WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.8.4 пункту 5.8 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 "01.07.97 "
11020044 Об'єкт оподаткування (прибуток) зменшується на суму балансових збиткiв (проiндексованих), отриманих платником податку в попереднiх перiодах. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пункти 6.1, 6.2, 6.3 статтi 6 283/97-ВР 22.05.97 "01.07.97 "
11020045 Балансовi збитки, понесенi (нарахованi) у попереднiх перiодах платником податку у зв'язку iз придбанням цiнних паперiв, зменшують доходи, отриманi вiд операцiй з цiнними паперами. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.6.1 пункту 7.6 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020046 Балансовi збитки вiд спiльної дiяльностi, отриманi в попереднiх перiодах, зменшують доходи, отриманi вiд спiльної дiяльностi. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподат-кування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.7.5 пункту 7.7 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 "01.07.97 "
11020047 Не оподатковується виплата дивiдендiв у виглядi акцiй (часток, паїв), емiтованих пiдприємством, яке нараховує дивiденди, за умови, що така виплата нiяким чином не змiнює пропорцiй (часток) участi всiх акцiонерiв (власникiв) у статутному фондi пiдприємства-емiтента. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.8.5 пункту 7.8 статтi 7 283/97-ВР "22.05.97 "
11020049 Релiгiйнi органiзацiї звiльняються вiд оподаткування доходiв, отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань; доходи вiд надання культових послуг, пасивних доходiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.7 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020050 Органи державної влади України, органи мiсцевого самоврядування та створенi ними установи або органiзацiї звiльня-ються вiд оподаткування доходiв, отри-маних у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань, пасивних доходiв, коштiв або майна, якi надходять до таких неприбуткових органiзацiй, як компенсацiя вартостi отриманих, державних послуг. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.2 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020051 Благодiйнi фонди та благодiйнi орга-нiзацiї, в тому числi громадськi органiза-цiї, що створенi з метою провадження екологiчної, оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, освiтньої та наукової дiяльностi, а також творчi спiлки звiльняються вiд оподаткування доходiв, отриманих у виглядi коштiв або майна, якi надходять безоплатно або у виглядi безповоротної фiнансової допомоги чи добровiльних пожертвувань, пасивних доходiв, коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим органiзацiям, вiд проведення їх основної дiяльностi. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.3 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020052 Пенсiйнi фонди, кредитнi спiлки звiльня-ються вiд оподаткування доходiв, отрима-них у виглядi коштiв, якi надходять до кредитних спiлок та пенсiйних фондiв у виглядi внескiв на додаткове пенсiйне забезпечення або внескiв на iншi по-треби, передбаченi законодавством, пасивних доходiв, отриманих з джерел, визначених законодавством про кредитнi спiлки та пенсiйнi фонди. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.4 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020053 Юридичнi особи, дiяльнiсть яких не передбачає одержання прибутку згiдно з нормами вiдповiдних законiв, звiльня-ються вiд оподаткування доходiв, отри-маних у виглядi коштiв або майна, якi надходять таким неприбутковим орга-нiзацiям вiд проведення їх основної дiяльностi та у виглядi пасивних доходiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.5 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020054 Спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання юридичних осiб, створенi для представ-лення iнтересiв засновникiв, що утриму-ються лише за рахунок внескiв таких засновникiв та не проводять пiдпри-ємницької дiяльностi, за винятком отри-мання пасивних доходiв, звiльня-ються вiд оподаткування доходи у виглядi разо-вих або перiодичних внескiв засновникiв, пасивних доходiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.11.6 пункту 7.11 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020056 Звiльняється вiд оподаткування прибуток пiдприємств, отриманий вiд реалiзацiї на митнiй територiї України спецiальних продуктiв дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збiльшен-ня обсягiв виробництва та зменшення роздрiбних цiн таких продуктiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.13.1 пункту 7.13 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020057 Оподатковується у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд дiючої ставки прибуток вiд реалiзацiї iнновацiйного продукту, заявленого при реєстрацiї в iнновацiйних центрах, що створенi вiдповiдно до закону. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 7.14.1 пункту 7.14 статтi 7 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020062 Враховується у складi витрат виробництва утримання основних фондiв, що знаходяться на консервацiї. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 8.1.3 пункту 8.1 статтi 8 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020063 Враховується у складi витрат виробництва залишкова вартiсть окремого об'єкта основних фондiв групи I, в розмiрi ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 8.3.7 пункту 8.3 статтi 8 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020064 Створення страхових резервiв банкiв-ськими установами та небанкiвськими фiнансовими установами вiдносно суку-пного розмiру боргових вимог банкiв 40 вiдсоткiв до 31.12.99; 30% до 31.12. 2001, 20%, починаючи з 1 сiчня 2002 року. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 12.2.3 пункту 12.2 статтi 12 та пункт 22.13 статтi 22 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020065 За зниженою ставкою 15 вiдсоткiв оподатковуються валовi доходи нерези-дентiв, що не проводять пiдприємницької дiяльностi в Українi через постiйне представництво, отриманi з джерел на територiїУкраїни. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пункт 13.1 статтi 13 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020066 Суми нарахованого податку пiдприємств - виробникiв

 
 

Цікаве

Загрузка...