WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини - Реферат

Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини - Реферат

детальних обстежень виявлена значна кількість видів шкідливих комах і збудників хвороб, які призводять до патологічних змін у букових насадженнях.
Ентомофітопатологічний комплекс присутній і важливий на всіх етапах життя бука - від насінини до зрілого стану. Найбільше господарське значення мають 21 виявлені збудники хвороб і близько 40 видів шкідників лісу.
Першопричинами ослаблення букових лісостанів є запровадженні дві-три прийомні рівномірнопоступові рубки головного користування. При цьому спрацьовують такі фактори: збільшується кількість дерев з сонце- опіками, морозобійними тріщинами. Через розкачування вітром залишених дерев спостерігаються обриви їх кореневої системи. Важливими середантропогенного фактора виступають механічні пошкодження дерев при їх валці, трелюванні, а також неорганізованими туристами.
У 65% дерев, що аналізувались після проведення першого прийому поступової рубки, вже після 5 років були виявлені несправжнє ядро, гнилі, міцелій опенька. Ентомостовбуровий комплекс при цьому налічував 20 видів небезпечних представників з родини короїдів, златок, вусачів, шашелів. Досягти господарської стиглості бука через 20 років, як це рекомендується для умов Карпат [4], в умовах Північної Буковини практично неможливо. Вже через 5 років після першого прийому рубки втрати ділової деревини сягають значних розмірів.
Розріджені деревостани після проведення інтенсивної рубки, що призвела до повноти насадження 0,5 і нижче стають резерваціями п'ядунів та листовійок, які значною мірою впливають на врожай плодів бука. Оскільки спрогнозувати "засівний" рік і під нього провести другий прийом рубки вкрай важко, найбільше відповідають природі букових лісів Північної Буковини групово-вибіркові рубки [17,22,32]. Кількість прийомів при цьому залежно від крутизни схилів 4-5, з оптимальним терміном між ними 4-5 роки. В такому випадку спостерігається найменший негативний вплив антропогенного фактора на лісові екосистеми бука лісового, найбільшою мірою досягається створення різновікових, мішаних, групово-структурованих біологічно стійких насаджень.
Список літератури
1. Білоус В.І. Поширення лісового бука на Україні в минулому // Вісник с.-г. науки.-К,1962. -№2.-С.80-84.
2. Белоус В.И.Значение бука в повышении продуктивности дубово-буковых насаждений // Пути повышения продуктивности лесов: Тез. докл.- К., 1963.-С.74-76.
3. Вредители леса//Справочник.Т.ІІ.-М-Л.:Изд-во АНСССР,1955.-1100с.
4. Гірс О.А. Обгрунтування віку головної рубки букових деревостанів в умовах Українських Карпат // Науковий вісник НАУ. Лісівництво. К.: Видавничий центр НАУ, 2004. - Вип.71. - С. 148-154.
5. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников.-М.:Лесн.пром,1984.-470с.
6. Журавлев И.И., Селиванова Т.Н., Черемиссинов Н.А. Определитель грибных болезней, деревьев и кустарников.-М.:Лесн.пром, 1979.-248с.
7. Калуцький К.К., Мальцев М.П., Молотков П.И. и др. Буковые леса СССР и ведение х-ва в них:-М.:Лесн.пром-ть,1972.-300с.
8. Каплуновський П.С. Особенности плодоношения буковых лесов //Лесоведение.1972.-№1.- С.51-61.
9. Козлов В.Г. Інтродукція видів і форм бука (Faqus L.) у правобережному лісостепу України та перспективи використання їх в культурі.-Умань.:НАНУ, 2003.-132с.
