WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

сiльськогосподарської продукцiї зменшуються на суму податку на землю, що використовується в сiльськогосподарському виробничому оборотi. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пункт 14.1 статтi 14 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020069 Суми безповоротної фiнансової допомоги, переданi платником податку в звiтному перiодi, не оподатковуються. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподат-кування прибутку пiдприємств", пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020071 Вартiсть товарiв (робiт, послуг), що наданi безоплатно до неприбуткових органiзацiй в порядку, визначеному п.7.11 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 4.1.6 пункту 4.1 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020072 Суми безнадiйної заборгованостi у разi, коли вiдповiднi заходи щодо стягнення таких боргiв не привели до позитивного наслiдку, а також суми заборгованостi, стосовно яких закiнчився строк позовної давностi. Для банкiв та iнших небанкiв-ських фiнансових установ норми цього пункту дiють з урахуванням норм статтi 12 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.2.8 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020073 Будь-якi витрати на гарантiйний ремонт (обслуговування ) або гарантiйнi замiни товарiв, реалiзованих платником податку, вартiсть яких не компенсується за раху-нок покупцiв таких товарiв, але не бiльше вiд суми, яка вiдповiдає рiвню гарантiй-них замiн, прийнятих (оприлюднених) платником податку, але не вище 10 вiдсоткiв вiд сукупної вартостi таких товарiв, що були реалiзованi та по яких не закiнчився строк гарантiйного обслуго-вування, враховуються у складi валових витрат платника. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.3 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020078 Суми коштiв, якi платники податку на прибуток пiдприємств перераховують органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування та створеним ними закладам освiти, охорони здоров'я та культури, що утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв, на прове-дення новорiчних i рiздвяних свят та на придбання святкових подарункiв включа-ються до складу валових витрат таких платникiв податку у розмiрi не бiльш 6 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього (звiтного) кварталу. Закон України "Про деякi питання оподаткування в зв'язку з органiзацiєю та проведенням новорiчних i рiздвяних свят для дiтей i пiдлiткiв та придбанням святкових подарункiв", стаття 1 702/97-ВР 09.12.97 24.12.97
11020079 Кошти, спрямованi платником податку на будiвництво житла для вiйськово-служ-бовцiв та членiв їх сiмей, якi мають право на отримання житла вiдповiдно до закон-одавства України, за укладеними до 1 липня 1997 р. угодами про iнвесту-вання будiвництва житла для вiйськово-службовцiв та членiв їх сiмей, по яких на 1 липня 1997 р. проведенi фактичнi витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого плат-ника податку, протягом термiну завер-шення будiвництва об'єктiв житла, розпочатих до 1 липня 1997 року. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємства" 639/97-ВР 18.11.97 01.07.97
11020080 Підприємства металургійної (та підприєм-ства інших галузей, в частині основних фондів, що використовуються у ливар-ному виробництві), коксохімічної, хімічної, гірничо-видобувної промислов-ості, а також підприємства залізничного транс-порту, підприємства - виробники елект-ронної, теплової енергії та водопостач-ання, на балансі яких перебувають введені в експлуатацію до 1 січня 1993 року основні доходи, що використо-вуються для здійснення основної діяль-ності, мають право відносити до складу валових витрат звітного (податкового) року витрати на проведен-ня поліпшень таких основних фондів у розмірі, що не перевищує 9 відсотків від балансової вартості групи 1 та 3 таких основних фон-дів на початок звітного (податкового) року. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку- вання прибутку пiдприємства" 639/97-ВР 18.11.97 "01.07.97 "
11020081 Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, що заснованi всеукраїнс-ькими громадськими органiзацiями iнвалiдiв та майно яких є їх власнiстю, отриманий вiд продажу товарiв (робiт, послуг), крiм прибутку, одержаного вiд грального бiзнесу, де протягом попе-реднього звiтного (податкового) перiоду кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працю-ючих i фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить не менше 25 вiдсоткiв вiд суми витрат на оплату працi, що вiдносяться до складу валових витрат. Закон України "Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" 607/97-ВР 04.11.97 16.12.97
11020082 Не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами, у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери, проданi (розмi-щенi) нерезидентами за межами територiї України через уповноважених агентiв - нерезидентiв, або процентiв, сплачених нерезидентами за отриманi Україною позики (кредити або державнi зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються у Державному бюджетi України чи кошторисi Нацiонального банку України. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" 639/97-ВР 18.11.97 01.07.97
11020083 Звiльняються вiд оподаткування доходи, одержанi вiд володiння державними цiнними паперами i облiгацiями мiсцевих позик, придбаних до набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" 639/97-ВР 18.11.97 з дня набран-ня чинностi пiльги
11020084 До валових витрат платника податку на прибуток вiдносяться витрати платника податку на утримання та експлуатацiю дитячих таборiв вiдпочинку за умови, що вони не здаються в оренду, не використовуються для надання платних послуг або iншої комерцiйної дiяльностi. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" 639/97-ВР 18.11.97 01.07.97
11020085 Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на при-буток за наявностi мiжнародного дого-вору України про усунення подвiйного оподаткування доходiв, ратифiкованого Верховною Радою України. Закон України"Про оподаткування прибутку пiдприємств", пункт 19.4 статтi 19 283/97-ВР 22.05.97 01.01.98
11020086 Враховуються у складi валових витрат платникiв податку в розмiрi не бiльше 6 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку попереднього (звiтного) кварталу суми коштiв, якi спрямованi на проведення новорiчних i рiздвяних

 
 

Цікаве

Загрузка...