WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація лікування фібриляції і тріпотіння передсердь черезкатетерним методом (автореферат) - Реферат

Оптимізація лікування фібриляції і тріпотіння передсердь черезкатетерним методом (автореферат) - Реферат

Вперше для оцінки ефективності виконаної РЧА каво-трикуспідального перешийка, а саме створення блоку проведення, використовувався метод нефлюороскопічного електроанатомічного навігаційного картування.

Практичне значення отриманих результатів.

Проведене дослідження дозволило пояснити незадовільні результати РЧА в пацієнтів із ФП і ТП. Розроблено комплекс заходів, які дозволили зробити черезкатетерне лікування ТП і ФП більш ефективним і безпечним, підвищити загальну ефективність РЧА ПШП у пацієнтів із ФП і ТП, а також знизило кількість рецидивів аритмій.

Основні результати проведених досліджень і розроблених методик впроваджено в практику відділу невідкладної і відновної серцевої хірургії ІНВХ ім. В.К. Гусака АМНУ, у педагогічний процес кафедри госпітальної хірургії ім. В.М. Богославського Донецького державного медичного університету ім. М.Горького, а також у практику лікувальних установ Донецької, Одеської та Херсонської областей, що підтверджено актами впровадження.

Особистий внесок здобувача. Представлений у роботі матеріал досліджень є особистим внеском здобувача. Організація наукових досліджень, постановка конкретних задач, вибір методик виконані під керівництвом доктора медичних наук, професора кафедри госпітальної хірургії ім. В.М. Богославського ДонДМУ ім. М. Горького Кузнєцова О.С.

Внесок автора в отримання результатів наукових досліджень полягає у виконанні експериментальних досліджень на тваринах, безпосередній участі у проведенні оперативного лікування пацієнтів, диспансерному спостереженні за пацієнтами в умовах поліклініки. Автор самостійно провів обробку отриманих результатів і проаналізував їх. У роботах, виконаних у співавторстві, реалізовано наукові ідеї здобувача. Співавторами здійснювалася допомога в лікуванні хворих, консультація під час проведення інструментальних досліджень. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.

Інструментальні, морфологічні, біохімічні методи дослідження проведені безпосередньо здобувачем на базах Донецького державного медичного університету ім. М. Горького та Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України.

Теоретичне узагальнення отриманих результатів і створення на їх основі відповідних висновків і рекомендацій автор провів самостійно.

Апробація результатів дисертації. Апробація результатів роботи була проведена на засіданні кафедри госпітальної хірургії ім. В.М. Богославського. Основні положення роботи викладено на VІІ науковій конференції асоціації серцево-судинних хірургів України (Київ, 1999), на Міжнародній науковій конференції студентів і молодих учених „Актуальні проблеми клінічної і теоретичної медицини" (Дніпропетровськ, 2001), на ІІІ Міжнародній конференції молодих учених „Актуальні питання невідкладної і відновної медицини" (Ялта, 2004), на засіданні Вченої ради Інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України (Київ, 2005).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 7 друкованих праць (з них 4 наукових фахових видання реєстру ВАК України, 1 монографія у співавторстві), одержано 2 деклараційних патенти України на винаходи.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація, викладена на 157 сторінках друкованого тексту, складається зі вступу, 6 розділів (огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, 4 розділів власних спостережень, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури зі 134 першоджерел, зокрема кирилицею – 33 . Дисертація ілюстрована 21 таблицею та 14 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження.

Відповідно до завдань дослідження проводилося в трьох напрямках:

  • Морфологічні дослідження (40 препаратів серця людини, 15 – собак).

  • Експериментальне дослідження (20 тварин).

  • Клінічне дослідження (161 пацієнт: із ФП - 77, із ТП - 84).

Морфологічні дослідження.

Для можливості вивчення топографічної анатомії й вікових змін передсердно-шлуночкового відділу провідної системи серця людини нами на макро-мікроскопічному рівні визначені складові частини ПСС, їх вікові зміни й особливості топографії передсердно-шлуночкового відділу ПСС. Об'єктом дослідження були 40 сердець людей віком від 1 до 60 років, що загинули від несерцевих захворювань.

Виявлення й виділення анатомічної частини ПСС здійснювали методом мікропрепарування під мікроскопом МБС-2, а також об'ємний розподіл структур ПСС і скорочувального міокарда. Застосування методики мікропрепарування дозволило одночасно визначити топографію ПСС і судини, які її кровопостачають, не порушуючи їх цілісності. Судини, які кровопостачають ПСС, досліджували за допомогою ін'єкцій вінцевих артерій серця рентгеноконтрастною масою.

Методика препарування ґрунтується на особливостях розташування передсердно-шлуночкового вузла (ПШВ), який пов'язаний із правим фіброзним трикутником серця й лежить на право-задньому його схилі в основі міжпередсердної перегородки.

