WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

Курс "Страхування" (методпоради) - Реферат

страхування.
9. Сфери застосуваннястрахування.
10. Роль страхування у розвитку ринкової економіки.
Рекомендована література
Основна; 1,5, 8, 9,17, 19.
Додаткова: 1,12,20,27,29, 34.
Тема 2. Класифікація страхування
Міні-лексикон
Класифікація страхування, об'єкт страхування, галузь страхування, вид страхування, форми страхування, добровільне страхування, обов'язкове страхування, обсяг відповідальності страховика, системи страхування, операції страхові
При вивченні цієї теми, студентам потрібно звернути увагу в першу чергу на те, чим зумовлена необхідність класифікації страхування та визначити її основу. Необхідно усвідомити, що під поняттям класифікації розуміють систему підпорядкованих деякій ознаці понять (класів) у певній галузі знань або діяльності людини і використання її як засобу для встановлення взаємозв'язків між цими поняттями (класами). Чим складніший об'єкт, що потребує класифікації, тим нагальніше відчувається потреба в ній. Слід усвідомити, що без такої впорядкованості неможливо виконувати ні теоретичні дослідження, ні практичну роботу в будь-якій галузі
Така система підпорядкованих понять будується на основі використання певних спільних ознак, притаманних цим поняттям. Вони називаються ознаками класифікації. В основу класифікації страхування покладено розбіжності у сферах діяльності страхових компаній, у підходах щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб, у визначенні об'єктів страхування, обсягів страхової відповідальності, у формах проведення страхування та інше. У зв'язку з цим можна виділити найістотніші класифікаційні ознаки, що мають
найбільш важливе значення як у теоретичному, так і у практичному розумінні а саме:
" економічні ознаки (сфера діяльності, або спеціалізація страховика; об'єкти страхування; рід небезпек; статус страхувальника; статус страховика);
" юридичні ознаки (за вимогами міжнародних угод і внутрішнього законодавства; за формою проведення).
" класифікація страхування дає змогу, наприклад, страховикам:
" розробляти єдині правила страхування певних об'єктів від характерних для них ризиків;
" застосовувати методи розрахунку тарифів для різних видів страхування;
" визначати особливості формування резервів страхової компанії
" cтрахувальникам класифікація допомагає визначити:
" договір з якого виду страхування та на який строк слід укласти;
" свої права та обов'язки в укладенні того чи іншого договору страхування;
" до якої страхової компанії доцільно звернутися за страховою послугою та інше.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Поняття класифікації, її наукове та практичне значення.
2. Ознаки класифікації.
3. Класифікація страхування за об'єктами. Визначення галузей та видів страхування.
4. Системи страхового забезпечення.
5. Класифікація за родом небезпек.
6. Форми проведення страхування. Принципи добровільного і обов'язкового страхування.
7. Визначення обов'язкових видів страхування Законом України "Про страхування".
8. Класифікація за статусом страхувальника.
9. Класифікація страхування за спеціалізацією страховика.
Рекомендована література
Основна: 5, 8, 9, 17,19.
Додаткова: 12, 20.
Тема 3. Страхові ризики та їх оцінка
Міні-лексикон
Ризик, майнові ризики, особисті ризики; катастрофічні, великі, середні, малі ризики; чисті та спекулятивні ризики; відбір ризиків, ризик-менеджмент; аналіз ризику; страховий ризик, нестройовий ризик, методи оцінки ризику, страховий тариф, страховий платіж (премія, внесок), страхова сума, страхова оцінка, статистика страхова, ступінь ризику, нетто-ставка, брутто-ставка, надбавка, актуарні розрахунки, актуарій, андеррайтер.
Приступаючи до вивчення цієї теми, необхідно зазначити, що саме ризик слугує передумовою виникнення страхових відносин. Без наявності відповідного ризику немає страхування, оскільки немає страхового інтересу. Фактор ризику та необхідність його покриття в результаті проявлення викликають потребу в страхуванні Зміст ризику та ступінь ймовірності настання визначають зміст та межі страхового захисту. Ризик існує протягом дії договору страхування.
Після розкриття поняття ризику, слід звернути увагу на те, що прояв різноманітних ризиків у всіх сферах суспільно-економічного життя зумовлює необхідність їх видової класифікації з метою застосування системного аналізу та прийняття раціональних управлінських рішень. Наскільки точно оцінюється імовірність настання даної події, настільки об'єктивно може бути оцінений розмір ризику. Страхування і розмір ризику є тісно пов'язані Вирівнювання ризику, його розподіл та управління складають арсенал технічних прийомів страховика, за допомогою яких на практиці організується проведення страхування.
Доцільно визначити, що ризик - величина непостійна. Його зміни у багатьох випадках зумовлені змінами в економіці, а також рядом інших факторів. Страховик повинен постійно стежити за розвитком ризику. Для цього ведеться відповідний статистичний облік, аналіз, обробка зібраної інформації, виходячи з якої страховик робить відповідну його оцінку, що полягає в аналізі усіх ризикових обставин. Результатом такої роботи є виділення відповідних груп ризику, які слугують мірою та критерієм оцінки.
Оцінка об'єкта страхування є необхідна для встановлення страхової суми, що визначає міру обов'язку з боку страховика або максимальну межу відшкодування збитку. Величина якого визначається ступенем понесеного збитку, вона може збігатися або бути меншою за страхову суму залежно від видів та умов страхування. Крім того, страхова сума визначає можливість та неможливість прийняття на страхування конкретного ризику.
Для оцінки ризику в страховій практиці використовують наступні методи:
" середніх величин;
" відсотків;
" індивідуальних оцінок.
За результатами оцінки приймаються рішення, до якої ризикової групи слід віднести той чи інший об'єкт, яка тарифна ставка найкращим чином відповідає даному ризику. Ціна страхового ризику та інших витрат, адекватних грошовому виразу обов'язків страховика по укладанню договору страхування, носить назву тарифної ставки. Розгляд структури страхового тарифу доцільно здійснювати за схемою.
Ключові положення та поняття для засвоєння
1. Поняття ризику.
2. Основні характеристики ризику.
3. Визначення страхового ризику та його ознаки.
4. Класифікація ризиків у різних видах страхування.
5. Методи оцінки ризику.
6. Управління ризиком у страхуванні
7. Визначення ціни ризику у страхуванні
8. Структура страхового тарифу.
Рекомендована література
Основна: 1, 2, 6, 8, 9, 17, 19.
Додаткова:1, б, 8, 10, 11, 18, 30, 31.
Розділ 2. Страховий ринок Тема 4. Страховий ринок
Міні-лексикон
Страховий ринок, страховик, страхувальник, страхова послуга, страховий агент, страховий

 
 

Цікаве

Загрузка...