WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві - Реферат

Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві - Реферат

претензії заявнику повідомляється в письмовій формі.
У відповіді на претензію зазначаються:
o повне найменування і поштові реквізити підприємства, що дає відповідь, та підприємства, якому надсилається відповідь;
дата і номер відповіді; дата і номер претензії, на яку дається відповідь;
o якщо претензію визнано повністю або частково, - визнана сума, номер і дата платіжного доручення на перерахування цієї суми чи строк та засіб задоволення претензії, якщо вона не підлягає грошовій оцінці;
o якщо претензію відхилено повністю або частково, - мотиви відхилення з посиланням на відповідні нормативні акти і документи, що обґрунтовують відхилення претензії;
o перелік доданих до відповіді документів та доказів. Відповідь на претензію підписує керівник або заступник керівника підприємства. Надсилається відповідь рекомендованим або цінним листом чи вручається під розписку.
У практиці претензійно-позовної роботи найчастіше розглядаються претензії, що випливають:
o із порушення договорів постачання продукції (товарів), сировини і матеріалів, устаткування і машин, у тому числі в разі недостачі, за постачання продукції нижчого гатунку, бракованої, некомплектного устаткування;
o із договору перевезення залізницею, морським, річковим, повітряним та автомобільним транспортом;
o із невиконання підрядних робіт з капітального будівництва, проектних та конструкторських;
o із надання підприємством різних послуг.
Узагальнення і аналіз результатів розгляду судових і арбітражних справ, розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків є одним з найважливіших функціональних обов'язків юридичних служб.
Систематично (двічі на рік) юридична служба повинна аналізувати претензійну роботу та узагальнювати її результати. Така робота має плануватись. Узагальнення результатів дає змогу намітити та здійснити заходи щодо усунення недоліків у господарській діяльності підприємства. У загальному аналізі, де розкриваються невиробничі витрати підприємства, підбиваються підсумки роботи з відшкодування збитків шляхом отримання грошових сум за висунутими претензіями. Поряд із цим юридична служба поглиблено вивчає окремі категорії справ.
Особливу увагу на підприємстві потрібно приділяти категоріям справ, що викликають найбільше занепокоєння. Вивчивши і узагальнивши претензійну та арбітражну практику за окремими категоріями справ або підбивши підсумки цієї роботи за певний період, юридична служба подає матеріали з відповідними висновками і пропозиціями керівництву підприємства.
Матеріали узагальнення претензійної роботи рекомендується обговорювати на засіданнях керівних працівників підприємства. При цьому роботу з підготовки цих матеріалів слід виконувати разом із співробітниками відповідних служб та структурних підрозділів з метою поглибленого вивчення причин спорів.
Але в багатьох випадках законні претензії контрагентами не задовольняються (відхиляються повністю чи частково або у встановлений строк відповідь на претензію не надходить). Тоді починається основна стадія розгляду господарського спору - подання і розгляд позовної заяви до арбітражного суду.
Підвідомчість справ арбітражним судам, розподіл господарських спорів за підсудністю між арбітражними судами різних ланок, порядок розгляду і розв'язання справ визначаються Законом України "Про арбітражний суд" [4] і Арбітражним процесуальним кодексом України [З].
Арбітражним судам підвідомчі такі справи:
o у спорах, що виникають при укладенні, зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, а також з інших підстав; у спорах про визнання недійсними актів з підстав, зазначених у законодавстві, крім спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов, про встановлення цін на продукцію, а також тарифів на послуги, якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін, а також інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України, міждержавних договорів та угод віднесене до відання інших органів;
o про банкрутство;
o за заявами органів Антимонопольного комітету України з питань, які згідно із законодавчими актами належать до їх компетенції.
Позовна заява подається до арбітражного суду в письмовій формі, її підписують керівник підприємства, інша особа, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами, прокурор або його заступник, громадянин-суб'єкт підприємницької діяльності або його представник.
Позовна заява повинна містити:
o найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
o найменування сторін, їх поштові адреси;
o документи, що підтверджують за громадянином статус суб'єкта підприємницької діяльності;
o ціну позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці, і суму договору (у спорах, що виникають при укладенні, зміні та розірванні господарських договорів);
o зміст позовних вимог; якщо позов до кількох відповідачів - зміст позовних вимог до кожного;
o виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги; докази, що підтверджують позов; обгрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; акт законодавства, на підставі якого подається позов;
o відомості про вжиття заходів доарбітражного врегулювання спорів;
o перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви. До позовної заяви додаються документи, що підтверджують:
o вжиття заходів доарбітражного врегулювання господарського спору з кожним із відповідачів;
o відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих до неї документів;
o сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі;
o обставини, на яких грунтуються позовні вимоги.
До заяви про визнання акта недійсним додається також копія оспорюваного акта або засвідчений витяг з нього.
В одній позовній заяві може бути об'єднано кілька вимог, пов'язаних між собою підставою виникнення або поданими документами.
Суддя має право об'єднати кілька однорідних позовних заяв або справ, в яких беруть участь одні й ті самі сторони, в одну справу, про що зазначається в ухвалі про порушення справи або в рішенні.
Відповідач зобов'язаний не пізніше трьох днів з дня одержання ухвали про порушення справи надіслати:
o арбітражному суду - відповідь на позовну заяву і документи, що підтверджують заперечення протипозову;
o позивачу, іншим відповідачам, а також прокурору, який бере участь в арбітражному процесі, - копію відповіді.
Відповідач так само має право до прийняття рішення зі спору подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Зустрічний позов повинен бути пов'язаний з первісним.
Звернення до арбітражного суду з позовною заявою підбиває підсумки великої попередньої роботи структурних підрозділів і юрисконсультів.
Задоволення обгрунтованих претензій і позовів і, навпаки, вмотивоване відхилення їх свідчить не тільки про рівень претензійно-позовної роботи, а й про професійну підготовленість юрисконсультів, їхнє вміння правовими засобами забезпечити захист прав і законних інтересів не тільки підприємств, а й держави і суспільства в цілому.
Список використаної літератури
1. Цивільний кодекс України // Право України. - 1993. - № 11-12.
2. Цивільчо-процесушіьчий кодекс України // Право України. - 1993. - № 11-12.
3. Арбітражний процесуальний кодекс України // ВВР України. - 1992. - № 6. - Ст. 56.
4. Закон України "Про арбітражний суд" // ВВР УРСР. - 1991. - № 36. - Ст. 469.
5. Бойко М. Д., Співак В. М., Хазін М. А. Цивільно-правові документи. - К.: Наук. думка,1999.
6. Щербина В. С. Господарське право України. - К.: Атіка, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...