Краснопольський В.І. і співавт., 2001).

За останні роки у всіх країнах світу відзначається ріст запальних захворювань геніталій на 13% у загальній популяції жінок репродуктивного віку та на 25% у жінок, що користуються внутрішньоматковою контрацепцією (Краснопольський В.І. і співавт., 2001). За даними Velebil P., Wingo P.A ., (1996) частота запальних захворювань органів малого таза становить 49,3 на 10000 жінок. Автори констатують, що запальні захворювання не тільки займають провідне положення в структурі гінекологічної захворюваності, але є найбільш частою причиною госпіталізації жінок репродуктивного віку і створюють основні медичні, соціальні та економічні проблеми в усьому світі.

В останні роки спостерігається тенденція значного "омолодження" запальних процесів геніталій у жінок. Так, у промислових країнах Європи і США щорічна частота сальпінгіту в жінок у віці від 15 до 39 років становить 10-13 на 1000 жінок. За даними Г.М. Савельєвої (1998), серед хворих із сальпінгітом -70% становлять жінки молодше 25 років, з них 75% - ще не народжували.

На загальному фоні збільшення частоти хламідіоза, трихомоноза та інших захворювань, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ), спостерігається збільшення частоти запальних захворювань піхви, що протікають за участю мікроорганізмів зі складу нормальної вагінальної мікрофлори. Стало очевидним, що нормальна мікрофлора статевих шляхів жінки за певних умов здобуває патогенні властивості, а її представники стають збудниками цілого ряду захворювань бактеріальної етіології (Кира Є.Ф., 1999). Це змушує більш пильно досліджувати стан мікробіоценозу піхви як потенційного резервуара мікроорганізмів, які можуть викликати патологічний процес.

Результати досліджень останніх років свідчать про те, що у жінок, які страждають запальними захворюваннями органів малого таза, відбувається порушення діяльності основних регуляторних систем організму, що викликає ослаблення адаптаційних резервів організму, наслідком чого є можливість реалізації етіологічних аспектів виникнення, перебігу та хронізації запального процесу (Иванюта Л.І. та співавт., 1999; Сметник В.П., 2000; Запорожан В.М., 2001). Вищевикладені факти свідчать про необхідність вивчення стану імунної системи в даної категорії хворих для диференційованого підходу до лікування запальних процесів геніталій.

Існуючі сучасні підходи до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів (ЗЗЖСО) досить різноманітні, але не завжди досить ефективні, що свідчить про необхідність удосконалення існуючих і пошуку нових методів лікування. З обліком поліетіологічності запального процесу органів малого таза, полісистемності порушень основних регуляторних систем організму, існує потреба в подальшій розробці питання раціональної діагностики та лікування запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів.

Найбільш перспективним напрямком є розробка комплексного лікування з використанням імуномодулюючої терапії на фоні системного лікування. Разом з тим, важливе місце у комплексі патогенетично обґрунтованих підходів при ЗЗЖСО займає застосування немедикаментозних факторів, що діють

як ізольованно, так і потенціюють дію медикаментозних препаратів

(Венцківський Б. М. та співавт., 1999; Запорожан В. М., 2000; Іванюта Л. І., 2000). У цих умовах особливий інтерес представляють методи лікування, що сполучають у собі високу ефективність відносно найбільш розповсюджених збудників інфекцій жіночих статевих органів, які обмежують лікарське навантаження на організм, а також здатні відновити нормальний біоценоз піхви. На підставі експериментальних та клінічних досліджень встановлена висока ефективність озонотерапії при лікуванні різних гінекологічних захворювань, що дозволяє обґрунтувати його включення у комплекс протизапальної терапії хворих з ЗЗЖСО.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана робота є фрагментом НДР кафедри акушерства та гінекології №1 Одеського державного медичного університету "Патогенетичні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи за умов дії агресивних факторів середовища та шляхи їх корекції" (№ державної реєстрації 0199U004330). Дисертант є співвиконавцем зазначеної теми.

Мета роботи і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності лікування запальних захворювань жіночих статевих органів шляхом застосування у комплексному лікуванні імуномодулятора аміксину та озонотерапії.

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні завдання:

1. Визначити найбільш вагомі фактори ризику розвитку ЗЗЖСО.

2. Вивчити особливості клінічного перебігу ЗЗЖСО, особливості мікробіоценозу піхви.

3. Дати оцінку стану імунної системи у хворих з ЗЗЖСО.

4. Розробити комплексний, із застосуванням імуномодулятора аміксину та озонотерапії, спосіб лікування ЗЗЖСО.

5. Дати оцінку змін імунного статусу у обстежених жінок в динаміці лікування.

6. Оцінити ефективність розробленого способу лікування ЗЗЖСО у порівнянні з традиційним лікуванням.

Об'єкт дослідження: запальні захворювання жіночих статевих органів.

Предмет дослідження: імунний статус, мікробіоцeноз піхви у жінок з запальними захворюваннями жіночих статевих органів.

Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, бактеріоскопічні, бактеріологічні, цитологічні, імунологічні, імуноферментні, ендоскопічні, інструментальні, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів. У процесі виконання роботи виявлені найбільш вагомі фактори ризику розвитку ЗЗЖСО. Вивчено особливості клінічного перебігу запальних захворювань жіночих статевих органів, особливості мікробіоценозу піхви у обстежених хворих.

Досліджено стан імунного статусу хворих з ЗЗЖСО. Встановлена зміна показників клітинної і гуморальної ланок імунологічної реактивності у пацієнток з ЗЗЖСО. Вперше розроблена і обґрунтована методика комплексної

імунокорекції на етапах лікування. Вперше вивчена динаміка показників імунної системи у хворих із ЗЗЖСО після застосування комплексного методу лікування з використанням аміксину та озонотерапії. За результатами проведених досліджень оцінена ефективність розробленого комплексного методу лікування ЗЗЖСО, у порівнянні з традиційним лікуванням.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблений і обґрунтований комплексний метод лікування хворих із ЗЗЖСО з застосуванням імуномодулятора аміксина і озонотерапії, що підвищує ефективність лікування, призводить до нормалізації порушених показників імунної системи, дозволяє зменшити кількість рецидивів, зберегти репродуктивну функцію жінок дітородного віку.

Удосконалений метод лікування запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів впроваджений і застосовується в Обласній клінічній лікарні м. Одеси, в Університетській клініці ОДМУ, жіночій консультації пологового будинку №7 м.Одеси, НДІ регенеративної і реконструктивної біомедицини ОДМУ. Результати дослідження впроваджені в навчальний процес кафедри акушерства та гінекології №1 ОДМУ.

Особистий внесок автора полягає в постановці завдань дослідження, обґрунтуванні і розробці методів їх рішення, науковому аналізі та інтерпретації отриманих результатів. Автором особисто проведений патентно-інформаційний

пошук, відбір, обстеження, лікування пацієнток, статистична обробка результатів дослідження, підготовка наукових робіт до публікації, написання і оформлення дисертації та автореферату.


 
 

Цікаве

Загрузка...