Для вивчення об'ємного розподілу структурних компонентів у провідній системі й міокарді, що її оточує (міоцитів, гемомікроциркуляторного русла, нервів і стромальних елементів), був використаний планіметричний метод А.А. Глаголєва (1934). Результати підрахунків параметрів структурних складових піддавали обробці варіаційно-статистичним методом.

Ультраструктурному аналізу було піддано фрагменти передсердно-шлуночкових частин ПСС 15 собак. На ультрамікротомі „Tesla" готувалися ультратонкі зрізи, які контрастували в насиченому спиртовому розчині уранілацетату та цитрату свинцю за Рейнольдсом Е.С. (1963) і досліджували в електронному мікроскопі „Tesla-BF-612" при збільшеннях від 6000 до 25000.

Експериментальне дослідження.

З метою вивчення особливостей провідної системи серця в експериментальних тварин в умовах моделювання аритмії експериментальну оклюзію артерії ПШВ зроблено 20 дорослим безпородним собакам, контролем служили 6 інтактних тварин. Після премедикації, ендотрахеального наркозу робили оперативний доступ до серця в 4 міжребер'ї справа. Серце виводили в операційне поле задньо-правою поверхнею, де в пірамідальному просторі (зона хрестовини серця) лігували ПШ вузлову гілку, що відходить частіше від правої коронарної артерії. Таким чином, створювали локальну ішемію ПШВ й прилеглого до нього скорочувального міокарда (Держпатент України 23326 А).

Для вивчення гістоструктурних змін в міокарді і його ПСС використовували загальногістологічні та спеціальні методики фарбування зрізів після їх відповідного проведення блоків гематоксиліном і еозином за Вергофом ван Гізоном, Маллорі в модифікації Массон. Нервові елементи виявлялися на парафінових зрізах за Девенпортом, Грос-Шультце-Ландау, Більшовським-Буке із проведенням у піридині. Аналіз розподілу питомого об'єму структурних компонентів ПСС і скорочувального міокарда зроблено планіметрично з математичною обробкою даних.

Клінічне дослідження.

За період 2001-2005 рр. у відділі серцевої хірургії Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України для лікування НШТ методом РЧА прооперовано 467 пацієнтів. З них у роботі аналізується стан 161, що становить 34,4 % від загальної кількості. 77 пацієнтам проведено лікування ФП методом РЧА ПШ пучка та імплантації ЕКС. 84 пацієнтам проведено лікування ТП методом РЧА каво-трикуспідального перешийка.

Першу групу, розділену на дві підгрупи, склали 77 пацієнтів, яким виконувалося лікування фібриляції передсердь.

Першу підгрупу (контрольну) склали 43 пацієнти з ФП, яким виконано РЧА пучка Гіса за період 2001-2002 рр., коли використовувався тільки трансвенозний доступ до передсердно-шлуночкового відділу ПСС. Середній вік пацієнтів, яким було розпочато спробу виконати лікування ФП шляхом радіочастотної абляції ПШП, склав 58,314,2 років.

Другу підгрупу склали 34 пацієнти із ФП, яким виконано РЧА пучка Гіса за період 2003-2005 рр., коли як альтернатива трансвенозному доступу став використовуватися трансаортальний доступ до передсердно-шлуночкового відділу ПСС. Середній вік пацієнтів, яким було розпочато спробу виконати лікування ФП шляхом радіочастотної абляції ПШ пучка, склав 60,49,4 років. Використовували комп'ютерний кардіокомплекс фірми Prucka Engineering з програмою Cardioquick, ендокардіальні електроди ПЕДМ-6, Torqr і Marinr (Medtroniс), програмований ЕКС „UHS Biotronik", комплекс багатодобового холтерівського моніторування ЕКГ-АТ „Кардіотехніка" (С.-Петербург, РФ).

Метод радіочастотної абляції ПШ з'єднання.

Як ушкоджуючий агент під час виконання катетерної абляції використовувалася радіочастотна енергія. Маніпуляції проводилися в зоні передсердно-шлуночкових провідних шляхів (ПШ вузол, пучок Гіса). Ми використали сполучення місцевої й внутрішньовенної анестезії. РЧА передувало ретельне клінічне та електрофізіологічне обстеження хворих й імплантація постійного електрокардіостимулятора. Процедура проводилася в умовах рентгенопераційної із застосуванням рентгенустановки Serimobil-2000 (Siеmens, Німеччина).

У деяких випадках використовувся трансаортальний доступ. Після пункції стегнової артерії за Сельдінгером абляційний електрод-катетер проводили трансаортально й розташовували в середньосептальній ділянці лівого ПШ фіброзного кільця. Під час роботи в лівих відділах серця ми обов'язково проводили гепаринізацію хворого (5 тис. ОД через кожні 3 години). Після одержання ПШ блокади РЧА припиняли, проводилася ЕС. Ефект вважався позитивним, якщо після 15 хв. введення атропіну було відсутнє ПШ проведення. У випадку, якщо ПШ проведення зберігалося, електрод-катетер переустановлювали й процедуру повторювали до одержання ефекту.


 
 

Цікаве

Загрузка...