WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

України. Закон України "Про внесення змiн до статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" 698 05.12.97 25.12.97
14010108 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: виконання робiт за рахунок коштiв iнве-сторiв по будiвництву житла для вiйсько-вослужбовцiв, ветеранiв вiйни та членiв сiмей вiйськовослужбовцiв, що загинули пiд час виконання службових обов'язкiв. Закон України "Про податок на додану вартість", пп.5.2.2. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97
14010109 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: безкоштовної передачi продукцiї (робiт, послуг) власного виробництва допомiжними сiльськими господарствами i лiкувальновиробничими трудовими майстернями (цехами, дiльницями) будинкiв-iнтернатiв та територiальних центрiв по обслуговуванню самотнiх громадян похилого вiку (пенсiонерiв), за умови, що така передача здiйснюється для забезпечення власних потреб зазначених закладiв. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.2.3. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97
14010110 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в сiльськiй мiсцевостi сiльськогосподарськими товаровироб-никами послуг з ремонту шкiл, дошкiль-них закладiв, iнтернатiв, закладiв охорони здоров'я та подання матерiальної допомоги (в межах одного неоподаткову-ваного мiнiмуму доходiв громадян на мiсяць на одну особу) продуктами харчу-вання власного виробництва та послуг з обробки землi багатодiтним сiм'ям, вет-еранам працi i вiйни, реабiлiтованим гро-мадянам, iнвалiдам працi, iнвалiдам дитинства, одиноким особам похилого вiку, особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та школам, дошкiльним закладам, iнтернатам, закладам охорони здоров'я. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.2.4. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97
14010111 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в сiльськiй мiсцевостi сiльськогосподарськими товаровиробни-ками в перiод проведення польових робiт послуг з харчування механiзаторiв i тваринникiв продуктами власного виробництва в польових їдальнях. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.2.4. п.5.2 168 03.04.97 01.10.97
14010112 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з продажу товарiв (робiт, послуг), пере-дбачених для власних потреб дипломат-ичних представництв, консульських установ iноземних держав та представ-ництв мiжнародних органiзацiй в Українi, а також для використання дипломат-ичним персоналом цих дипломатичних мiсiй та членами їх сiмей, якi проживають разом з особами цього персоналу, вiдповiдно до порядку та за перелiком операцiй, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", п. 5.3 168 03.04.97 01.10.97
14010119 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з: продажу вугiлля та продуктiв його збагачення, вугiльних та торфових брикетiв. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 6.2.5. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97 дiє до 01.01.99
14010120 Податок за нульовою ставкою обчислю-ється щодо операцiй з: продажу електр-оенергiї. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 6.2.5. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97 дiє до 01.01.99
14010121 Не справляється податок на додану вартiсть за операцiями з надання послуг, пов'язаних з перевезенням (перемiщен-ням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", п.11.15 550 26.09.97 02.10.97 дiє до 01.01.99
14010122 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з видачi сiльськогосподарської продукцiї власного виробництва пiдприємств - виробникiв сiльськогосподарської проду-кцiї: фiзичним особам - власникам земе-льних паїв, внесених до таких пiдприєм-ств, у виглядi компенсацiї вартостi корис-тування такими паями таким пiдприєм-ством, але не бiльш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний мiсяць строку такого користування. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", п.11.16 550 26.09.97 02.10.97 дiє до 01.01.2002
14010123 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з видачi сiльськогоспо-дарської продукцiї власного виробництва пiдприємств - виробникiв сiльськогосподарської продукцiї: фiзичним особам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємством-виробником сiльськогос-подарської продукцiї, вiдпо-вiдно до фактично вiдпрацьованого часу, але не бiльш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний мiсяць. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", п.11.16 550 26.09.97 02.10.97 дiє до 01.01.2002
14010124 Вартiсть тари, що згiдно з умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається. Закон України "Про податок на додану вартiсть", п.4.6 168 03.04.97 01.10.97
14010125 Звiльняються вiд оподаткування пода-тком на додану вартiсть операцiї з прода-жу виробничими та торговими пiдприєм-ствами святкових подарункiв, що закупов-уються за рахунок коштiв Фонду соцiаль-ного страхування України, профспiлкових комiтетiв пiдприємств i органiзацiй та благодiйних органiзацiй, якi не одержують прибутку вiд здiйснення своєї дiяльностi. Закон України "Про деякi питання оподаткування у зв'язку з органiзацiєю та проведенням новорiчних i рiздвяних свят для дiтей i пiдлiткiв та придбання святкових подарункiв" 702 09.12.97 24.12.97 дiє до 15.01.98
14010126 Ввезення товарiв критичного iмпорту для вiтчизняного виробництва (крiм їх ввезення на умовах переробки давальницької сировини) в момент перетину митного кордону здiйснюється без сплати податку на додану вартiсть. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" 550 02.10.97 16.10.97 дiє до 01.01.99 Перелiк встанов- лено Постано-вою КМУ вiд 26.07.98 №1145
14010127 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України товарiв (включаючи машинокомплекти), якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запчастин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв СШАза офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутногофонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Закон України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" 535/97-ВР 19.09.97 23.10.97 дiє до 01.01.2008
14010128 Оподатковуються податком на додану вартiсть за нульовою ставкою операцiї з продажу автомобiлiв власного виробництва резидентiв України, якi мають iнвестицiю (у тому числi iноземну) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Закон України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi" 535/97-ВР 19.09.97 23.10.97 дiє до 01.01.2008
14010129 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за

 
 

Цікаве

Загрузка...