WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

надрами для видобування корисних копалин", пункт 2 постанови;
Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 вересня 1997 року №1014" 1014
42 12.09.97
19.01.98 01.01.98 31.12.99
13030003 При розробцi позабалансових запасiв корисних копалин застосовується коефiцiєнт 0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", пункт 8 Порядку 1014 12.09.97 01.01.98
13030004 При видобуваннi нафти, конденсату та природного газу понад базовi обсяги (рiвнi) застосовується коефiцiєнт 0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", пункт 10 Порядку 1014 12.09.97 01.01.98
13030005 При розробцi техногенних родовищ застосовується коефiцiєнт 0,5. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження базових нормативiв плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин", пункт 11 Порядку 1014 12.09.97 01.01.98
13035000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по платi за користування надрами. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету
13040000 ПIЛЬГИ ПО ЗБОРУ ЗА ГЕОЛОГОРО-ЗВIДУВАЛЬНI РОБОТИ, ВИКОНАНI ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
13040001 Звiльняються вiд внесення вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, строком на 10 рокiв вiд дня одержання лiцензiї на експлуатацiю родовищ за додатково видобутi нафту i газ понад базовi обсяги на родовищах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України як родовища з важко-видобувними та виснаженими запасами. Указ Президента України "Про заходи щодо залучення iнвестицiй для дорозробки нафтових родовищ iз важковидобувними та виснаженими запасами" п.1 433/96 17.06.96 17.06.96
Плата за землю
13050000 ПIЛЬГИ ПО ПЛАТI ЗА ЗЕМЛЮ
13050001 Вiд земельного податку звiльняються: заповiдники, в т.ч. iсторико-культурнi, нацiональнi природнi парки, заказники (крiм мисливських), регiональнi ландшаф-тнi парки, ботанiчнi сади, дендрологiчнi i зоологiчнi парки, пам'ятники природи, заповiднi урочища та парки - пам'ятники садово-паркового мистецтва. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 1 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050002 Вiд земельного податку звiльняються: вiтчизнянi дослiднi господарства науково-дослiдних установ i навчальних закладiв сiльськогосподарського профiлю та професiйно-технiчних училищ. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 2 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050003 Вiд земельного податку звiльняються: органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та органiзацiї, які повнiстю утримуються за рахунок бюджету (за винятком Збройних сил України та iнших вiйськових формувань, створених вiдповiдно до законодавства України), спецiальнi санаторiї для реабiлiтацiї хворих, згiдно iз списком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади України, пiдприємства, об'єднання та органiзацiї товариств слiпих i глухих України, громадськi органiзацiї iнвалiдiв України та їх об'єднання. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 3 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050004 Не справляється плата за земельнi дiлянки державних, колективних i ферм-ерських господарств, якi зайнятi мол-одими садами, ягiдниками та виноград-никами до вступу їх у пору плодоношен-ня, а також гiбридними насадженнями, генофондовими колекцiями та розсадн-иками багаторiчних плодових насаджень. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 4 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050005 Вiд земельного податку звiльняються зареєстрованi релiгiйнi та благодiйнi органiзацiї, що не займаються пiдприємницькою дiяльнiстю. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050006 Не справляється плата за сiльськогосп-одарськi угiддя зон радiоактивно забруд-нених територiй, визначених статтею 2 Закону України "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (зон вiдчуження, безумов-ного (обов'язкового) вiдселення, гарант-ованого добровiльного вiдселення i пос-илення радiоекологiчного контролю), i хiмiчно забруднені сiльськогосподарські угiддя, на якi запроповаджено обмеження щодо ведення сiльського господарства; за землi, що перебувають у тимчасовiй консервацiї або у стадiї сiльсько-господарського освоєння. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050007 Не справляється плата за землi державних сортовипробних станцiй i сортодiльниць, якi використовуються для випробування сортiв сiльськогосп-одарських культур. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050008 Не справляється плата за землi дорожнього господарства автомобiльних дорiг загального користування. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050009 Не справляється плата за землi кладовищ. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 5 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050010 Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради можуть встановлювати пiльги щодо плати за землю: часткове звiльнення на певний строк, зменшення суми земельного податку лише за рахунок коштiв, що зараховуються на спецiальнi бюджетнi рахунки вiдповiдних бюджетiв. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", стаття 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050011 Вiд земельногоподатку звiльняються: вiтчизнянi заклади культури, науки, освiти, охорони здоров'я, соцiального забезпечення, фiзичної культури та спорту, спортивнi споруди, що використ-овуються ними за цiльовим призначен-ням. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону України "Про плату за землю", пункт 4 статтi 12 378/96-ВР 19.09.96 01.01.97
13050012 Податок за земельнi дiлянки, зайнятi житловим фондом, кооперативними автостоянками для зберiгання особистих транспортних засобiв громадян, гаражно-будiвельними, дачно-будiвельними

 
 

Цікаве

Загрузка...