WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95
14030008 Не пiдлягають оподаткуванню: е) митна вартiсть зразкiв алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезених на територiю України з метою показу чи демонстрацiї, якщо вони залишаються власнiстю iноземних юридичних осiб i їх використання на територiї України не має комерцiйного характеру. При цьому зразки алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, ввезенi в Україну i призначенi для показу чи демонстрацiї пiд час проведення виставок, конкурсiв, нарад, семiнарiв, ярмарків тощо, пропускаються через митний кордон за рiшенням митного органу в достатнiй кiлькостi з урахуванням мети перемiщення. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "е" статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95
14030010 У разi використання вiтчизняними вироб-никами спирту етилового на виготовлення лiкарських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових, ветеринарних препаратiв i кремнiйорганiчних сполук, пiд час прид-бання якого було сплачено акцизний збiр, цим виробникам вiдшкодовуються спла-ченi суми акцизного збору протягом року з дня надходження вiдповiдних сум до бюджету. Право на вiдшкодування мають вiтчизнянi товаровиробники пiдакцизних товарiв за умови, що пiд час придбання спирту етилового в його вартостi був врахований акцизний збiр i в розраху-нкових (платiжних) документах пiдприєм-ства-виробника спирту етилового сума акцизного збору видiлена окремим рядком. На суму податкового зобов'яз-ання щодо сплати акцизного збору за реалiзований спирт етиловий, який вико-ристовується на виготовлення лiкарських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчо-вих, ветеринарних препаратiв i кремнiй-органiчних сполук, пiдприємством-вироб-ником може бути виданий податковий вексель на строк до 90 календарних днiв, один примiрник якого надається органу державної податкової служби за мiсцем реєстрацiї пiдприємства-виробника, другий примiрник залишається у цього пiдприємства, третiй - надається пiдприємству-виробнику спирту етилового. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5
Указ Президента України "Про заходи щодо регулювання реалiзацiї спирту етилового та алкогольних напоїв", пункт 3 18-92
443 26.12.92
08.05.98 18.05.93 06.01.99
14030011 Встановити, що комплектуючi, з яких на українських пiдприємствах виробляються зазначенi в Законi транспортнi засоби, обкладенню акцизним збором не пiдлягають. Закон України "Про ставки акцизного збору i ввiзного мита на деякi транспортнi засоби та шини до них", пункт 5 216/96-ВР 24.05.96 12.06.96
14030012 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки про гуманiтарне i технiко-економiчне спiвробiтництво 07.05.92 07.05.92
14030013 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода мiж Урядом України i Урядом Сполучених Штатiв Америки щодо надання допомоги Українi в лiквiдацiї стратегiчної ядерної зброї, а також запобiгання розповсюдженню ядерної зброї 31.12.93 31.12.93
14030014 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Рамкова Угода мiж Урядом України та Урядом ФРН про консультування i технiчне спiвробiтництво 32/97-ВР 24.01.97 24.01.97
14030015 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Програми згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Програма технiчної допомоги Європейського Спiвтовариства (TACIS) 02.08.91 02.08.91
14030016 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди згiдно з законом України. Закон України "Про внесення змiн i доповнень до Закону Української РСР "Про систему оподаткування", Угода про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей країн-учасниць СНД 22.12.93 22.12.93
Ввiзне мито
15010000 ПІЛЬГИ ПО ВВІЗНОМУ МИТУ
15010001 Звiльнення вiд сплати митного обкладення дипломатичних, консульських представництв iноземних держав на територiї України в частинi предметiв, призначених для офiцiйного користування представництв. Митний кодекс України, статтi 59, 63 1970-ХII 12.12.91 15.12.91
15010002 Митнi пiльги для мiжнародних, мiжурядових органiзацiй та представництв iноземних держав при них. Визначаються вiдповiдними мiжнародними угодами України, стаття 67
15010003 Митнi пiльги мiжнародним неурядовим органiзацiям. Надаються законами України, стаття 67
15010004 Митнi пiльги спiльним пiдприємствам за участю українських та iноземних юридичних осiб та громадян, iноземним пiдприємствам, органiзацiям та їхнiм представництвам. Надаються законами України, стаття 68
15010005 Митнi пiльги надаються: суб'єктам господарювання у виглядi застосування преференцiйних, пiльгових ставок ввiзного мита до товарiв та iнших предметiв у разi їх походження з держав, якi входять разом з Україною до митних союзiв, утворюють спецiальнi митнi зони, користуються в Українi режимом найбiльшого сприяння. Закон України "Про Єдиний митний тариф" стаття 8 2097-ХII 05.02.92 08.02.92
15010006 Митнi пiльги надаються: у виглядi звiльнення вiд сплати мита - всеукраїнським та мiжнародним об'єднанням громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, у статутнiй дiяльностi яких передбачено надання соцiальної i медичної допомоги постраждалим внаслiдок Чорнобильської катастрофи, їх пiдприємствам iорганiзацiям, засновниками яких є цi об'єднання, за умови, що особи, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, становлять не менше 75 вiдсоткiв загальної чисельностi членiв об'єднань i працюючих на цих пiдприємствах - в частинi товарiв (крiм пiдакцизних), що iмпортуються за перелiком i обсягами, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про Єдиний митний тариф", стаття 19 2097-ХII 05.02.92 08.02.92
15010007 Звiльнення вiд сплати мита - суб'єктiв господарювання при ввезеннi ними товарiв за рахунок коштiв Державного валютного фонду України, республi-канського (Автономної Республiки Крим), мiсцевих валютних фондiв, iноземних кредитiв, що надаються пiд гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, а також при ввезеннi засобiв захисту рослин i тварин, калiйних i фосфатних добрив. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про Єдиний митний тариф України", пункт 2 4-93 11.01.93 14.01.93
15010008 Майно, що ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора до статутного фонду пiдприємств з iноземними iнвестицiями, або майно (крiм товарiв для реалiзацiї або власного споживання), що ввозиться в Україну iноземними iнвесторами на строк не менше трьох рокiв з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв), звiльняється вiд обкладання митом. Закон України "Про режим iноземного iнвестування", стаття

 
 

Цікаве

Загрузка...