WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

кооперативами, а також за земельнi дiлянки, наданi для потреб сiльськогосподарського виробництва, водного та лiсового господарства, якi зайнятi виробничими, культурно-побутовими та господарськими будiвлями i спорудами, справляється у розмiрi 3 вiдсоткiв суми земельного податку. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", стаття 7 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050013 Податок за земельнi дiлянки, наданi для Збройних сил України та iнших вiйськових формувань, залiзниць, гiрничодобувних пiдприємств, а також за водойми, наданi для виробництва рибної продукцiї, справляється у розмiрi 25 вiдсоткiв суми земельного податку. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", стаття 7 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050014 Звiльняються вiд сплати земельного податку вiйськовi частини, установи, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi установи, якi утримуються за рахунок бюджету та пiдпорядкованi Мiнiстерству оборони України, вiйськовим формуванням, що утворенi вiдповiдно до законодавства, а також пiдприємства Мiнiстерства оборони України та вiйськово-промислового комплексу України. Перелiк зазначених пiдприємств затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про Державний бюджет України на 1998 рiк", стаття 16 796/97-ВР 30.12.97 01.01.98 31.12.98
13055000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по платi за землю. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Податок на добавлену вартiсть
14010000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ДОБАВЛЕНУ ВАРТICТЬ
14010048 Звiльняються вiд оподаткування обороти з реалiзацiї товарiв (робiт, послуг), включаючи iмпортованi, що використо-вуються для виготовлення продукцiї за контрактом №1346/38, а також обороти з реалiзацiї кiнцевої продукцiї, яка реалi-зується постачальнику для виконання цього контракту. Перелiк пiдприємств, якi беруть участь у виготовленнi продукцiї (робiт, послуг) за цим контрактом, номенклатура i обсяги товарiв, на якi поширюється дiя статтi 1 цього закону, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок здiйснення контролю за застосуванням пiльг встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про надання пiльг щодо обкладання податком на добавлену вартiсть продукцiї (робiт, послуг), що виробляється за контрактом №1346/38", статтi 1, 2 6/97-ВР 17.01.97
14010049 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 07.05.92 07.05.92
14010050 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню ядерної зброї 31.12.93 31.12.93
14010051 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамкова угода мiж Урядом України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво 32/97-ВР 24.01.97 24.01.97
14010052 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Програма технiчної допомоги Європейського Спiвтовариства (TACIS) 02.08.91 02.08.91
14010053 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей країн-учасниць СНД 22.12.93 22.12.93
14010061 Не пiдлягають обкладанню податком на добавлену вартiсть сировина, матерiали, устаткування та обладнання (крiм пiдак-цизних товарiв), якi ввозяться в Україну для потреб власного виробництва суб'єк-тами експериментальної економiчної зони "Сиваш". Закон України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної зони "Сиваш" 65/96-ВР 23.02.96 24.02.96
14010063 Звiльняються вiд оподаткування податком на добавлену вартiсть операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що iмпортованi юридичними особами на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та облаштування об'єктiв для приймання, розмiщення учасникiв щорiчних зборiв ЄБРР на виконання укладених договорiв. Закон України "Про деякi питання пiдготовки та проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку" 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 дiє до 01.07.98
14010064 Звiльняються вiд оподаткування податком на добавлену вартiсть операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що здiйснюються юридичними особами для забезпечення та проведення щорiчних зборiв ЄБРР. Закон України "Про деякi питання пiдготовки та проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку" 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 дiє до 01.05.98
14010065 Звiльняються вiд оподаткування пода-тком на добавлену вартiсть операцiї з реалiзацiї робiт (послуг), що iмпортованi Органiзацiйним комiтетом i Європейським банком реконструкцiї та розвитку для потреб проведення щорiчних зборiв ЄБРР. Закон України "Про деякi питання пiдготовки та проведення в мiстi Києвi щорiчних зборiв Європейського банку реконструкцiї та розвитку" 327/97-ВР 19.06.97 17.07.97 дiє до 01.05.98
14010066 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: випуску, розмiщення та продажу за кошти цiнних паперiв, що емiтованi (випущенi в обiг) суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, нацiональним банком України, Мiнiстерством фiнансiв України, Державним казначейством України, органами мiсцевого самоврядування, включаючи приватизацiйнi та компенсацiйнi папери (сертифiкати), житловi чеки, земельнi бони, а також деривативiв; обмiну цiнних паперiв на iншi цiннi папери; депозитарної, реєстраторської i клiрингової дiяльностi по цiнних паперах. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.1. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010067 Не є об'єктомоподаткування операцiї з: передачi майна орендодавця (лiзингодавця), що є резидентом, у користування орендарю (лiзинго-отримувачу) згiдно з умовами договору оренди (лiзингу) та його повернення орендодавцю (лiзингодавцю) пiсля закiнчення дiї такого договору. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.3.2.2. п. 3.2 168 03.04.97 01.10.97
14010068 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: сплати орендних (лiзингових) платежiв за умовами договору фiнансової оренди (лiзингу) або за умовами договору оренди житлового фонду, що є основним мiсцем проживання орендаря. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп. 3.2.2. п.

 
 

Цікаве

Загрузка...