WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ І РАДІОБІОЛОГІЇ ім.Р.Є.КАВЕЦЬКОГО

АШРАФ АВАД-ЕЛЬКАРІМ ФАДЛЬ-ЕЛЬСІД

УДК: 618.19-006.6-089:615.832.98

Застосування кріодеструкції і кріоасоційованних пептидів у комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

14.01.07 – онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ - 2006

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Науковий керівник - доктор медичних наук, професор

Тащієв Рахман Кулієвич,

професор кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, м. Київ.

Офіційні опоненти: - доктор медичних наук, професор

Бережна Нінель Михайлівна,

провідний науковий співробітник відділу біології пухлинної клітини Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ;

- доктор медичних наук

Чешук Валерій Євгенович ,

доцент кафедри онкології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.

Провідна організація - Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, кафедра онкології, променевих методів діагностики і лікування, м. Донецьк.

Захист дисертації відбудеться "5" липня 2006 р. о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 45.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Автореферат розісланий "___" червня 2006 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор мед. наук Н.В. Бородай

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Захворюваність раком молочної залози (РМЗ) серед жіночого населення щорічно зростає в більшості країн світу (Тарутинов В.И., 2006). В Україні за 2004 р. вона склала 59,5 на 100 тис. населення, а смертність - 29,7 (Федоренко З.П. і співавт., 2005). Така висока захворюваність і смертність, наявність нерозпізнаних метастазів вже на І стадії захворювання у 10-15% хворих (Семиглазов В.Ф., 2001), а також не задовільний ефект навіть при комплексному лікуванні з урахуванням патогенетичної форми РМЗ і прогностичних факторів обумовлюють необхідність удосконалення методів лікування.

Зараз немає сумніву в ефективності органозберігаючих операцій на І-ІІ стадіях РМЗ (Бондар Г.В. і співавт., 2004, Семиглазов В.Ф., 2002), хоча за даними літератури, частота місцевих рецидивів при цьому складає приблизно 20% , а віддалених метастазів - 15-20% (Семиглазов В.Ф. 2001, Путирский Л.А., 1998) .

Причиною смерті 70-85% хворих з операбельними формами РМЗ (після радикальної операції) є віддалені метастази. Навіть у хворих на РМЗ з пухлинами менше 1 см у діаметрі при 10-річному терміні спостереження після закінчення місцевого лікування (операція і/або променева терапія) у 10% випадків можливий рецидив захворювання і розвиток віддалених метастазів. На жаль, клінічна онкологія поки не має у розпорядженні ефективних лікарських засобів , що дозволяють у всіх випадках зменшити мікрометастази пухлини (Семиглазов В.Ф., 2002., Bucholz T. et al., 2002).

За даними Моісеєнко В.М. (2000), середня тривалість життя пацієнток з моменту виявлення метастазів не перевищує 3 роки, більше 5 років живуть 25-30%, а більше 10 років - 10% хворих. За даними Landіs S.H. et al. (1999) лікування хворих на метастатичний рак молочної залози за допомогою стандартних схем терапії є неефективним, а медіана тривалості життя пацієнтів після виявлення метастазів складає 2 роки. Тому збільшення виживаності при метастатичному РМЗ і поліпшення якості життя цих хворих є однією з головних задач клінічної онкології.

Багаторічний досвід застосування кріохірургії в лікуванні хворих з злоякісними і доброякісними пухлинами різних локалізацій показав її ефективність і переносимість (Прохоров Г.Г., 2001). При акуратному виконанні неінвазивна кріохірургічна операція є фактично безкровною. Цей метод забезпечує абластичність оперативного втручання, що дозволяє попередити розвиток рецидивів, метастазів і дисемінацію пухлинних клітин під час операції шляхом блокади кровообігу в судинах, що живлять пухлину (Коченов В.И., 2003).

Цей метод дозволяє зруйнувати пухлину, яка розташована як на поверхні тіла, так і в глибині органів, він не має протипоказань (рекомендується при всіх патогенетичних формах і стадіях РМЗ) (Тащиев Р.К., 2002) і може поєднуватися з іншими спеціальними методами лікування (променевим, хіміотерапевтичним та ін.). Тому включення кріохірургічного методу до комплексного лікування хворих на РМЗ є науково обґрунтованим і клінічно необхідним.

Ще в роботах Cooper І. S. et. al. (1962); Cohen W.G. (1965); Yantorno C. et. al. (1966) висловлювалося припущення про розвиток імунологічної відповіді на кріовплив. Було показано, що після кріодеструкції пухлини спостерігалась стимуляція протипухлинного, противірусного, протигрибкового та антимікробного імунітету (Коченов В.И., 2003). Тащієвим Р. К. (2002), після кріовпливу на великі пухлинні вузли в печінці було відмічено розсмоктування дрібних пухлинних вузлів у печінці, розташованих в обох частинах органа, що не піддавалися кріовпливу.