10. Колаковський А.А. К истории бука в Евразии//Тр. Моск.об-ва испыт природ., 1960.Т.3.-С.141-156.
11. Мальцев М.П. Бук.-М.: Лесн.пром, 1980.-80с.
12. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них.-М.:Лесн.пром, 1966.-224с.
13. Мякушко В.К. Ахмад Х. Бук лесной на Украине за пределами ареала //Лесоведение.-1985.-№1.-С.17-24.
14. Определитель насекомых Европейской части СССР.Т.2.-М-Л.:Наука, 1965.-665с.
15. Падій М.М. Лісова ентомологія.-К.-УСГА, 1993.-350с.
16. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых.-М.:Топикал.-1994, 544с.
17. Поварніцин В.О. Ліси Північної Буковини і їх відновлення.АН УССР.Виїзна сесія відділу біол.наук по проблемі вивчення флори і фауни Карпат//Тези доповідей.-К.-1956.- С. 19-26.
18. Савельев О.В. Колендар В.И. О позднем и раннем буке в Закарпатье//Научн.зап.Ужгор.ун-та, ХХІІІ.-1957.Т. С.197-199.
19. Свириденко В.Е., Швиденко А.Й. Лісівництво.-К.: Сіль-госпосвіта, 1995.- 364с.
20. Семенкова И.Г. Фитопатолоия. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические окраски древесины (Определительные таблицы).-М.: МГУЛ, 2001.- 57с.
21. Семенкова И.Г., Соколова Є.С. Фитопатология.-М.: Академия, 2003.- 468с.
22. Смаглюк К.К. Буковые леса Северной Буковины и основы хозяйства в них.Автореф.дис.-канд.с-х.наук.К.: УСГА, 1963.-22с.
23. Смаглюк К.К. К вопросу о формах бука европейского Faqus sylvatica L.)//Укр.ботан.ж-л.-1964; №21.Т.4.-С.71-77.
24. Санітарні правила в лісах України. - К.:Мінлісгосп України, 1995.-20с.
25. Солодкий В.Д. Екосистемний підхід у лісокористува-нні.Чернівці. Зелена Буковина, 2003.-56с.
26. Солодкий В.Д., Білоконь М.В., КоролюкВ.І. Природно-заповідний фонд Чернівецької області:- Чернівці: Зелена Буковина, 2004.-56с.
27. Справочник по защите леса от вредителей и болозней //Тимченко Г.А., Авраменко И.Д., Завада М.М. и др.-К.: Урожай, 1988. - 224с.
28. Третяк Ю.Д. Стан букових лісів, пошкоджених морозами в зиму 1928/1929 років, та їх поновлення в західних областях УРСР// Наукові записки Львівського с.г. ін-ту, 1948. - Т.1.-С.126-135.
29. Третяк Ю.Д. Відтворення складних букових лісостанів в Західних районах України // Лісове г-во Карпат.-К.:Укр.с.-г.академія, 1960.-С.126-135.
30. Трибун П.А. Назревшие проблемы защиты леса в Украинских Карпатах //.Защита леса от вредных насекомых и болезней.Всес.н.т.конференция..Т.1.М.: МЛТИ, 1971.-С.159-162.
31. f Трибун П.А. О причинах распротранения наиболее опасных болезней Карпатских лесов и некоторых лесоводственных мерах борьбы с ними//Защита леса от вредителей и болезней.ВАСХНИЛ.-М.:Колос, 1972.-С.167-179.
32. Тишкевич Г.Л. Охрана и восстановление буковых лесов Вост.границы ареала Faqus sylvatica L.- Штиинца, 1984.-231с.
33. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія (Практикум).-Корсунь-Шевченковський: Ірена, 1999.-203с.
34. Цилюрик А.В., Дрозда В.Ф., Завада М.М. Проблеми в лісозахисті в України //Наук вісник. НАУ Лісівництво. Видавничий центр НАУ, 2004.- Вип 71.- С.239-243.
35. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лесная фитопатология.-К.:Вища школа, 1986.-384с.
36. Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление.:Автореф.дис. канд.биол.наук.-К.:Укр.с.-х.акад, 1965.-21с.

 
 

Цікаве

Загрузка...