WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції (автореферат) - Реферат

Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ім. П.Л. ШУПИКА

АБДЕЛЬ ГАНі іБРАХіМ АБДЕЛЬ ГАНі АЛЬ АВАМЛЕХ

УДК 616.716.4-001.5

Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції

14.01.22 – стоматологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі хірургічної стоматології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

Науковий керівник

доктор медичних наук, професор

Матрос-Таранець Ігор Миколайович,

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України,

кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Рябоконь Євген Миколайович,

Харківський державний медичний університет, кафедра терапевтичної стоматології, завідувач кафедри,

доктор медичних наук, професор

Шувалов Сергій Михайлович,

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра хірургічної стоматології, завідувач кафедри.

Провідна установа

Інститут стоматології АМН України, відділ хірургічної стоматології, м. Одеса.

Захист відбудеться "22" вересня 2006 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.613.09 при Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Пимоненка 10-а.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицького, 9

Автореферат розісланий "10" серпня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент І.П. Мазур

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність тими. Питанням вивчення особливостей клініки, діагности і лікування пошкоджень щелепно-лицьової ділянки приділяється велика увага, як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками і клініцистами (Тимофеев А.А., Весова Е.П., 1995; Куцевляк В.И., Рябоконь Е.Н. 1997; Бернадский Ю.И, 1999; Матрос-Таранец И.Н., 2001).

Разом з тим питання діагностики, клініки і лікування переломів нижньої щелепи не втрачають актуальності і знаходяться в центрі уваги багатьох дослідників (Adeyemo W., 2005; Richter M et al., 2005).

Лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи складає одне з найбільш складних і актуальних завдань щелепно-лицьової травматології (Рябоконь Є.М., 2002; Васильев А.В, 2006; Lee C. et al., 1998; Ellis E. et al., 2000).

За останні роки великий розвиток отримали різноманітні консервативно-ортопедичні і хірургічні методи лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи (ПВВНЩ) (Рузин Г.П., 2000; Тимофеев А.А., 2004; Takatsuka S. et al., 2005). Частина з них міцно увійшла до широкої клінічної практики, багато ж інших залишилися на стадії авторського застосування або обмежено використовуються в спеціалізованих клініках (Арифджанов А.К., 1988; Ищенко Н.А., 1996; Гулюк А.Н. с соавт., 2000; Єфіменко В.П., 2002; Маланчук В.А. с соавт., 2003).

На думку більшості досліджень, досягти повного відновлення анатомічної форми гілки нижньої щелепи при лікуванні ПВВНЩ консервативно-ортопедичними методами вдається лише в поодиноких випадках. У зв'язку з цим перспективним є вдосконалення системи хірургічного лікування ПВВНЩ, в першу чергу – на основі стабільно-функціонального остеосинтезу (Матрос-Таранец И.Н., 2001). Крім того, недостатньо вивчені особливості відновлення функції м'язів обличчя при лікуванні ПВВНЩ різними методами, а, отже, необхідне поглиблене вивчення функціонального стану жувальної і мімічної мускулатури із застосуванням прогресивних методик мультипараметральної комп'ютерної електроміографії (Матрос-Таранец И.Н. с соавт., 2001; Рябоконь Є.М., 2002).

Вважаємо, що застосування нових методів функціонально-стабільного остеосинтезу ПВВНЩ і об'єктивного контролю результатів функціональної реабілітації на основі електроміографії м'язів обличчя з мультипарамеральним комп'ютерним аналізом дозволить істотно поліпшити лікування даної категорії постраждалих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно з планом науково-дослідних робіт Донецького державного медичного університету ім. М.Горького і є фрагментом теми кафедри хірургічної стоматології: "Оптимізація системи діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів у хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицьової ділянки" (№ Державної реєстрації 0100 U 000018). Автор є виконавцем фрагмента вказаної теми наукового дослідження. У комплексній темі дисертант виконував окремі фрагменти, що стосуються розробки і клінічного обґрунтування нових методів лікування ПВВНЩ і об'єктивного контролю функціонального стану м'язів обличчя у постраждалих з ПВВНЩ.

Мета дослідження: підвищення ефективності надання медичної допомоги постраждалим з переломами виросткового відростка нижньої щелепи на основі застосування стабільно-функціонального остеосинтезу пристроєм нашої конструкції і об'єктивного контролю функціональних результатів лікування методами комп'ютерної електроміографії з мультипарамеральним аналізом.

Поставлені наступні задачі:

  1. Встановити інфраструктуру переломів виросткового відростка нижньої щелепи.

  2. Виявити закономірності зміни біоелектричній активності жувальних і мімічних м'язів залежно від локалізації і тяжкості переломів виросткового відростка нижньої щелепи.

  3. Визначити клінічну ефективність традиційних методів консервативно-ортопедичного і хірургічного лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи і встановити рівень функціональної реабілітації постраждалих, що досягається при цьому.

  4. Запропонувати метод стабільно-функціонального остеосинтезу з використанням пристрою нашої конструкції для хірургічного лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи.

  5. Встановити клінічну ефективність застосування пристрою нашої конструкції для хірургічного лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи і рівень досягнутої при цьому функціональної реабілітації постраждалих по відношенню до традиційно вживаних методів лікування.

  6. Впровадити в практику охорони здоров'я метод хірургічного лікування переломів виросткового відростка нижньої щелепи із застосуванням пристрою нашої конструкції.

Об'єкт дослідження – постраждалі з переломами виросткового відростка нижньої щелепи.

Предмет дослідження – рівень анатомічної і функціональної реабілітації, терміни стаціонарного лікування і період непрацездатності, частота і структура ускладнень при лікуванні постраждалих з переломами виросткового відростка нижньої щелепи різними методами.

Методи дослідження – аналітичні, дослідно-конструкторські, клінічні, функціонально-діагностичні, рентгенологічні, математико-статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведених досліджень розроблено, теоретично і клінічно обґрунтовано і впроваджено в практику охорони здоров'я новий метод остеосинтезу при ПВВНЩ на основі застосування пристрою нашої конструкції.

Вперше: - встановлено закономірності порушення функціонального стану жувальних, мімічних м'язів залежно від локалізації і тяжкості ПВВНЩ;

- встановлено відмінності в рівні функціональної реабілітації постраждалих при лікуванні ПВВНЩ, у яких використовувалися різні консервативно-ортопедичні і хірургічні методи за допомогою комп'ютерної електроміографії з мультипарамеральним аналізом.

Вдосконалено: - фіксатор для стабільно-функціонального остеосинтезу нижньої щелепи при переломах на рівні основи шийки виросткового відростка із зсувом відламків, у т.ч. – з вивихом у скронево-нижньощелепному суглобі (СНЩС);

- технологію оперативного втручання при хірургічному лікуванні ПВВНЩ з метою мінімізації операційної травми кісткових фрагментів і м'яких тканин, що їх оточують;

- систему об'єктивного контролю рівня функціональної реабілітації постраждалих з ПВВНЩ на основі зіставлення даних електроміографії максимального довільного скорочення, стимуляційної і функціональної електроміографії.

Отримало подальший розвиток: - теоретичне і клінічне обґрунтування системи функціонального лікування переломів нижньої щелепи на основі стабільного остеосинтезу;

- теоретична база в питаннях локальних м'язових дисфункцій при пошкодженнях кісток лицьового черепа;


 
 

Цікаве

Загрузка...