WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

18 93/96-ВР 19.03.96 19.03.96
15010009 До 1 сiчня 2008 року ввiзне мито не справляється при ввезеннi товарiв (включаючи машинокомплекти) на митну територiю України, якi використовуються для будiвництва i виробничої дiяльностi пiдприємств по виробництву автомобiлiв i запасних частин до них з iнвестицiєю (у тому числi iноземною) виключно в грошовiй формi, що становить суму, еквiвалентну не менше 150 мiльйонам доларiв США за офiцiйним валютним курсом Нацiонального банку України на день внесення такої iнвестицiї до їх статутного фонду, яка зареєстрована у встановленому законодавством порядку. Закон України "Про стимулювання виробництва автомобiлiв в Українi", стаття 2 535/97-ВР 19.09 97 19.09.97 01.01.2008
15010010 Звiльнення вiд сплати мита, зборiв по iмпорту та iнших податкiв на товари, обладнання i послуги, iмпортованi або придбанi в Українi для створення дiяльностi Центру. Закон України "Про ратифiкацiю Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi" 742/97-ВР 17.12.97 08.01.98
15010011 Усе обладнання, майно та матерiали, якi надаються та використовуються в рамках допомоги вiд Швейцарiї, в тому числi технологiчне обладнання, необхiдне для тестування та настроювання медичного обладнання, що поставляється згiдно з Проектом, повиннi iмпортуватись, реекспортуватись та використовуватись iз звiльненням вiд будь-яких зборiв, мита, податкiв, що справляються при перетинаннi митного кордону України. Закон України "Про ратифiкацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на Проект "Охорона здоров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" 69-XIV 24.07.98 07.08.98
15015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по податках на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi операцiї. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Мiсцевi податки i збори
16010000 ПІЛЬГИ ПО МІСЦЕВИХ ПОДАТКАХ І ЗБОРАХ. Органи мiсцевого самовряду-вання в межах своєї компетенцiї мають право запроваджувати пiльговi податковi ставки, повнiстю скасовувати окремi мiсцевi податки i збори або звiльняти вiд їх сплати певнi категорiї платникiв, а також надавати вiдстрочку у сплатi мiсцевих податкiв i зборiв. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Податок з реклами
16010009 Пiльги на податок з реклами, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Збiр за право використання мiсцевої символiки
16010010 Пiльги по збору за право використання мiсцевої символiки, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Збiр за право проведення кiно- i телезйомок
16010011 Пiльги по збору за право проведення кiно- i телезйомок, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Збiр за право проведення мiсцевих аукцiонiв, конкурсного розпродажу i лотерей
16010012 Пiльги по збору за право проведення мiсцевих аукцiонiв, конкурсного розпродажу i лотерей, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Комунальний податок
16010013 Пiльги з комунального податку, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
Збiр за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг
16010015 Пiльги по збору за видачу дозволу на розмiщення об'єктiв торгiвлi та сфери послуг, що встановленi органами мiсцевого самоврядування. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про мiсцевi податки i збори", стаття 18 56-93 20.05.93 11.06.93
16015000 Пiльги, що наданi мiсцевими органами влади у межах сум, що надходять до їх бюджетiв по мiсцевих податках i зборах. Закон України "Про систему оподаткування", стаття 1. 1251-ХII 25.06.91 25.06.91
Державне мито
22090000 ПІЛЬГИ ПО ДЕРЖАВНОМУ МИТУ Надаються окремими постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
22090001 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: органи соцiального страхування та органи соцiального забезпечення - за регресними позовами про стягнення з особи, яка заподiяла шкоду, сум допо-моги й пенсiй, виплачених потерпiлому або членам його сiм'ї, а органи соцiальн-ого забезпечення - також за позовами про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсiй. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 7 21.01.93 21.01.93
22090002 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: державнi й громадськi органи, пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi звернулися у випадках, передбачених чинним законодавством, iз заявами до суду щодо захисту прав та iнтересiв iнших осiб, а також споживачi - за позовами, що пов'язанi з порушенням їх прав. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 10 (пункт 10 статтi 4 доповнено згiдно iз законом №107/94-ВР вiд 15.07.94 р.) 7-93 21.01.93 21.01.93
22090003 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про визнання недiйсними актiв iнших органiв мiсцевого та регiонального самоврядування, мiсцевих державних адмiнiстрацiй, пiдприємств, об'єднань, органiзацiй iустанов, якi обмежують їх повноваження; органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про стягнення з пiдприємства, об'єднання, органiзацiї, установи i громадян збиткiв, завданих iнтересам населення, мiсцевому госпо-дарству, навколишньому середовищу їхнiми рiшеннями, дiями або бездiяль-нiстю, а також у результатi невиконання рiшень органiв мiсцевого та регiональ-ного самоврядування; органи мiсцевого та регiонального самоврядування - за позовами до суду або арбiтражного суду про припинення права власностi на земельну дiлянку. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 11 7-93 21.01.93 21.01.93
22090004 Вiд сплати державного мита звiльняю-ться: мiсцевi державнi адмiнiстрацiї - за позовами до арбiтражного суду про визнання недiйсними актiв органiв мiсцевого та регiонального самовряду-вання, що суперечать чинному законодавству. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державне мито", стаття 4, пункт 12 7-93 21.01.93 21.01.93
22090005 Вiд сплати державного мита звiльня-ються: фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї - за видачу їм свiдоц-тв i дублiкатiв свiдоцтв про право держа-ви на спадщину та документiв, необхiдних для одержання цих свiдоцтв, за вчинення державними нотарiальними конторами виконавчих написiв про стягнення подат-кiв, платежiв, зборiв i недоїмок; фiнансовi органи та державнi податковi iнспекцiї - позивачi й вiдповiдачi - за позовами до суду та

 
 

Цікаве

Загрузка...