WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

арбiтражного суду; органи держ-авного контролю за цiнами - позивачi й вiдповiдачi - за позовами до суду та арбiтражного суду. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 15 (пункт 15 статтi 4 доповнено абзацом 3 згiдно iз законом №68/94-ВР вiд 30.06.94 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090006 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, вико-нкоми мiсцевих рад народних депутатiв, пiдприємства, установи, органiзацiї, кол-ективнi сiльськогосподарськi пiдприєм-ства, що придбавають житловi будинки з надвiрними будiвлями (крiм м. Києва та курортних мiсцевостей), квартири для громадян, якi виявили бажання виїхати з територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, а також громадяни, якi вия-вили бажання виїхати з територiї, що заз-нала радiоактивного забруднення внас-лiдок Чорнобильської катастрофи, та власники цих будинкiв i квартир. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 19 7-93 21.01.93 21.01.93
22090007 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: позивачi - Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища України, Мiнiстерство лiсового господар-ства України та їхнi органи на мiсцях, пiдприємства Укрзалiзницi, що здiйсню-ють захист лiсонасаджень, органи рибо-охорони - у справах стягнення коштiв на покриття шкоди, заподiяної державi забрудненням навколишнього середо-вища, порушенням лiсового законо-давства та нерацiональним використанням природних ресурсiв i рибних запасiв. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 27 (пункт 27 частини 1 статтi 4 змiнено згiдно iз законом №3629-XII вiд 19.11.93 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090008 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: всеукраїнськi та мiжнароднi об'є-днання громадян, якi постраждали вна-слiдок Чорнобильської катастрофи, що мають мiсцевi осередки у бiльшостi обла-стей України, Українська спiлка ветеранiв Афганiстану (воїнiв-iнтернацiоналiстiв), громадськi органiзацiї iнвалiдiв, їхнi пiд-приємства та установи, республiканське добровiльне громадське об'єднання "Ор-ганiзацiя солдатських матерiв України" - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, а також за вчинення всiх нотарiальних дiй. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 28 (пункт 28 статтi 4 змiнено згiдно iз Законом ВР №303/96-ВР вiд 10.07.96 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090009 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: Нацiональний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 29 7-93 21.01.93 21.01.93
22090010 Вiд сплати державного мита звiльняються: Генеральна прокуратура України та її органи - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбiтражного суду в iнтересах громадян i державних юридичних осiб. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 30 7-93 21.01.93 21.01.93
22090011 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: Центральна виборча комiсiя та виборчi комiсiї по виборах народних депу-татiв - iз заяв про давання висновку з питань наявностi пiдстав для скасування рiшення про реєстрацiю кандидата в депутати. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 31 7-93 21.01.93 21.01.93
22090012 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Фонд винаходiв України - за дiї, вказанi в пiдпунктi "у" пункту 6 статтi 3 цього Декрету, а також за позовами, з якими вiн звертається до суду або арбiтражного суду. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 32 7-93 21.01.93 21.01.93
22090013 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Українська державна страхова ком-ерцiйна органiзацiя та її установи - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах, пов'язаних з операцiями обов'язкового страхування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 33 7-93 21.01.93 21.01.93
22090014 Вiд сплати державного мита звiльняються: Пенсiйний фонд України, його пiдприємства, установи й органiзацiї; Фонд України соцiального захисту iнвалiдiв i його вiддiлення. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 34 7-93 21.01.93 21.01.93
22090015 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi органи приватизацiї - за позовами, з якими вони звертаються до суду та арбiтражного суду, в усiх справах, пов'язаних iз захистом майнових iнтересiв держави, а також за проведення аукцiо-нiв, за операцiї з цiнними паперами. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 35 (стаття 4 доповнена пунктом 35 згiдно iз декретом КМ України №43-93 вiд 30.04.93 ) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090016 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: органи Антимонопольного комiтету України - за позовами, з якими вони звертаються до суду або арбiтражного суду у зв'язку з порушенням антимоно-польного законодавства. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 36 (стаття 4 доповнена пунктом 36 згiдно iз Законом №82/95-ВР вiд 02.03.95 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090017 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi замовники та виконавцi державного замовлення за позовами, з якими вони звертаються до суду у спра-вах про вiдшкодування збиткiв, завданих при укладеннi, внесеннi змiн до держ-авних контрактiв, а також невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за державним контрактом на поставкупродукцiї для державних потреб. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 38 (стаття 4 доповнена пунктом 38 згiдно iз Законом №589/96-ВР вiд 12.12.96 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090018 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Комiтет у справах нагляду за стра-ховою дiяльнiстю - за позовами, з якими вiн звертається до арбiтражного суду у справах про скасування державної реєс-трацiї страховика як суб'єкта пiдприєм-ницької дiяльностi у випадках, передба-чених статтею 8 Закону України "Про пiдприємництво". Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 39 (стаття 4 доповнена пунктом 39 згiдно iз Законом №621/96-ВР вiд 19.12.96 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090019 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: Державний комiтет України по мат-ерiальних резервах та пiдприємства, уст-анови i органiзацiї системи матерiального резерву - за позовами, з якими вони зве-ртаються до суду, арбiтражного суду у справах щодо виконання договiрних зобо-в'язань суб'єктами господарської дiяльн-остi, що випливають iз Закону України "Про державний матерiальний резерв". Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 40 (стаття 4 доповнена пунктом 40 згiдно iз Законом №131/97-ВР вiд 05.03.97 р.) 7-93 21.01.93 14.04.97
22095000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по державному миту. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91

 
 

Цікаве

Загрузка...