WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оцінка вартості земельної ділянки, будівель, споруд. Визначення вартості машин і обладнання - Контрольна робота

Оцінка вартості земельної ділянки, будівель, споруд. Визначення вартості машин і обладнання - Контрольна робота

кількість рядків-кон'юнкцій, що відповідають рішенню - число з інтервалу [0,1], котре характеризує суб'єктивну міру впевненості експерта в правилі з номером jp.
Тоді з використанням теорії нечітких множин та системи експертних висловлювань (5) може бути отримана наступна модель нечіткої апроксимації об'єкта (6):
(6)
де - функція належності виходу у до класу , - функція належності входу до нечіткого терму , .
Для формалізації нечітких термів, якими оцінюються входи об'єкта, можна, наприклад, використовувати функції належності
(7)
де - функція належності змінної х до терму Т, b - координата максимуму функції, , с - параметр стискання-розтягування.
Клас , до якого потрапляє вхід об'єкта (1) у разі вектора входів , визначається згідно (6) так:
. (8)
Нечітка апроксимація об'єкта з неперевним входом здійснюється за допомогою операції дефазифікації, яка перетворює результати нечіткого логічного висновку (6) в чітке число:
. (9)
Якщо інтервал розбити на m рівних частин, тобто
то формула (9) спрощується і приймає вигляд, зручний для розрахунків
. (10)
Отже, за такої постановки питання, виникає задача знаходження як параметрів w в (5), так і значень b та с функції (7). Така задача відповідає етапу параметричної ідентифікації.
Модель об'єкта з неперервним виходом має вигляд:
(11)
де - вектор вхідних змінних, - вектор ваг в (5), та - вектори параметрів функцій належності згідно з (7), N - загальне число рядків в матриці знань, F - оператор "входи-вихід", що визначається (5-9). Навчальна вибірка визначається як М пар експерементальних даних "вхід-вихід":
. (12)
Згідно з методом найменших квадратів задача оптимальної настройки нечіткої бази знань формулюється наступним чином: знайти такий вектор (А,B,C), який задовольняє обмеженням
(13)
і забезпечує мінімум величині
. (14)
Модель об'єкта з дискретним входом - це вектор мір належності до кожного класу:
(15)
який обчислюється згідно з співвідношеннями (6-7).
Навчальна вибірка визначається як L пар даних:
(16)
Задача оптимального настроювання нечіткої моделі об'єкта з дискретним входом формулюється так: знайти такий вектор (А,В,С) який задовольняє обмеження (13) і забезпечує мінімум величині
(17)
де
Для розв'язання задач (14) та (17), що належать до задач нелінійної оптимізації, можуть бути використані різноманітні числові методи, серед яких найбільш простим і універсальним є алгоритм найскорішого спуску. В роботі [4] запропоновано застосування генетичних алгоритмів, які можуть розглядатися як аналог випадкового пошуку, що ведеться паралельно з різних початкових точок. Генетичний алгоритм використовує початкову множину варіантів-рішень (батьків), що кодуються як хромосоми і підлягають операціям схрещування і мутації. Операція схрещування "народжує" нові варіанти рішення, а мутація забезпечує "перескоки" в різні початкові точки.
В нечіткій матриці знань слід також враховувати і питому вагу і-ого ґрунту в j-ій ґрунтовій зоні.
Із сказаного видно доцільність і переваги представлених методів перед класичними оптимізаційними методами та необхідність впровадження їх у виробництво.
2. Визначення вартості машин і обладнання
Оцінка виробничо-майнового потенціалу завжди підпорядкована певній меті, вирішенню якого-небудь конкретного завдання. Оцінювач має добре знати це завдання, заради якого здійснюється оцінка, щоб правильно вибрати потрібний методичний інструментарій.
Потреби в оцінці вартості всього майнового комплексу підприємства виникають і випадках: купівлі-продажу акцій підприємства на ринку цінних паперів; купівлі-продажі частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю; продажі підприємства повністю на аукціоні або конкурсі при процедурі банкрутства або при приватизації державного підприємства; передачі всього підприємства в оренду; реорганізації або ліквідації підприємства; здійснення інвестиційного проекту підприємства; одержання кредиту під заклад всього майна підприємства.
Оцінка вартості нерухомого майна підприємства здійснюється з метою: продажу якої-небудь частини нерухомості підприємства; одержання кредиту під заклад якої-небудь частини нерухомості підприємства; страхування нерухомого майна підприємства; визначення бази оподаткування для нарахування податку на майно; переоцінки основних засобів; оформлення будь-якої частини нерухомості підприємства як внеску в статутний капітал іншого новостворюваного підприємства; оцінки вартості нерухомого майна підприємства при розробці бізнес - плану по реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; оцінки вартості нерухомого майна підприємства як проміжного етапу в загальній оцінці вартості підприємства при використанні затратного підходу.
Рис.1. Структурна схема формування вартості виробничо-майнового комплексу підприємства і його складових елементів.
р
Оцінка вартості машин і обладнання проводиться при: продажу деяких машин, одиниць обладнання, приладів та остатків; оформленні закладу під частину рухомого майна для одержання кредиту; страхуванні рухомого майна підприємства; передачі машин і обладнання в оперативну оренду; організації лізингу машин і обладнання; визначенні бази оподаткування для основних засобів при нарахуванні податку на майно; оформленні яких-небудь машин і агрегатів об'єднання як вклад в статутний капітал іншого підприємства; при розробці бізнес-плану для реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; проміжному етапі в загальній оцінці вартості підприємства.
Оцінка вартості нематеріальних активів необхідна: при їх придбанні іншою фірмою; при визначенні збитку, нанесеною діловою репутацією підприємства незаконними діями зі сторони інших підприємств; при використанні їх як внеску в статутний капітал новостворюваного товариства; при визначенні гудвіла для загальної оцінки вартості підприємства.
Список літератури
1. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)" від 30 травня 1997р.
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про методику грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (тимчасова) (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 864 від 31.10.95; №525 від 30.05.97): від 23 березня 1995р.
3. Кузнецов Н.А., Воищев А.В. Нейронные сети и оценка стоимости земельных участков и недвижимости //Вісн. Харків.держ.агр.у-ту.- 1999.-№5.- С.230-234.
4. Ротштейн А.П. Интелектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница: "Инверсум - Винница", 1999.- 320с.
5. Сохнич А.Я. Оптимізація землекористування в умовах реформування земельних відносин.- Львів: "Українські технології", 2000.- 108с.
6. Сявавко М.С., Рибицька О.М. Математичне моделювання за умовневизначеності.- Львів: НВФ "Українські технології", 2000.- 320с.

 
 

Цікаве

Загрузка...