WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції (автореферат) - Реферат

Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції (автореферат) - Реферат

- теоретична база в питаннях травматогенезу, частоти, інфраструктури, клінічного плину і результатів переломів нижньої щелепи.

Практичне значення отриманих результатів. У результаті застосування нового методу стабільно-функціонального остеосинтезу ПВВНЩ досягнуте поліпшення анатомічних результатів лікування, скорочення кількості ускладнень переломів нижньої щелепи, скорочення термінів тимчасової непрацездатності на 3 доби та реабілітаційного періоду на 1 тиждень, поліпшення функціональних результатів реабілітації постраждалих на 25-35 %.

Результати роботи впроваджені в клінічну практику і навчально-методичний процес на кафедрах хірургічної стоматології: Харківського державного медичного університету, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Вищого державного навчального закладу „Українська медична стоматологічна академія", Одеського державного медичного університету, клінічну практику стоматологічних установ Донецької області.

Особистій внесок здобувача. Дисертант самостійно провів глибокий інформаційний пошук. Спільно з науковим керівником сформулював мету і завдання дослідження. Брав участь у лікуванні постраждалих з переломами нижньої щелепи. Здобувачем самостійно виконані клінічні, функціонально-діагностичні дослідження, систематизація, статистична обробка, аналіз і узагальнення отриманих результатів. Спільно з науковим керівником зроблені наукові висновки і розроблені практичні рекомендації для охорони здоров'я.

У роботах, що опубліковані в співавторстві, конкретна особиста участь дисертанта полягає в аналізі архівних історій хвороб постраждалих з переломами нижньої щелепи, підборі і аналізі джерел літератури, лікуванні постраждалих, виконанні функціонально-діагностичних досліджень, інтерпретації результатів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації викладені та обговорені на VII міжнародній конференції з квантової медицини (м. Маріуполь, 2002); III міжнародній медичній конференції студентів і молодих учених (м. Дніпропетровськ, 2002); науково-практичній конференції "Нові підходи в медичній реабілітації" (м. Донецьк, 2003); міжнародній науково-практичній конференції "Актуальні питання торакальної і абдомінальній хірургії" (м. Алушта, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні принципи діагностики і лікування в стоматології і щелепно-лицьовій хірургії" (м. Харків, 2004); науково-практичній конференції лікарів-стоматологів і учених "Сучасні питання стоматології, щелепно-лицьовій хірургії і імплантології" (м. Харків, 2004); засіданні Стоматологічної Асоціації Донбасу (м. Макіївка, 2004); II (IX) з'їзді Асоціації стоматологів України (м. Київ, 2004); міжкафедральному засіданні кафедр стоматологічного і травматологічного профілю Донецького державного медичного університету ім. М. Горького (м. Донецьк, 2005).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 27 наукових робіт, з них один розділ в монографії, 10 статей в журналах, ліцензованих ВАК України, отримано 2 деклараційних патенти на винахід, 1 інформаційний лист.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 123 сторінках комп'ютерного тексту і складається із списку умовних скорочень, вступу, 6 розділів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, до якого увійшли 134 вітчизняних і 103 іноземних джерела. Фактичні дані приведені в 16 таблицях, ілюстровані 43 малюнками (26 діаграмами, 17 фотографіями).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріали і методи дослідження. Дійсне дослідження базується на результатах поглибленого клінічного, рентгенологічного і функціонально-діагностичного обстеження 119 постраждалих з ПВВНЩ (ізольованими і в поєднанні з переломами нижньої щелепи іншої локалізації), які знаходилися на стаціонарному лікуванні в клініці щелепно-лицьової хірургії Донецького державного медичного університету на базі ЦМКЛ №1 м. Донецька протягом 1999-2004 років.

Госпіталізації підлягали наступні категорії постраждалих: постраждалі, які мають ПВВНЩ з вираженим зсувом та потребують проведення міжщелепного витягнення відламків з використанням міжальвеолярного роз'єднування; постраждалі, які мають двобічні ПВВНЩ з клінічно значним зсувом; постраждалі, які мали пошкодження інших кісток лицьового черепа; постраждалі, які мали комбіновані і поєднані пошкодження, супутні захворювання, лікування яких слід проводити в стаціонарних умовах.

Інші категорії постраждалих з ПВВНЩ, після надання їм спеціалізованій хірургічної допомоги, були направлені до стоматологічних поліклінік за місцем проживання для продовження лікування. При необхідності надалі їм надавалася консультативна допомога в клініці до моменту одужання і виписки до праці.

