WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

Статистичне вивчення урожайності зернових - Курсова робота

групувальною ознакою. Якщо виділені групи характеризують не системою показників, а лише кількістю одиниць, що відносяться до кожної групи, то дістають ряди розподілу.
Рядом розподілу називається розподіл одиниць сукупності по групах за величиною варіюючої ознаки. Він складається з двох елементів: варіантів і частот. Варіантами є окремі значення групувальної ознаки, а частотами - числа, які показують, скільки разів повторюються окремі значення варіантів.
Ряди розподілу можна утворити за якісною (атрибутивною) або кількісною ознакою. Відповідно до цього розрізняють два види рядів - атрибутивні і варіаційні. Варіаційні ряди залежно від групувальної ознаки поділяються на дискретні і інтервальні. За дискретною ознакою, кількість значень якої обмежена, утворюється дискретний ряд розподілу. За дискретною ознакою, що варіює в широких межах, або за неперервною будують інтервальний ряд розподілу. При цьому варіанти групуються в інтервали, а частоти відносяться не до окремого значення ознаки, як у дискретних рядах, а до всього інтервалу.
Групування - це розподіл усієї сукупності досліджуваних суспільних явищ на типи, групи і підгрупи за будь-якою істотною ознакою.
Групування є одним з найважливіших етапів всієї статистичної роботи з цифрами. Всі інші методи в статистиці ефективні тільки на підставі групувань і поєднанні з ними.
Залежно від розв'язуваних завдань групування поділяють на типологічні, структурні і аналітичні.
Типологічні групування використовують для виділення соціально-економічних типів з маси різноякісних одиниць, щоб показати відмінність або подібність різних явищ.
Групування, які характеризують розподіл однорідної сукупності за будь-якою ознакою, називають структурними.
Аналітичними називають групування, за допомогою яких визначають взаємозв'язок між окремими ознаками одиниць статистичної сукупності.
При вивченні залежності методом аналітичних групувань застосовують результативні і факторні групування.
Результативним називається групування, в якому групувальною ознакою є результативний показник.
Факторним називається групування, в якому групувальною ознакою є факторний показник, що впливає на зміну результативної ознаки.
Середньою величиною в статистиці називають показник, що характеризує рівень варіюючої ознаки в якісно однорідній сукупності. Середні величини використовують для узагальненої характеристики сукупності за істотними ознаками, для порівняння цих ознак у різних сукупностях. В статистиці застосовують різні види середніх величин: середню арифметичну, середню гармонійну, середню геометричну, середню квадратичну. Вибір конкретного виду середньої величини залежить від характеру вихідних даних.
Середня арифметична є найбільш поширеним видом середніх величин. Її застосовують тоді, коли загальний обсяг варіюючої ознаки для цієї сукупності становить суму індивідуальних значень усередненої ознаки. Середню арифметичну просту визначають за такою формулою:
, де
x1, x2,.. - окремі значення ознаки (варіанти);
n - число варіантів.
Середню арифметичну зважену обчислюють за формулою:
, де
f1, f2,.. - частоти.
Середню гармонічну використовують для узагальненої характеристики ознаки тоді, коли відомі окремі значення досліджуваної ознаки і обсяги явищ, а частоти невідомі. Її формула має такий вигляд:
, де
n -кількість варіантів.
На практиці частіше застосовують середню гармонічну зважену, формула якої має такий вигляд:
, де
w - обсяг явищ.
Середню геометричну використовують для обчислення середніх темпів зростання, тобто коли загальний обсяг явищ становить не суму а добуток ознак. Її визначають:
.
Середню квадратичну використовують для оцінки варіації ознак, а також для узагальнення ознак, виражених лінійними розмірами яких-небудь площ (для розрахунку середніх діаметрів стовбурів дерев, листків, кошиків). Її визначають за такими формулами:
- проста;
- зважена.
а) за незгрупованими даними
Розглянемо статистичну оцінку показників урожайності зернових для нашої сукупності господарств.
Таблиця 1. Дані про урожайність озимої пшениці, кількості внесених органічних добрив на 1 га і якості грунту
№ Врожайність Добрива Якість грунту
п/п Y X1 X2
1 33,4 5,8 74
2 39,6 5,7 83
3 39,8 8,0 83
4 36,4 5,6 85
5 37,6 5,2 84
6 39,6 5,7 83
7 40,2 7,3 87
8 42,4 7,1 82
9 40,2 6,7 75
10 40,6 7,5 74
11 42,2 7,0 70
12 43,8 8,2 81
13 43,8 8,2 87
14 43,1 7,7 80
15 35,9 5,7 69
16 40,6 6,9 86
17 43,0 7,8 79
18 43,0 7,8 79
19 33,0 5,8 72
20 40,0 7,4 88
21 42,2 8,5 83
22 33,4 5,9 70
23 40,0 7,4 89
24 35,9 6,0 73
25 43,8 8,2 81
993,5 173,1 1997
Для зображення дискретних рядів розподілу використовують полігон. За допомогою полігона можна визначити моду. Для цього з вершини полігона слід опустити перпендикуляр, точка перетину з віссю абсцис і є значення моди. (Додаток 1 3).
Обчислимо середні величини для нашої сукупності.
Таблиця 2. Середні величини за незгрупованими даними
Показники господарств гармонійна геометрична арифметична квадратична
Середня урожайність, ц/га 39,4453 39,5957 39,7400 39,8778
Внесено органічних добрив т/га 6,7724 6,8488 6,9240 6,9968
Якість грунтів, бал 79,4172 79,6509 79,8800 80,1037
Таблиця 3. Мажорантність середніх величин
Вид середньої Дані величин Примітка
величини урожайність, ц/га органічні
добрива т/га якість грунтів, бал
Гармонійна 39,4453 6,7724 79,4172 min
Геометрична 39,5957 6,8488 79,6509
Арифметична 39,7400 6,9240 79,8800
Квадратична 39,8778 6,9968 80,1037 max
Для характеристики середнього значення ознаки у варіаційних рядах розподілу обчислюють так звані порядкові середні, моду і медіану.
Мода - це варіанта, яка найчастіше зустрічається у даному варіаційному ряду.
Медіана - це варіанта, яка припадає на серединуваріаційного ряду. Якщо кількість членів ряду парна, то медіана дорівнює середній арифметичній із двох серединних значень варіант.
Таблиця 4. Обчислені значення моди і медіани
Показники господарств Мода Медіана
Середня урожайність, ц/га 43,8 40,2
Внесено органічних добрив т/га 5,7
8,2 7,1
Якість грунтів, бал 83 81
Середні величини дають узагальнюючу характеристику сукупностей за варіюючою ознакою. Проте при тому самому середньому значенні ознаки, що визначається, окремі сукупності істотно різняться за складом і величиною відхилень від середньої. Вивчення розміру відхилень та їх розподілу використовують для оцінки кількісної однорідності сукупності. Вимірювання і аналіз варіації має велике значення для оцінки стійкості досліджуваних явищ, а також впливу різних факторів на коливання ознак.
Таблиця 5. Формули розрахунку і розрахункові дані для обчислення показників варіації.
Показники варіації Формули для обчислення Середня урожайність, ц/га Внесено органічних добрив т/га Якість грунтів, бал
Розмах варіації
10,8000 3,3000 20,0000
Середнє лінійне відхилення
2,6288 0,8931 5,1040
Дисперсія
10,9720 1,0130 35,7856
Середнє квадратичне відхилення
3,3124 1,0065 5,9821
Коефіцієнт варіації:
по варіаційному розмаху;
27,1766 47,6603 25,0376
по

 
 

Цікаве

Загрузка...