WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довідник пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам при сплаті податків тощо (таблиця) - Реферат

Довiдник пiльг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплатi податкiв, зборiв,iнших обов'язкових платежiв СТАНОМ НА 01.01.99 р.Затверджую: в. о. заступника голови Державної податкової адмiнiстрацiї України В.М.Росоловський, 13.01.99 р.
Код пiльги
Пiльга
Документ
№ документа Дата прий-няття до- кумента
Початок дiї пiльги Кiнець дiї пiльги
Коментар
1 2 3 4 5 6 7 8
Податок на прибуток пiдприємств
11020000 ПIЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПIДПРИЄМСТВ
11020023 Зменшення на 50 вiдсоткiв суми податку на прибуток, нарахова-ного вiдповiдно до законодавства пiдприємствами-суб'єктами експериментальної економiчної зони "Сиваш", у разi використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалiзацiю iнвестицiйних проектiв у межах цiєї зони. Закон України "Про деякi питання валютного регулювання та оподаткування суб'єктiв експериментальної економiчної зони "Сиваш" 65/96-ВР 23.02.96 23.02.96
11020025 Сума прибутку, що не пiдлягає оподаткуванню згiдно iз мiжнародними договорами України. Закон України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", стаття 14 Закон України "Про систему оподаткування", стаття 19 334/94-ВР
77/97-ВР 28.1294
28.1294 18.02.97
18.02.97
11020030 Не враховуються у складi валових доходів кошти взаємного iнвестування iнвестицiйних фондiв i iнвестицiйних компанiй, якщо жоден з їх засновникiв (учасникiв, акцiонерiв) та пов'язаних з ними осiб не володiє бiльш як 10 вiдсотками статутного фонду таких iнвестицiйних фондiв або компанiй та якщо такi iнвестицiйнi фонди i компанiї протягом 30 днiв пiсля закiнчення податкового року розподiляють мiж акцiонерами (засновниками) не менш як 90 вiдсоткiв суми рiчного доходу вiд iнвестицiйних операцiй. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 4.2.8 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020031 Не включаються до валового доходу суми одержаного платником податку емiсiйного доходу. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдпри-ємств", пiдпункт 4.2.9 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020032 Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у виглядi мiжнародної технiчної допомоги, яка надається iншими державами вiдповiдно до мiжнародних угод, що набрали чин-ності у встановленому законодавством порядку. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 4.2.13 пункту 4.2 статтi 4 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020033 Враховуються у складi валових витрат суми коштiв або вартiсть майна, добро-вiльно перерахованих (переданих) до Державного бюджету України або бюд-жетiв територiальних громад до неприбу-ткових органiзацiй в межах 4 вiдсоткiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.2.2 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020034 Враховується у складi валових витрат сума коштiв, перерахованих пiдпри-ємствами всеукраїнських об'єднань осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобиль-ської катастрофи, на яких працює за основним мiсцем роботи не менше 75 вiдсоткiв таких осiб, цим об'єднанням для проведення їх благодiйної дiяльностi, але не бiльше 10 вiдсоткiв оподатковуваного прибутку. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.2.3 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020035 Враховується у складi валових витрат платника податку, основною дiяльнiстю яких є виробництво сiльськогосподар-ської продукцiї, плата за землю, що не використовується в сiльськогосподар-ському виробничому оборотi. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.2.5 пункту 5.2 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020036 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфраструктури: дитячих ясел або садкiв. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020037 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфра-структури: закладiв середньої та серед-ньої професiйно-технiчної освiти та зак-ладiв пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв такого платника податку. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020038 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфра-структури: дитячих, музичних та художнiх шкiл мистецтв, у разi якщо вони не надають платних послуг та не займа-ються iншою комерцiйною дiяльнiстю. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020039 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфра-структури: закладiв охорони здоров'я, пунктiв безоплатного медичного обсте-ження, профiлактики та допомоги працiвникам. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97 " "
11020040 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфраструктури: спортивних залiв i пло-щадок, що використовуються безоплатно для фiзичного оздоровлення та психо-логiчного вiдтворення працiвникiв, клубiв i будинкiв культури, в разi якщо вони не використовуються для надання платних послуг та iншої комерцiйної дiяльностi (крiм будинкiв вiдпочинку, туристичних баз та iнших подiбних закладiв). Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 "01.07.97 "
11020041 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфра-структури: примiщень, що використову-ються платником податку для органiзацiї харчування працiвникiв такого платника податку. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподатку-вання прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020042 Включаються до валових витрат платника витрати на утримання соцiальної iнфра-структури: багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки, одноквар-тирного житлового фонду в сiльськiй мiсцевостi та об'єктiв житлово-кому-нального господарства, якi перебувають на балансi юридичних осiб, щодо яких платником податку прийнято доку-ментально оформлене рiшення про передачу на баланс мiсцевих рад. Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", пiдпункт 5.4.9 пункту 5.4 статтi 5 283/97-ВР 22.05.97 01.07.97
11020043 Враховується в складi валових витрат платника податку сума внескiв дододаткових пенсiйних планiв, але не бiльше 15 вiдсоткiв сукупного доходу. Закон України "Про внесення змiн до Закону

 
 

Цікаве

Загрузка...