Всім постраждалим з ПВВНЩ під час вступу виконувався комплекс діагностичних заходів відповідно до тактичних установок кафедри і клініки (Матрос-Таранец И.Н. и соавт., 2001) на основі стандартів обстеження в лікувальних установах вищого рівня акредитації.

Всім постраждалим проводилося поглиблене рентгенологічне обстеження (оглядова рентгенографія нижньої щелепи в прямій та боковій проекціях, ортопантомографія, рентгенографія виросткового відростка нижньої щелепи по Schullеr, комп'ютерна томографія), яке ставило за мету визначення: наявності ПВВНЩ, його локалізації, напряму і ступеня зсуву відламків, якості їх репозиції (одномоментної і динамічної), ступеня усунення зсуву і відновлення анатомічної форми нижньої щелепи, контролю перебігу остеорепаративних процесів, стану кісткової тканини, яка оточує фіксатор.

Кратність рентгенологічного обстеження, а так само вибір проекцій рентгенограм визначалися строго індивідуально з урахуванням особливостей перелому і перебігу післяопераційного періоду.

Вимірювання ступеня зсуву відламків проводили на рентгенограмах за допомогою електронного штангенциркуля Elektronik vernier caliper, виробництва фірми Торех (Польща) з точністю вимірювання до 0,01 мм. При цьому враховувався коефіцієнт дисторсії дійсних розмірів на рентгенограмах, розрахований по зміні розмірів рентгенологічній тіні маркера (сталевої кульки діаметром 10,0 мм) для кожної проекції і конкретного рентген-апарата (від 1:1,0 до 1:1,2).

Базовий курс лікування включав лікувальну іммобілізацію нижньої щелепи на період консолідації відламків, протизапальну і антимікробну терапію, болезаспокійливе і фізіотерапевтичне лікування, дієтотерапію (стіл щелепний № 1, потім № 2), посилену гігієну порожнини рота, лікувальну фізкультуру, попередження і лікування ускладнень і загострень супутніх захворювань.

Функціонально-діагностичні дослідження виконували у 43 постраждалих з ПВВНЩ, вибраних з урахуванням наступних критеріїв: відповідність клінічних груп за демографічними параметрами, кількістю постраждалих, локалізацією пошкодження, відсутністю поєднаних пошкоджень і супутніх важких соматичних захворювань. Залежно від характеру ПВВНЩ з урахуванням особливостей вживаних методів лікування при проведенні функціонально-діагностичних досліджень були сформовані 3 клінічні групи.

Група 1 включала 14 постраждалих з найбільш складним з точки зору хірургічного лікування ПВВНЩ на рівні шийки з вираженим зсувом, при лікуванні яких (на 2-3 добу після надходження в клініку) застосовувався запропонований нами "Спосіб остеосинтезу виросткового відростка нижньої щелепи" (патент України 69762А, в співавторстві з І.М. Матросом-Таранцом, Д.К. Каліновським, М.В. Дзюбою, Саб'ясачі Датт) і використовувався розроблений нами "Пристрій для внутрішньокістково-накісткового остеосинтезу суглобового відростка нижньої щелепи" (патент України 5389 А, в співавторстві з І.М. Матросом-Таранцом, Д.К. Каліновським, Д.О. Дадонкіним). Група 1 була основною групою спостереження.

До групи 2 увійшли 14 постраждалих з ПВВНЩ на рівні основи із зсувом відламків, який не можливо було усунути консервативно-ортопедичними методами, та яким в строк 2-3 діб після надходження виконувалася відкрита репозиція відламків традиційним підщелепним доступом і фіксація міні-пластинами і гвинтами з титану виробництва ЗАТ "КОНМЕТ" (РФ, Москва).

Група 3 включала 15 постраждалих з ПВВНЩ із зсувом відламків, яким під час надходження до клініки виконувалася закрита репозиція відламків і двощелепне шинування з міжщелепним витягненням, а у разі потреби динамічної репозиції відламків – і з міжальвеолярним роз'єднуванням на стороні ПВВНЩ, тобто постраждалі групи 3 отримували базовий курс лікування.

Група 2 і 3 була групами порівняння.

Для визначення ступеня змін функціональних параметрів жувальних м'язів у обстежених груп 1, 2, 3, була обстежена контрольна група зі 100 практично здорових осіб та встановлені межі нормальних значень параметрів електроміографії.

Режим функціональної терапії в групах 1 і 2 не відрізнявся. Після зняття швів з операційних ран постраждалі з 7-8 доби поступово відновлювали активні рухи у СНЩС, через 2 тижні вони переводилися з щелепного столу на звичайний режим харчування.


 
 

Цікаве

Загрузка...