WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім МГОРЬКОГО

АДАМЧУК ГРИГОРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

УДК 61635108987

Черезчеревна резекція при раку проксимального відділу прямої кишки: показання результати лікування, прогноз

140107  онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Донецьк  2006

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Думанський Юрій Васильович, Донецький державний медичний університет ім.М.Горького, завідувач кафедри онкології, променевих методів діагностики і лікування.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Коссе Валентин Анатолійович, Дніпропетровський медичний інститут народної медицини, професор кафедри клінічних дисциплін;

доктор медичних наук, професор Вінник Юрій Олексійович, Харківська медична академія післядипломної освіти, професор кафедри онкохірургії та онкогінекології.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця, кафедра онкології, МОЗ України, м.Київ.

Захист відбудеться "20" грудня 2006 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.600.01 у Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького за адресою: 83003, Україна, м.Донецьк, пр.Ілліча, 16.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Донецького державного медичного університету ім.М.Горького за адресою: 83003, Україна, м.Донецьк, пр.Ілліча, 16.

Автореферат розісланий "3" листопада 2006 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук,

професор І.І. Солдак

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Праці останніх років які присвячені статистиці й епідеміології злоякісних новоутворень прямої кишки свідчать про неухильний ріст захворюваності На сьогодні рак прямої кишки є однією з найпоширеніших форм злоякісних новоутворень в Україні і за рубежем (Аксель Е.М. с соавт., 2001; Бондарь Г.В. с соавт., 2005). На його частку припадає 545% від числа усіх захворілих на цю патологію. Значення проблеми раку прямої кишки не знижується на протязі багатьох років більш того, вона стає гострішою з ростом числа захворілих В 2004 році захворюваність на рак прямої кишки досягла на території України 18,2 на 100 тисяч населення при цьому у чоловіків вона склала 206 а у жінок  161 Кожного року в країні реєструється понад 17 тисяч хворих на колоректальний рак з них понад  тисяч складають хворі на рак прямої кишки. 15,0% хворих береться на облік в четвертій стадії захворювання, а летальність до року складає понад 340%. В 2004 році від раку прямої кишки померло 56 тисяч чоловік при цьому смертність склала 119 на 100 тисяч населення (Бюлетень національного канцер-реєстру України. – Київ, 2005)

Найчастіше ці пухлини розвиваються у віці 60 років і більше. У цьому зв'язку проблема колоректального раку у хворих похилого і старечого віку останніми роками активно обговорюється. Враховуючи, що, згідно з сучасними даними, число осіб, яким понад 75 років, в індустріально розвинутих країнах постійно збільшується, і що ця тенденція збережеться, проблема виявлення та лікування колоректального раку стає ще більш актуальною (Ривкин В.Л. с соавт., 2001; Кикоть В.А., 2004).

До нинішнього часу основним методом лікування раку прямої кишки, який дозволяє сподіватись на вилікування хворого, є хірургічний.

Вибір найбільш раціонального методу хірургічного втручання представляє певні труднощі і залежить від багатьох факторів, у тому числі від розповсюдження пухлинного процесу, стану хворого, анатомічної будови товстої кишки, але в першу чергу визначається відстанню від періанальної шкіри до нижнього полюса пухлини (Симонов Н.Н. с соавт., 1997). Згідно з даними літератури (Rosen H.R. с соавт, 1996; Черипко О.Н., 2004) при раку ректосигмоїдного відділу прямої кишки загальновизнаним видом хірургічного втручання є черезчеревна резекція з накладанням анастомозу, або операція Гартмана. При локалізації пухлини у верхньоампулярному відділі частіше використовують черезчеревну резекцію черевнонаданальну резекцію черевноанальну резекцію або операцію типу Дюамеля (проксимальну резекцію прямої кишки). У разі ускладненого раку (кишкова непрохідність, перфорація пухлини з розвитком перитоніту) і/або при інтраопераційних ускладненнях (розтин отвору кишки) практично завжди виконують обструктивні резекції кишки із-за високого ризику розвитку післяопераційних ускладнень (Горбунов Г.Ф. с соавт., 2004).

