WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу товарiв, що були вивезенi (експортованi) платником податку за межi митних кордонiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97
14010130 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу робiт (послуг), призначених для використання та споживання за межами митної територiї України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97
14010131 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу товарiв (робiт, послуг) пiдприємствам роздрiбної торгiвлi, якi розташованi на територiї України у зонах митного контролю (безмитних магазинах), вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97
14010132 Суми податку на додану вартiсть, сплаче-нi постачальникам за матерiально-технiч-нi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: наданні транспортних послуг з перевезення пасажирiв та ванта-жiв за межами митного кордону України. Закон України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.4. п.6.2 168 03.04.97 01.10.97
14010133 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу вугiлля та продуктiв його збагачення, вугiльних i торфових брикетiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" 550 26.09.97 02.10.97 до 01.01.99
14010134 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу електроенергiї. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" 550 26.09.97 02.10.97 до 01.01.99
14010135 Звiльняються вiд оподаткування операцiї з: ввезення на митну територiю України товарiв морського промислу (риба, ссавцi, мушлi, ракоподiбнi, воднi рослини тощо, охолодженi, солонi, мороженi, консервованi, переробленi в борошно або в iншу продукцiю), видобутих (виловле-них, вироблених) суднами, зареєстро-ваними у Державному судновому реєстрi України або Судновiй книзi України. Закон України "Про внесення змiн до деяких законiв України з питань оподаткування" 794 30.12.97 27.01.98
14010136 Податок за нульовою ставкою обчислю-ється щодо операцiй з: продажу пере-робним пiдприємствам молока та м'яса живою вагою сiльськогосподарськими товаровиробниками всiх форм власностi i господарювання. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пп.6.2.6. п. 6.2 770 23.12.97 01.01.98
14010137 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з: продажу газу, iмпортованого в Україну. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть, пп.6.2.7. п. 6.2 799 30.12.97 22.01.98 дiє до 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010138 Суми податку на додану вартiсть, сплаченого постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу газу, iмпортованого в Україну. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть, пп.6.2.7. п. 6.2 799 30.12.97 22.01.98 дiє до 01.10.98 Змiнено згiдно з Указом Президен-та України вiд 07.08.98 №857 "Про деякi змiни в оподатку-ваннi"
14010139 Суми податку на додану вартiсть, сплаченого постачальникам за матерiа-льно-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу переробним пiдприємствам молока та м'яса живою вагою сiльськогосподар-ськими товаровиробниками всiх форм власностi i господарювання. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть, пп.6.2.6. п. 6.2 770 23.12.97 01.01.98
14010140 Не справляється податок на додану вартiсть з товарiв походженням з митної територiї Росiйської Федерацiї у разi їх ввезення на митну територiю України i для призначення на цiй територiї. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України "Про реалiзацiю Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про вiльну торгiвлю" 13 05.01.98 01.02.98
14010141 Не є об'єктом оподаткування операцiї з: безоплатної передачi у комунальну власнiсть об'єктiв соцiальної сфери, житлового фонду разом з об'єктами iнженерної iнфраструктури, якi перебувають на балансi платникiв податку, якщо такi операцiї здiйснюються вiдповiдно до Державної програми приватизацiї чи за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, мiсцевих органiв виконавчої влади та виконавчих органiв рад, прийнятими у межах їх повноважень. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пiдпункт 3.2.10. пункту 3.2 статтi 3 04.03.98 28.03.98 дiє до 24.10.98
14010142 Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцiй з: продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, за винятком пiдакцизних товарiв, посередницької та рекламної дiяльностi, грального бiзнесу, пiдприємствами, що заснованi Українським товариством глухих та майно яких є їх повною власнiстю, iншим платникам податку. Зазначена норма поширюється тiльки на пiдприємства, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 50 вiдсоткiв загальної чисельностi працюючих та фонд оплати працi таких iнвалiдiв становить протягом попереднього звiтного перiоду не менше 40 вiдсоткiв суми загальних виплат на оплату працi, що включається до складу валових витрат виробництва (обiгу). Порядок вiднесення товарiв (робiт, послуг) до власного виробництва пiдприємств, заснованих Українським товариством глухих, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пiдпункт 6.2.8. пункту6.2. статтi 6 208 24.03.98 11.04.98
14010143 Суми податку на додану вартiсть, сплаченi постачальникам за матерiально-технiчнi ресурси, якi пiдлягають вiдшкодуванню iз бюджету при: продажу товарiв (робiт, послуг) власного виробництва, за винятком пiдакцизних товарiв, посередницької та рекламної дiяльностi, грального бiзнесу, пiдприємствами, що заснованi Українським товариством глухих та майно яких є їх повною власнiстю, iншим платникам податку. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть", пiдпункт 6.2.8. пункту 6.2. статтi 6 208 24.03.98 11.04.98
14010144 У разi коли за договорами, укладеними до набрання чинностi цим законом, якi пере-дбачали здiйснення операцiй, звiльнених вiд оподаткування згiдно з пiдпунктами "г", "д" пункту 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про податок на добав-лену вартiсть", було здiйснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього закону, платники пода-тку, що є сторонами таких договорiв, опо-датковують такi операцiї

 
 

Цікаве

Загрузка...