Нові підходи до імунотерапії пухлин і можливі механізми протипухлинного імунітету обговорюються в огляді І. В. Абраменко і співавт. (2000), та Н.М. Бережної і співавт. (2005). Аргументується можливість створення і застосування протипухлинних аутовакцин при кріовпливі на пухлину. При цьому варто звернути увагу на характер розвитку імунних реакцій після кріовпливу при РМЗ. Однак, для того, щоб кріохірургія стала ефективним способом лікування хворих на новоутворення, необхідне глибоке вивчення механізмів кріодеструкції пухлин.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами і темами. Дисертаційна робота виконувалася в рамках планової тематики наукової програми кафедри онкології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика "Сучасні методи діагностики і лікування злоякісних новоутворень" (№ державної реєстрації: 0103U008728).

Мета дослідження - підвищення ефективності результатів лікування хворих на РМЗ ІІ-ІІІ стадії за допомогою проведення передопераційного кріовпливу на пухлину і наступної імунотерапії із застосуванням кріоасоційованих пептидів, а також вивчення деяких імунологічних реакцій, зв'язаних з цим впливом.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити морфологічні зміни і спектр білків у пухлинній тканині хворих на РМЗ до і після кріовпливу на пухлину.

  2. Розробити метод отримання кріоасоційованих пептидів, оцінити їх імуногенність в експерименті і можливість використання для наступної імунотерапії хворих на РМЗ.

  3. Провести лікування хворих на РМЗ із включенням у програму терапії проведення передопераційного кріовпливу на пухлину і наступної імунотерапії із застосуванням кріоасоційованих пептидів.

  4. Вивчити зміни в системі імунітету хворих на РМЗ при включенні до комплексного лікування кріовпливу на пухлину з наступною імунотерапією із застосуванням кріоасоційованих пептидів.

  5. Визначити концентрації пухлиноасоційованого маркера СА15-3 у сироватці крові хворих на РМЗ в умовах комплексного лікування кріовпливу на пухлину з наступною імунотерапією із застосуванням кріоасоційованих пептидів.

  6. Вивчити ефективність лікування (загальну і безрецидивну виживаність хворих) при включенні до комплексного лікування хворих на РМЗ кріовпливу на пухлину і імунотерапією із застосуванням кріоасоційованих пептидів.

Об'єкт дослідження:, хворі на РМЗ ІІ-ІІІ стадії (117 жінок у віці від 25 до 85 років) та 200 мишей-самок лінії C57 Bl/6 з перещепленою пухлиною молочної залози Са 755.

Предмет дослідження: дані клінічних результатів комплексного лікування, а також патоморфологічні, біохімічні та імунологічні зміни в організмі хворих на РМЗ, за умов застосування передопераційного кріовпливу на пухлину з наступною імунотерапією кріоасоційованими пептидами.

Методи дослідження: клінічний (оцінка ефективності лікування на підставі дослідження безпосередніх результатів лікування, загальної і безрецидивної виживаності); морфологічний (визначення стадії захворювання і гістологічного типу пухлини, а також оцінка кріовпливу на тканину пухлини за шкалою оцінки лікувального патоморфозу); імунологічний для визначення концентрацій загальних і специфічних ІgА, ІgM і ІgG у сироватці крові, цитофлюорометричний та імуногістохімічний методи для визначення показників клітинного і гуморального імунітету та імуноферментний метод визначення концентрації пухлиноасоційованого антигену СА15-3 у крові хворих у динаміці; біохімічні (визначення білкового складу тканини пухлини до і після заморожування з метою виявлення характеру біохімічних змін, що виникли в тканині пухлини після кріовпливу); статистичні методи з визначенням t-критерію Ст'юдента, коефіцієнтів кореляції (r), точний метод Фішера, застосування програмних ресурсів Statіstіca і SPSS (США).

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено, що під дією низьких температур у пухлинній тканині людини, хворої на РМЗ, а також у перещепленій пухлині молочної залози Са 755 мишей відбувається зміна білкового складу , а саме, зменшення вмісту білків з м.м. 40-200 кДа з одночасним накопиченням глікопептидів з м.м. 12 кДа. Показано, що вакцинація тварин за допомогою кріоасоційованих глікопептидів приводить до гальмування росту перевивної пухлини. Розроблено метод комплексного лікування хворих на РМЗ із включенням кріодеструкції і післяопераційного введення кріоасоційованих пептидів. Уперше встановлено, що застосування розробленого методу підвищує безрецидивну виживаність хворих на РМЗ і супроводжується розвитком реакції протипухлинного імунітету (реакція гіперчутливості уповільненого типу, поява в сироватці крові хворих антитіл до компонентів кріоасоційованих пептидів, зміна співвідношення популяцій імунокомпетентних клітин периферичної крові).


 
 

Цікаве

Загрузка...