Радикалізм черезчеревної резекції при пухлинах проксимального відділу прямої кишки на сьогодні загальновизнаний. Однак, клінічна практика показує, що далеко не завжди навіть при високій локалізації пухлини виконується ця найбільш вигідна у функціональному плані операція. Незважаючи на успіхи, досягнуті в ряді медичних спеціальностей, частота ускладнень після виконання черезчеревної резекції прямої кишки залишається високою і досягає приблизно 10-36%. Це пов'язано з певними факторами, серед яких, поряд з несприятливими анатомічними особливостями будови товстої кишки, велике значення мають технічні моменти створення самого анастомозу (Книш В.И., 1997; Соловьев В.И. с соавт., 2004). Одним з найнебезпечніших ускладнень є неспроможність швів міжкишкового сигмо-ректального анастомозу. Це ускладнення частіш за все призводить до перитоніту або інших тяжких септичних ускладнень і зумовлює від 1/3 до 2/3 післяопераційних смертельних завершень. Клінічна неспроможність швів сигмо-ректального анастомозу проявляється в 5-23% спостережень, але істинна частота цього ускладнення набагато вища. Тому оцінка факторів, які відіграють роль у розвитку цього ускладнення, і заходи, спрямовані на зниження його, як і раніше актуальні (Шальков Ю.Л. с соавт., 2004; Севостьянов С.И. с соавт., 2004).

Розробка і впровадження в практику зшиваючих апаратів сприяли широкому застосуванню, особливо в зарубіжних клініках, механічних колоректальних анастомозів. Були проведені великі порівняльні дослідження з оцінки ручних та апаратних методик. Виявилось, що за усіма параметрами (стриктури, неспроможність швів, летальність та інші) завершення та ускладнення ручних і механічних анастомозів були приблизно однакові. Недостатність анастомозу була відзначена у 2,2-11,4% випадків. Середній показник летальності склав приблизно 2,2% (Vaisberg D. and al., 1993; Memon A.A. and al., 1996; Гвамичава Р. с соавт, 2000).

Таким чином, незважаючи на велику кількість застосовуваних методик частота неспроможності колоректального анастомозу залишається досить високою.

Існуючі способи оперативних втручань на сьогодні не можуть у повному обсязі вирішити цю проблему із-за незадовільних функціональних, а в ряді випадків і безпосередніх результатів. Це дає підставу вважати виконану нами роботу актуальною і своєчасною.

Розв'язання цієї проблеми з урахуванням її соціальної значущості потребує розробки нових способів оперативних втручань, які дозволяють без шкоди для онкологічного радикалізму забезпечити кращі безпосередні і функціональні результати хірургічного лікування раку проксимального відділу прямої кишки.

Зв'язок роботи з науковими програмами планами темами Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри онкології променевих методів діагностики і лікування Донецького державного медичного університету імМГорького: "Розробити методи які підвищують ефективність комбінованого і комплексного лікування злоякісних пухлин основних локалізацій на підставі рандомізованих досліджень" (шифр роботи УН 020408, № державної реєстрації 0101 U 007973). Автор брав участь у плануванні та виконанні основних етапів НДР відповідав за виконання фрагмента роботи пов'язаного з хірургічним етапом комбінованого і комплексного лікування хворих на рак проксимального відділу прямої кишки

Мета дослідження: розробити надійний і функціонально повноцінний метод хірургічного лікування раку проксимального відділу прямої кишки

Для досягнення поставленої мети сформульовані такі задачі

  1. Вивчити стан хірургічного лікування раку проксимального відділу прямої кишки і дати оцінку існуючих варіантів оперативних втручань

  2. Розробити методику хірургічного лікування раку проксимального відділу прямої кишки яка максимально виключить незадовільні результати

  3. Вивчити безпосередні результати лікування хворих в яких застосований розроблений спосіб черезчеревної резекції прямої кишки.

  4. Довести ефективність пропонованого способу черезчеревної резекції при комбінованих і розширених хірургічних втручаннях а також у випадку первинного відновлення безперервності кишкової трубки при ускладненому раку проксимального відділу прямої кишки

  5. Дати оцінку віддаленим і функціональним результатам лікування у разі застосування розробленого способу.


 
 

Цікаве

Загрузка...