WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010069 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: передачi майна в заставу позикодавцю (кредитору) згiдно з договором позики та його повернення заставодавцю пiсля закiнчення дiї такого договору. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010070 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: передачi кредитором, що є резидентом, об'єкта iпотечного кредиту у власнiсть або використання позичальником. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010071 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: грошових виплат основної суми та процентiв згiдно з умовами iпотечного кредиту. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010072 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: надання послуг зі страхування i перестрахування, передбачених Законом України "Про страхування", соцiального i пенсiйного страхування. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.3. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010073 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: обiгу валютних цiнностей (у тому числi нацiональної та iноземної валюти), мон-етарних металiв, банкнотiв та монет Нац-iонального банку України, за винятком тих, що реалiзуються для нумiзматичних цiлей; випуску, обiгу та погашення державних лотерейних бiлетiв, випущених в обiг за дозволом Мiнiстерства фiнансiв України; виплати грошових виграшiв, грошових призiв i грошових винагород; продажу негашених поштових марок України, конвертiв та листiвок з негашеними поштовими марками України, крiм колекцiйних марок, листiвок та конвертiв для фiлателiстичних потреб. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.4. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010074 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: надання послуг з iнкасацiї, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розмiщення та повернення грошових коштiв за договорами позики, депозиту, вкладу, страхування або доручення; надання, управлiння i переуступки фiнансових кредитiв кредитних гарантiй i банкiвських поручительств особою, що надала такi кредити, гарантiї або поручительства. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.5. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010075 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: торгiвлi за грошовi кошти або цiннi папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцiй з iнкасацiї боргових вимог та факторингу (факторних операцiй). Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.5. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010076 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: оплати вартостi державних платних послуг, якi надаються фiзичним або юридичним особам органами виконавчої влади i мiсцевого самоврядування та обов'язковiсть отримання (надання) яких встановлюється законодавством, вклю-чаючи плату за реєстрацiю, отримання лiцензiї (дозволу), сертифiкатiв у виглядi зборiв, державного мита тощо. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.6. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010077 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: виплат заробiтної плати, пенсiй, сти-пендiй, субсидiй, дотацiй, iнших грошових або майнових виплат фiзичним особам за рахунок бюджетiв або соцiальних чи страхових фондiв у порядку, встанов-леному законом; виплат дивiдендiв у грошовiй формi або у формi цiнних па-перiв (корпоративних прав), надання бро-керських, дилерських послуг з укладання договорiв (контрактiв) на торгiвлю цiн-ними паперами та деривативами на фон-дових i товарних бiржах, створених у по-рядку, передбаченому законами України "Про цiннi папери i фондову бiржу" та "Про товарну бiржу". Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.7. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010078 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: передачi основних фондiв як внеску до статутних фондiв юридичних осiб для формування їх цiлiсного майнового ком-плексу в обмiн на їх корпоративнi права; продажу за компенсацiю сукупних вал-ових активiв платника податку (з ураху-ванням вартостi гудвiлу) iншому платнику. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.8. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010079 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: оплати вартостi фундаментальних дослiджень, науково-дослiдних та дослiдницько-конструкторських робiт, що здiйснюються за рахунок Державного бюджету України. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.9. п. 3.2 550 26.09.97 02.10.97
14010080 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу вiтчизняних продуктiв дитячого харчування молочними кухнями та спецiалiзованими магазинами i куточками, якi виконують функцiї роздавальних пунктiв, у порядку i за перелiком продуктiв, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.1.1. п. 5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010081 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу (передплати) i доставки перiодичних видань друкованих засобiв масової iнформацiї вiтчизняного виробництва. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 5.1.2. п. 5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010082 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу книжок вiтчизняного виробництва. Закон України "Про податок нa додану вартiсть", пп. 5.1.2. п. 5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010083 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.2. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010084 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання згiдно з перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України, послуг з вищої, середньої, професiйно-технiчної та початкової освiти закладами освiти, якi мають спецiальний дозвiл (лiцензiю) на надання таких послуг та послуг з виховання та освiти дiтей будинками культури в сiльськiй мiсцевостi, дитячими музичними та художнiми школами, школами мистецтв. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.3. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010085 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу товарiв спецiального приз-начення для iнвалiдiв за перелiком, вста-новленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.4. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010086 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: послугз доставки пенсiй та грошової допомоги населенню. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.5. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010087 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з реєстрацiї актiв громадянського стану державними органами, уповноваженими здiйснювати таку реєстрацiю згiдно iз законодавством. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.6. п.5.1 168 03.04.97 01.10.97
14010088 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: продажу лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, зареєстрованих в Українi у встановленому законодав-ством порядку, в тому числi надання послуг з такого продажу аптечними установами. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.7.

 
 

Цікаве

Загрузка...