WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

інвестиційних, наприклад, доходи від здавання майна в оренду, консультаційної діяльності та ін. Для того, щоб з'ясувати основу формування кожного з цих видів доходу, доцільно повторити раніше вивчені теми третього розділу курсу, згадати, як визначається страхова сума і страховий тариф з кожного виду страхування, та їх залежність від форм проведення.
Після розкриття поняття "доходи" необхідно з'ясувати, що у процесі розподілустрахового фонду формуються витрати страховика, склад і структуру яких визначають два взаємопов'язаних процеси: погашення обов'язків перед страхувальниками та фінансування діяльності страховика. У зв'язку з цим у вітчизняній страховій практиці прийнято наступну класифікацію витрат:
" виплати страхового відшкодування і страхових сум;
" відрахування в запасні фонди та резерви внесків;
" відрахування на попереджувальні міроприємства;
" витрати на ведення справи;
" інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
Особливу увагу треба звернути на специфіку визначення собівартості страхових операцій. Доцільно визначити, що окрім вищезазначених витрат страхової компанії існують витрати, пов'язані із забезпеченням процесу інвестування та розміщенням тимчасово вільних коштів, і витрати,
пов'язані з одержанням доходів, від інших (крім страхових і інвестиційних) господарських операцій.
Необхідно з'ясувати, що способом порівняння доходів і витрат страховика за певний звітний період визначається фінансовий результат його діяльності, який є головним показником ефективності роботи компанії. Слід зазначити, що під фінансовим результатом страхових операцій розуміють вартісну оцінку підсумків господарювання страховика. Доцільно звернути увагу, що він визначається як по страхових операціях у цілому, так і по кожному виду страхування окремо.
Необхідно з'ясувати, що визначення фінансового результату діяльності страхових компаній має свою специфіку, тобто може набувати форми прибутку або збитку. В опрацюванні цього питання необхідно детально розглянути механізм формування прибутку та чітко усвідомлювати, що балансовий прибуток страховиків поділяється на прибуток від страхової діяльності, від інвестиційної діяльності та прибуток від інших операцій. Балансовий прибуток страховика розподіляється за спільними для всіх суб'єктів підприємницької діяльності принципами. Особливу увагу необхідно звернути на те, що прибуток страховиків для цілей оподаткування не визначається.
Згідно чинного податкового законодавства, страховики, як і будь-який суб'єкт господарювання, повинні сплачувати загальнодержавні та місцеві податки і збори. Слід звернути увагу на їх розміри та джерела сплати. Більш детально необхідно розглянути питання оподаткування прибутку страхової компанії, для опрацювання якого треба звернутися до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Доцільно визначити показники прибутку, ставки податку на прибуток та пільги, передбачені цим Законом.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Визначення та склад доходів страховика.
2. Класифікація доходів страховика та їх характеристика.
3. Склад та економічний зміст витрат страховика.
4. Поняття собівартості страхової послуги.
5. Визначення та класифікація прибутку страховика.
6. Поняття валового доходу страхової компанії.
7. Особливості оподаткування страхової організації.
Рекомендована література
Основна: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19.
Додаткова: 9, 10. 12, 13, 18, 20, 25, 26, 33, 36, 37, 38.
Тема 12. Фінансова надійність страхової компанії
Міні-лексикон
Активи страховика, резерви вільні, резерви страхові, резерви технічні, рентабельність страхових операцій, фонд резервний, фонди резервні централізовані, фонд страхових гарантій, нормативний запас платоспроможності.
Тема "Фінансова надійнсть страхової компанії" є заключною підсумковою темою курсу "Страхування". В опрацюванні теми необхідно враховувати специфіку кожного окремого виду страхування. Тому, перш ніж приступити до роботи над матеріалом, доцільно буде повторити попередні засвоєні теми курсу.
Необхідно з'ясувати, що під фінансовою стійкістю страхової компанії розуміють такий стан (кількість та якість) її фінансових ресурсів, який забезпечує платоспроможність та подальший розвиток організації в умовах ризику, пов'язаного зі страховим захистом страхувальників, та дає змогу страховикові виконати всі зобов'язання за будь-яких несприятливих обставин. Слід звернути увагу на те, що стан надійності страхової компанії формується під впливом факторів, різноманітних за характером (економічна політичні, географічні) та за ступенем впливу. Вона пов'язана з тарифною, фінансовою, інвестиційною та перестрахувальною політикою страховика. В основі її забезпечення лежать раціональні величини тарифних ставок (вигідні страховику й прийнятні для страхувальників), необхідний рівень концентрації коштів у страховому фонді, збалансований страховий портфель, величина страхових резервів, адекватних сумі взятих страховиком на себе зобов'язань, розміщення страхових резервів та здійснення перестрахування як методу забезпечення фінансової надійності
Потрібно звернути увагу на те, що зростання прибутковості й рентабельності роботи страхової організації досягається через постійну узгодженість її доходів та витрат у цілому по страховому фонду. Стабільним перевищенням обсягів доходів над витратами досягається фінансова стійкість переважної більшості страхових операцій. Основою фінансової стійкості страхових операцій є збалансований страховий портфель, забезпечення його однорідності за обсягом страхової суми об'єктів та за відповідною їм сукупністю ризиків.
Слід зазначити, що для оцінки фінансового стану та рівня платоспроможності страхових організацій використовується велика кількість показників:
1. Загальні показники платоспроможності
2. Показники достатності власних коштів.
3. Показники достатності величини технічних резервів.
4. Показники, які характеризують ступінь участі перестраховиків у договорах, укладених страховою організацією.
5. Показники ліквідності страхової компанії.
6. Показники, які обмежують відповідальність страховиків за індивідуальним ризиком.
7. Показники, які характеризують динаміку змін обсягів страхових внесків.
8. Результати інвестиційної діяльності страхових організацій.
9. Загальні фінансові результати діяльності за звітний період.
Таким чином, на підставі аналізу та порівняння зазначених показників можна визначити фінансовий стан страхової організації.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Фінансова структура страхової компанії
2. Формування та структура страхових резервів.
3. Методи забезпечення фінансової стійкості страхової організації.
4. Економічні показники розвитку страхування.
5. Поняття страхового портфелю, його структура й величина.
6.

 
 

Цікаве

Загрузка...