WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

за таким дого-вором згiдно з правилами, встановленими зазначеним Декретом. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пункт 11.1 550 26.09.97 02.10.97
14010146 Сума податку на додану вартiсть, спла-чена по операцiях з вiдпуску матерiаль-них цiнностей, якi були закладенi до державного матерiального резерву згiдно з договорами, укладеними до 1 сiчня 1998 року, використовується Державним комiтетом України по матерiальних резер-вах виключно на закладення матерiаль-них цiнностей до державного резерву з метою пiдтримки незнижувального запасу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пункт 11.22 169 04.03.98 28.03.98
14010147 Не справляється податок на додану вартiсть з товарiв походженням з митної територiї Республiки Білорусь у разi їх ввезення на митну територiю України i для призначення на цiй територiї. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Республiки Білорусь про вiльну торгiвлю" 203 18.02.98 16.02.98
14010148 Звiльнення вiд оподаткування товарiв, обладнання та послуг, що постачаються за кошти безвiдплатної допомоги Урядом Японiї у рамках Меморандуму для створення Японського центру в Українi. Закон України "Про ратифiкацiю Меморандуму про створення i дiяльнiсть Японського центру в Українi" 742/97-ВР 17.12.97 08.01.98
14010149 Звiльнення вiд сплати податку учасникiв Угоди. Закон України "Про ратифiкацiю Уго-ди мiж Урядом України та Уряд-ом Швейцарської Конфедерацiї про надання безповоротної фiнансової допомоги на Проект "Охорона здо-ров'я матерiв i дiтей (неонатологiя)" 69-XIV 24.07.98 07.08.98
14010150 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: безоплатної передачi об'єктiв права державної власностi у комунальну власнiсть територiальних громад сiл, селищ, мiст або у їх спiльну власнiсть, а також об'єктiв права комунальної власностi у державну власнiсть, якi перебувають на балансi одних платникiв податку i передаються на баланс iнших платникiв податку, якщо такi операцiї здiйснюються за рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктiв права державної та комунальної власностi" 163 06.10.98 24.10.98
14010151 Не оподатковуються операцiї з ввезення (пересилання) з-за меж митного кордону України товарiв, а також супутнiх таким товарам робiт (послуг) на користь мага-зинiв роздрiбної торгiвлi, розташованих на територiї України в зонах митного контролю (далi - безмитнi магазини), а також на територiю митних лiцензiйних складiв, розташованих на територiї України (далi - лiцензiйнi склади). Указ Президента України "Про деякi змiни в оподаткуваннi" 857 07.08.98 01.10.98
14010152 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з: продажу газу, iмпортованого в Україну (крiм операцiй з продажу iмпортованого газу населенню та бюджетним установам). Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.7. п.6.2 799 30.12.97 01.10.98 дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010153 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу газу iмпортованого в Україну (крiм операцiй з продажу iмпортованого газу населенню та бюджетним установам). Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.7. п.6.2 799 30.12.97 01.10.98 дiє до 01.01.99 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010154 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: надання послуг з перевезення пасажирiв мiським транспортом, тарифи на якi регулюються у встановленому законом порядку, за винятком операцiй з надання пасажирського транспорту в оренду (прокат). Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.5.1.13. п.5.1 168 03.04.97 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010155 Звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з продажу виробничими та торговими пiдприємствами дитячих святкових подарункiв, що закуповуються за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування України, профспiлкових комiтетiв пiдприємств i органiзацiй, iнших неприбуткових органiзацiй. Закон України "Про звiльнення вiд оподаткування грошових коштiв, якi спрямовуються на проведення новорiчних i рiздвяних свят для дiтей та пiдлiткiв, та операцiї з продажу дитячих святкових подарункiв", стаття 2 228 05.11.98 01.12.98 15.01.99
Акцизний збiр з вiтчизняних товарiв
14020000 ПІЛЬГИ ПО АКЦИЗНОМУ ЗБОРУ З ВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ
14020001 Акцизний збiр не справляється при реалiзацiї пiдакцизних товарiв (продукцiї) на експорт за iноземну валюту (крiм алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, звiльнення яких вiд акцизного збору передбачено Законом України вiд 15.09.96 №329/95-ВР "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" (код пiльги 14020007). Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5 18-92 26.12.92 11.01.93
14020002 Не пiдлягає оподаткуванню оборот з реалiзацiї легкових автомобiлiв спецiаль-ного призначення для iнвалiдiв, оплата вартостi яких провадиться органами соцiального забезпечення, а також легко-вих автомобiлiв спецiального призна-чення (швидка медична допомога, мiлiцiя тощо) за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України "Про акцизний збiр", стаття 5 18-92 26.12.92 11.01.93
14020006 Не пiдлягають оподаткуванню: в) митна вартiсть iмпортованої чи обороти з реалiзацiї(передачi) української сирови-ни, що ввозиться або використовується для виробництва пiдакцизних товарiв. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "в" статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95
14020007 Не пiдлягають оподаткуванню: г) вартiсть алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, експортованих за межi митної територiї України за iноземну валюту, за умови надходження цiєї валюти на валютний рахунок пiдприємства. Закон України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби", пункт 2 "г" статтi 3 329/95-ВР 15.09.95 12.12.95
14020010 У разi використання вiтчизняними виробниками спирту етилового на виготовлення лiкарських засобiв, пектину, есенцiй та оцту харчових, ветеринарних препаратiв i кремнiйорганiчних сполук, пiд час придбання якого було сплачено акцизний збiр, цим виробникам вiдшко-довуються сплаченi суми акцизного збору протягом року з дня надходження вiдпо-вiдних сум до бюджету. Право на вiдшко-дування мають вiтчизнянi товаровиро-бники пiдакцизних товарiв за умови, що пiд час придбання спирту етилового в його вартостi був врахований акцизний збiр i в розрахункових

 
 

Цікаве

Загрузка...