WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010089 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з охорони здоров'я згiдно з перелiком, встановленим Кабi-нетом Мiнiстрiв України, закладами охо-рони здоров'я, якi мають спецiальний до-звiл (лiцензiю) на надання таких послуг. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.8. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010090 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу путiвок на санаторно-курортне лiкування та вiдпочинок дiтей у закладах за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.9. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010091 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання в порядку та в межах норм, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв Укр-аїни, послуг з утримання дiтей у дошкiль-них закладах, школах-iнтернатах, кiмна-тах-розподiльниках установ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.10. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010092 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: утримання осiб у будинках для прес-тарiлих та iнвалiдiв, харчування та обла-штування на нiчлiг осiб, якi не мають жи-тла, у спецiально вiдведених для цього мiсцях. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.10. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010093 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: харчування дiтей у школах, професiйно-технiчних училищах та громадян у закладах охорони здоров'я. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.1.5.10. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010094 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та iн-шими послугами, що надаються спец-контингенту в установах пенiтенцiарної системи згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.10. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010095 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг державними службами зайнятостi України за перелiком, встанов-леним Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.11. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010096 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг архiвними установами України, пов'язаних з наданням докум-ентiв Нацiонального архiвного фонду України юридичним i фiзичним особам, а також продажу архiвним установам України документiв Нацiонального архiвного фонду України, якi перебувають у власностi юридичних або фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.12. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010097 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з перевезення пасажирiв мiським i примiським пасажирським транспортом та автомобiльним транспортом у межах району, тарифи на якi регулюються у встановленому законом порядку, за винятком операцiй з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат). Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.13. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010098 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання культових послуг та продажу предметiв культового призначення релi-гiйними органiзацiями за перелiком, вста-новленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.14. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010099 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з поховання будь-яким платником податку. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.15. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010100 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: передачi конфiскованого майна, знахiдок, скарбiв або майна, визнаних безхазяйними, у розпорядження держ-авних органiв або органiзацiй, уповнов-ажених здiйснювати їх збереження або продаж згiдно iз законодавством. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.1.16. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010101 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: передачi земельних дiлянок, що знаходяться пiд об'єктами нерухомостi або незабудованої землi у разi, коли така передача дозволена згiдно з положен-нями Земельного кодексу України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.17. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010102 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: безкоштовної передачi рухомого складу однiєю залiзницею або пiдприємством залiзничного транспорту загального користування iншим залiзницям або пiдприємствам залiзничного транспорту загального користування державної форми власностi в порядку, встанов-леному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.18. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010103 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: приватизацiї державного майна в обмiн на приватизацiйнi папери або компен-сацiйнi сертифiкати, а також безоплатної приватизацiї житлового фонду, присад-ибних земельних дiлянок та земельних паїв вiдповiдно до законодавства. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.1.19. п.5.1 550 26.09.97 02.10.97
14010104 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: виконання робiт (вартiсть робiт) з будiвництва житла, що здiйснюються за рахунок коштiв фiзичних осiб, та передачi такого житла у власнiсть таким фiзичним особам. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.1.20. п.5.1 550 26.09.97 02.10.97
14010105 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: подання благодiйної допомоги, а саме безоплатна передача товарiв (робiт, послуг), у тому числi при їх ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю Укр-аїни, закладам науки, фiзкультури i спо-рту, що утримуються за рахунок бюд-жетiв; закладам дошкiльної, початкової, середньої, професiйно-технiчної та вищої освiти, закладам охорони здоров'я, куль-тури; релiгiйним, благодiйним органi-зацiям, зареєстрованим у порядку, вста-новленому законодавством, а також опе-рацiї з безоплатної передачi таких товарiв (робiт, послуг) набувачам (суб'єктам) благодiйної допомоги вiдповiдно до законодавства України. Закон України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiвУкраїни з питань оподаткування" 644 19.11.97 13.12.97
14010107 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу товарiв (робiт, послуг), за винятком пiдакцизних товарiв, грального бiзнесу пiдприємствами, що заснованi всеукраїнськими громадськими органiзацiями iнвалiдiв та майно яких є їх повною власнiстю, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих, i за умови, що фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднь-ого звiтного перiоду не менше 25 вiдсоткiв суми загальних витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат виробництва (обiгу). Перелiк всеукраїнських громадських органiзацiй iнвалiдiв, на пiдприємства яких поширюється ця пiльга, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв

 
 

Цікаве

Загрузка...