WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Ашраф Авад-Елькарім Фадль-Ельсід. Застосування кріодеструкції і кріоасоційованих пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози. - рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07. - Онкологія. - Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ – 2006.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності лікування хворих на рак молочної залози (РМЗ) ІІ-ІІІ стадії шляхом включення до комплексу лікування кріовпливу на пухлину з післяопераційним введенням кріоасоційованих пептидів (КАП), і вивчення деяких імунологічних реакцій при операціях з кріовпливом на пухлину.

Проведені експериментальні дослідження для вивчення зміни білкового складу в тканині пухлини молочної залози, вивчено ефективность лікування хворих (безпосередні результати, загальна і безрецидивна виживаність хворих) при включенні кріовпливу на пухлину, а також при кріовпливі з наступним введенням КАП; вивчено спектр білків у тканині пухлини до і після кріовпливу при комплексному лікуванні хворих на РМЗ; проведена оцінка реакцій клітинного і гуморального імунітету при кріовпливі на пухлину, а також при кріовпливі з наступним введенням КАП; вивчені зміни концентрації пухлиноасоційованого маркера СА15-3 у сироватці крові в динаміці.

У роботі представлено матеріал дослідження 117 хворих на РМЗ ІІ-ІІІ стадії, а також експериментального дослідження росту перещепленої пухлини молочної залози Са755 на 200 мишах-самках лінії С57 Bl/6.

Відзначено, що в результаті кріовпливу в тканині пухлини відбувається накопичення глікопептидів з м.м. 12 кДа. Використання цих пептидів для ад'ювантного лікування хворих на РМЗ показало їх переносимість і нешкідливість, здатність поліпшити результати лікування і знизити частоту рецидивів і метастазів на 40%, а також викликати специфічну імунну реакцію у вигляді реакції гіперчутливості уповільненого типу і появу специфічних антитіл.

Отримані результати дають підставу рекомендувати включення методу кріовпливу на пухлину з наступним введенням КАП до комплексного лікування хворих на РМЗ.

Ключові слова: рак молочної залози, кріодеструкція, кріоасоційовані пептиди, комплексне лікування, імунотерапія.

АННОТАЦИЯ

Ашраф Авад-Элькарим Фадль-Эльсид. Применение криодеструкции и криоассоциированных пептидов в комплексном лечении больных раком молочной железы. – рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07. – Онкология. – Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, Киев – 2006.

Диссертация посвящена проблеме повышения эффективности лечения больных раком молочной железы (РМЖ) II-III стадии путем включения в комплекс лечения криовоздействия на опухоль с послеоперационным введением криоассоциированных пептидов (КАП) и изучению некоторых иммунологических реакций при операциях с криовоздействием на опухоль.

Задачи исследования включали: проведение экспериментального исследования для изучения изменения белкового состава ткани опухоли молочной железы, изучение эффективности лечения больных (непосредственные результаты, общая и безрецидивная выживаемость больных) при включении криовоздействия на опухоли, а также при криовоздействии с последующим введением КАП; изучение спектра белков в ткани опухоли до и после криовоздействия при комплексном лечении больных РМЖ; оценка реакций клеточного и гуморального иммунитета при криовоздействии на опухоли, а также при криовоздействии с последующим введением КАП; изучение изменения концентрации опухолеассоциированного маркера СА15-3 в сыворотке крови в динамике.

В работе представлен материал исследования 117 больных РМЖ II-III стадии, а также экспериментального исследования роста перевивной опухоли молочной железы Са755 на 200 мышах – самках линии С57 Bl/6.

Отмечено, что в результате криовоздействия в ткани опухоли уменьшается содержание белков с м.м. 40-200 кДа и одновременно происходит накопление гликопептидов с м.м. 12 кДа. Была проведена работа по накоплению, выделению и очистке этих пептидов. При трехкратном введении животным препарата КАП и последующей перевивке опухоли установлено, что у них возникает торможение роста опухоли на 76%, кроме того, у 40% животных опухоли не развивались вообще.

