WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-психолоѓічне обѓрунтування вибору методу ведення полоѓів (автореферат) - Реферат

Клініко-психолоѓічне обѓрунтування вибору методу ведення полоѓів (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

АНЧЕВА

ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 618.4-089.5:159.923

Клініко-психолоѓічне обѓрунтування вибору методу ведення полоѓів

14.01.01 - акушерство та гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса-2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник: академік АМН України, доктор медичних наук,

професор Запорожан Валерій Миколайович

Одеський державний медичний університет,

завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Офіційні опоненти:

Гайструк Анатолій Никифорович, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2.

Воронін Корнелій Валентинович, д.мед.н., професор, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології.

Провідна установа:

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика м.Київ, кафедра акушерства, гінекології та перинатології.

Захист відбудеться 25.10.2006 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65082, м.Одеса, пров.Валіховський,2).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету (65082, м.Одеса, пров.Валіховський,3).

Автореферат розісланий 23.09.2006 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н. Т.В. Стоєва

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з актуальних проблем сучасного акушерства є пошук ефективних методів ведення та знеболювання пологів, які б не мали негативного впливу на стан матері, внутрішньоутробної дитини та новонародженого (Гайструк А.Н., 1998; Степанковская Г.К., 1999; Абрамченко В.В., 1999; Запорожан В.М., 2000). Вирішення цієї проблеми провідні науковці вбачають як у розробці й удосконаленні засобів медикаментозної, немедикаментозної та комбінованої аналгезії, так і у раціональній психологічній підготовці жінок до пологів (Варасси Дж., Марсили И., 1995; Айламазян Э. К., 1996; Г.Х. Мак Морланд, Г.Ф. Маркс, 1998; Абрамченко В.В., 2001; Жарких А.В. і співавт., 2003).

У сучасній науковій літературі немає єдиної думки про необхідність і ступінь знеболювання фізіологічних пологів. Однак доцільність знеболювання пологів у жінок з екстрагенітальною патологією, з різноманітними ускладненнями гестаційного процесу, у тому числі при патології фетоплацентарного комплексу, ні в кого не викликає сумніву (Абрамченко В.В., 1995; Шехтман М.М., 1999). Зокрема, доведено, що психологічний негативізм, фізіологічна й психічна втома жінок нерідко приводять до запуску ланцюжка взаємозалежних механізмів розвитку аномалій родової діяльності. Одночасно показана небезпечність виразного больового фактору у жінок з екстрагенітальною патологією, гестозом (Абрамченко В.В., 1995; Воронін К.В., 1999; Шехтман М.М., 1999; Галич С.Р. и соавт., 2000; Кулаков В.И. и соавт., 2001). Наявні наукові дані про зміну численних фізіологічних та біохімічних показників гомеостазу, що супроводжують родовий біль, спонукали дослідників розглядати адекватне знеболювання як цілеспрямовану корекцію патофізиологічних і біохімічних зрушень (Расстригин Н.Н. , 1978; Кулаков В. И., Серов В. Н., 2002).

Незважаючи на очевидність впливу родового болю на стан роділлі та її дитини, дотепер недостатньо розроблені методи, що дозволяють прогнозувати характер больових реакцій у пологах, відсутні чіткі критерії визначення поняття "фізіологічний" та "патологічний" родовий біль. Велике практичне значення мають дослідження, спрямовані на вибір адекватних методів ведення та знеболювання пологів, диференційоване їхнє застосування з урахуванням індивідуально-особистісних, клініко-психологічних характеристик жінки.

Численні наукові досягнення, що висвітлюють механізми родового болю, донині не дозволяють вирішити ряд важливих питань, як теоретичних і клінічних, так і тактичних (Бакулева Л.П. и соавт., 1985; Абрамченко В.В., 1991; 1999; Кулаков В.И., 1996; Айламазяна Э.К., 1996). З теоретичних позицій важливим уявляється вивчення ролі особистісних, психологічних і емоційних факторів, що впливають на поріг терпимості до болю, а отже на появу й виразність реакції на біль. Ефективність психо-профілактичної підготовки до пологів, яка доведена багаторічною клінічною практикою, переконує в необхідності продовження дослідження у зазначеному напрямку. Це, в свою чергу, розкриває нові можливості для глибшого розуміння індивідуальних особливостей сприйняття болю, ролі біохімічних зрушень в організмі у виникненні больових реакцій, можливостей раціональних психофармакологічних і психотерапевтичних впливів.

