WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

6 Подати порівняльний аналіз одержаних результатів лікування з застосуванням розробленого способу черезчеревної резекції прямої кишки з даними літератури

Об'єкт дослідження  хворі на рак проксимального відділу прямої кишки яким була виконана черезчеревна резекція з формуванням дуплікатурного колоректального анастомозу

Предмет дослідження  безпосередні віддалені і функціональні результати лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки

Методи дослідження Комплексне обстеження пацієнтів складалося з трьох етапів: доопераційного (вивчення анамнестичних і клінічних даних фізикальне обстеження пацієнта загальноклінічних та біохімічних показників результатів інструментальних методів обстеження морфологічного дослідження біоптату пухлини); інтраопераційного (візуальної оцінки ступеня розповсюдження пухлинного процесу) та післяопераційного (гістологічний аналіз операційного матеріалу й узагальнення усіх одержаних даних на етапах діагностики та лікування) Клінічне обстеження використовувалось для оцінки стану хворого при госпіталізації в стаціонар і в процесі лікування Інструментальні методи дослідження включали в себе ендоскопічні рентгенологічні ультразвукові методи а в деяких випадках – комп'ютерну і магніто-резонансну томографію Перевірка статистичних гіпотез проводилася в пакетах MedStat (Лях Ю.Є., Гур'янов В.Г., 2005) та Statistica (StatSoft. Inc., 1999). Для оцінки результатів розраховувався 95% вірогідний інтервал (ВІ) частоти прояву ознаки. Для оцінки ефективності пропонованих методів у порівнянні з даними літератури були залучені методи мета-аналізу розрахунок величини відношення ризиків (ВР) та чутливості тестів (Власов В.В., 2001).

Ефективність лікування пацієнтів оцінювалась також за методикою запропонованою ВВ Двойріним (1982)

Наукова новизна одержаних результатів В роботі доведена перевага розробленого способу черезчеревної резекції прямої кишки з використанням дуплікатурного анастомозу в хірургічному лікуванні раку проксимального відділу прямої кишки Особливості формування пропонованого дуплікатурного анастомозу дозволяють відновити безперервність товстої кишки при різних діаметрах анастомозованих відрізків а також при лікуванні хворих з ускладненим перебігом пухлинного процесу Вивчені особливості перебігу післяопераційного періоду. Проаналізовані характер, частота ускладнень і летальність у залежності від віку хворих, наявності супутніх захворювань ускладненого перебігу пухлинного процесу обсягу і характеру операції.

На підставі аналізу великого клінічного матеріалу показано перспективу використання дуплікатурного анастомозу доведено його ефективність, пов`язану зі зниженням кількості післяопераційних ускладнень і летальності в тому числі у пацієнтів з ускладненим перебігом пухлинного процесу, що дозволило покращити безпосередні та функціональні результати хірургічного лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки та забезпечити ранню медичну соціальну та професійну реабілітацію

Практичне значення одержаних результатів Пропонована методика відновлення безперервності кишкової трубки шляхом формування міжкишкового колоректального дуплікатурного анастомозу дозволила значно покращити безпосередні результати лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки Висока надійність запропонованого методу лікування завдяки розширенню показань до первинного відновлення безперервності кишкової трубки серед пацієнтів усіх вікових груп дозволила значно знизити частоту виконання обструктивних оперативних втручань з формуванням протиприроднього ануса У віддаленому періоді відзначені задовільні функціональні результати

Розроблена методика формування колоректального анастомозу проста, не вимагає застосування нових інструментів та апаратів що дозволяє застосовувати її під час планових або ургентних оперативних втручань у більшості проктологічних і хірургічних відділень. Спосіб черезчеревної резекції прямої кишки застосовується в Донецькому обласному протипухлинному центрі онкологічних диспансерах і хірургічних відділеннях Дніпропетровська Кривого Рогу Маріуполя що підтверджується актами впровадження від 16092002 22052003 26052003 25092003 20122003 20102004

Особистий внесок здобувачаДисертант брав безпосередню участь в теоретичному обґрунтуванні розробці і практичному впровадженні дуплікатурного способу формування колоректального анастомозу при виконанні черезчеревної резекції прямої кишки Як хірург або асистент безпосередньо приймав участь в оперативних втручаннях які виконувались за розробленим способом Самостійно провів збір та обробку дослідного матеріалу Донецького обласного протипухлинного центру і Криворізького міського онкологічного диспансеру, сформулював основні положення і висновки

Апробація результатів дисертації Основні положення і результати роботи обговорені на засіданнях товариств хірургів, онкологів м. Донецька й області, на клінічних конференціях і кафедральних засіданнях Донецького протипухлинного центру, на засіданнях товариств хірургів, онкологів м. Кривого Рогу а також представлені у матеріалах 7 Російського онкологічного конгресу (Москва, 2003р) та III з'їзду онкологів і радіологів СНД (Мінськ, 2004р).

ПублікаціїРезультати дисертації опубліковані в 4статтях наукових журналів 2 матеріалах з'їзду та конгресу

Структура та обсяг дисертації Дисертаційна робота складається зі вступу 4 розділів заключення висновків списку використаної літератури Викладена на 185 сторінках комп'ютерного тексту містить 30 таблиць на 13 сторінках 19 рисунків на 15 сторінках Бібліографічний список містить 432 вітчизняних та зарубіжних джерела і викладений на 30 сторінках

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Матеріал і методи дослідження Робота ґрунтується на аналізі 425 історій хвороби хворих на рак ректосигмоїдного і верхньоампулярного відділів прямої кишки яким в умовах Донецького обласного протипухлинного центру і Криворізького міського онкологічного диспансеру за період з 1989 по 2002 рр була виконана черезчеревна резекція з формуванням дуплікатурного колоректального анастомозу Розподіл хворих у залежності від статі і віку наведений у табл 1

Таблиця 1

Розподіл хворих за статтю і віком

Вік

Чоловіки

Жінки

Усього

абс.

%

абс.

%

абс.

%

30-39

5

1,20,5

5

1,20,5

10

2,40,7

40-49

17

4,00,9

37

8,71,4

54

12,71,6

50-59

57

13,41,6

79

18,61,9

136

32,02,3

60-69

71

16,71,8

83

19,51,9

154

36,22,3

70 і більше

45

10,61,5

26

6,11,2

71

16,71,8

Усього

195

45,92,4

230

54,12,4

425

100,0


 
 

Цікаве

Загрузка...