Использование КАП для адъювантного лечения больных РМЖ показало их переносимость и безвредность. Предложенный метод лечения РМЖ с включением криовоздействия на опухоль с последующей иммунотерапией с помощью КАП способствовал улучшению результатов лечения и снижению частоты рецидивов и метастазов на 40%. Выявлено, что криовоздействие на опухоль молочной железы с последующей иммунотерапией сопровождается развитием клеточной (реакция гиперчувствительности замедленного типа) и гуморальной (образование специфических антител на компоненты вводимых криоассоциированных пептидов) специфической иммунной реакции, а также выраженной тенденции к повышению содержания CD3+ Т-лимфоцитов и CD4+- лимфоцитов-хелперов и достоверному возрастанию иммунорегуляторного индекса (1,34 + 0,08 до 1,54 + 0,06 в исследуемой группе против с 1,32 + 0,05 до 1,34 + 0,04 в контрольной).

Включение в комплексное лечение больных РМЖ криодеструкции опухоли и последующей иммунотерапии с помощью препарата КАП приводит к достоверному снижению концентрации опухолевого маркера СА 15-3 (с 36,81 + 4,81 нг/мл до 23,37 + 3,93 нг/мл (p<0,02), против 34,19 + 5,50 нг/мл и 27,43 + 4,20 нг/мл; (p>0,05) в контрольной). Также снижается частота развития метастазов и рецидивов после операции (39,28% в контрольной группе, 25% при включении в комплекс лечения криовоздействия, 0% при включении в комплекс лечения криовоздействия с последующей иммунотерапией, (р<0,05).

Полученные результаты дают основание рекомендовать включение метода криовоздействия на опухоль с последующим введением КАП в комплексное лечение больных РМЖ , особенно с сопутствующими заболеваниями и противопоказаниями к полихимиотерапии.

Ключевые слова: рак молочной железы, криодеструкция, криоассоциированные пептиды, комплексное лечение, иммунотерапия.

ANNOTATION

Ashraf Awad-Elkarim Fadl-Elseed. The Application of cryodestruction and cryoassociated peptides in combined treatment of patients with the breast cancer. –Manuscript. Dissertation for the candidate of medical science degree in speciality 14.01.07 – Oncology. – R.E. Kevetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS of Ukraine, Kyiv – 2006.

Dissertation covers the problem of increasing the efficacy of treatment of patients with breast cancer (BC) II-III stage, by including cryodestruction of tumour and postoperative immunotherapy with cryoassociated peptides (CAP) into the combined treatment, and studying of some immunological responses associated with cryosurgical operations. An experimental research was carried out to study the changes in protein's profile in the breast tumour's tissue. Clinically we studied the efficacy of cryodestruction of tumour with subsequent immunotherapy with CAP in the treatment of patients (overall and disease-free survival); the biochemical changes in the profile of the protein in the tumor tissue in result of cryodestruction; investigate the response of the cellular and humoral immunity to cryodestruction of tumour, and to the immunotherapy with CAP; to study, in dynamics, the changes in concentration of tumor-associated marker CA15-3 in the serum. The work included the material of investigation of 117 patients with BC II-III stages, and an experimental research of tumour Ca755 in 200 mice (female, C57 Bl/6).

It was shown, that an accumulation of glycopeptides with MM. 12 kDa occurs in the tumour's tissue as a result of cryodestruction. The practice of using those peptides for adjuvant treatment of patients with BC has shown their ability to improve the results of treatment and to decrease the frequency of relapses and metastasis in 40 %, and also to cause a specific immune response in the form of reaction of delayed-type hypersensitivity and the formation of specific antibodies to CAP.

The obtained results give the basis to recommend the method of cryodestruction of tumour with subsequent immunotherapy with CAP in the combined treatment of patients with BC.

Key words: breast cancer, cryodestruction, cryoassociated peptides, combined treatment, immunotherapy.


 
 

Цікаве

Загрузка...