На наш погляд, вивчення клініко – психологічних та індивідуально-особистісних аспектів раціонального ведення пологів дозволить розробити алгоритм вибору адекватного методу знеболювання пологів при різних акушерських ситуаціях. Належить визначити прогностичні критерії виникнення патологічного родового болю для розробки раціонального підходу до знеболювання пологів. Вищезазначене диктує необхідність подальшого покращення наслідків для матері та дитини при застосуванні методів знеболювання, розробки реальних методів прогнозування, адекватного і раціонального знеболювання пологів.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної теми кафедри акушерства та гінекології №1 Одеського державного медичного університету "Проблеми материнства, дитинства і родини в сучасних соціально-економічних умовах України" (№ державної реєстрації 0196U018907). Дисертант була співвиконавцем вказаної теми.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було покращення акушерських та перинатальних наслідків вагітності шляхом диференційованого застосування методів знеболювання пологів у залежності від психоемоційних особливостей роділлі та характеру реакцій вегетативної нервової системи на біль.

Для досягнення вказаної мети було поставлено і вирішено ряд завдань:

  1. Встановити особливості перебігу пологів та періоду адаптації

новонароджених у залежності від обраного методу знеболювання

(медикаментозне, ЕДА) чи без такого.

  1. Дослідити індивідуально- психологічні характеристики особистості

(психотип, психо-емоційну стабільність, тривожність та стресостійкість) у жінок, які обрали різні методи знеболювання пологів, виділити ті з них, які свідчать про високу вірогідність ефективного та неефективного знеболювання пологів чи проведення пологів без знеболювання.

  1. Вивчити особливості діяльності ВНС у жінок, які обрали різні методи знеболювання, встановити характеристики, які забезпечують ефективне знеболювання пологів.

  2. Встановити вміст β – ендорфінів в сироватці крові жінок, які мають різні індивідуально-психологічні характеристики у Ш триместрі вагітності та під час пологів.

  3. Оцінити особливості перебігу пологів та періоду адаптації новонароджених у разі диференційованого застосування різних методів знеболювання.

Об'єкт дослідження – психо-емоційний стан та стан ВНС у жінок, яким використовували різні методи знеболювання пологів.

Предмет дослідження – показники психо-емоційного стану та діяльності ВНС у жінок, яким використовували різні методи знеболювання пологів.

Методи дослідження – загальні клінічні, клініко-психологічні, клініко-експериментальні методи дослідження вегетативного відділу нервової системи, спеціальні акушерські методи, інструментальні, радіоімунологічні. Статистична оброботка проведена методами дисперсійного аналізу та альтернативного варіювання із використанням спеціализованих програм пакету Statistica 6.0.

Наукова новизна роботи. У процесі виконання роботиуточнені деякі механізми формування родового болю, які залежать від індивідуальних психо-емоційних характеристик роділлі та діяльності ВНС. Показана ефективність знеболювання пологів у роділь, які мають різні індивідуально-психологічні характеристики та стан ВНС. Досліджений вміст β-ендорфінів у Ш триместрі вагітності та під час пологів при використанні різних методів знеболювання пологів. Розроблені нові методи визначення вегетативного забезпечення фізичної та емоційної діяльності жінок. Наукова новизна одержаних результатів підтверджена трьома патентами України.

Практична значимість отриманих результатів. Запропонований у дисертації алгоритм вибору раціонального методу знеболювання пологів привів до зменшення частоти ускладнень пологів, збільшення частоти безболісних пологів. Запропонована шкала визначення ефективності знеболювання пологів дозволяє своєчасно розпізнати ускладнення, які виникають під час пологів. Обґрунтована необхідність допологового визначення суб'єктивних та об'єктивних індивідуально-психологічних факторів, які обумовлюють ефективне знеболювання пологів.

Результати дослідження впроваджено у практичну діяльність родопомічних закладів м.м.Одеси та Миколаєва. Основні теоретичні та практичні положення дисертації висвітлюються під час лекцій лікарям-інтернам та лікарям - курсантам факультету післядипломної підготовки на кафедрі акушерства та гінекології №1 Одеського державного медичного університету.

Особистий внесок автора. Автором особисто проведений патентно-інформаційний пошук, сформульовані мета та завдання дослідження, здійснено планування і набір клінічного матеріалу. Самостійно виконано аналіз матеріалу та статистична обробка отриманих даних. Розроблені основні положення і висновки дисертації.


 
 

Цікаве

Загрузка...