WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Статистика сільського господарства - Реферат

Статистика сільського господарства - Реферат

з цим для визначених цілей використовують і показник товарності продукції сукупності підприємств району, сектору, галузі отриманий як відношення суми товарної продукції цих підприємств до їх сумарної валової продукції. Крім показника товарної продукції в даний час широко використовується особливо в галузях промисловості, показник реалізованої продукції як продукції фактично відпущеної покупцю і сплаченої ним.
Одною із важливих завдань при статистичному вивчені товарної продукції є аналіз зміни рівня товарності. Величина показника товарності міняється внаслідок зміни системи господарства, ступеня спеціалізації, форми оплати праці (в колгоспах), рівня інтенсифікації і продуктивності і ряд інших факторів.
Статистичне вивчення динаміки виробництва
продукції сільського господарства
Виробництво валової продукції в сільському господарстві здійснюється по законах розширеного відтворення. Але при загальній тенденції планомірного збільшення виробництва тут внаслідок можливих різких змін метеорологічних умов року, які впливають на врожай, будуть мати місце істотні відхилення в загальному обсягу продукції.
Це зобов'язує при порівняні за окремі роки притягувати поряд з показниками, які характеризують засоби виробництва і трудові ресурси, а також показники метеорологічних умов. В порівняні по періодах метеорологічні умови зрівнювальних періодів в тому чи іншому ступені вирівнюються, що дає можливість вже досить чітко бачити зв'язок між змінами обсягу продукції і величиною факторів виробництва.
Зіставлення динаміки урожайності і найважливіших факторів інтенсифікації. Одним із необхідних вихідних прийомів факторного аналізу динаміки урожайності є порівняння паралельних рядів змін врожайності і основних факторів інтенсифікації сільськогосподарського виробництва (землеробства). Маючи на увазі значні щорічні коливання врожайності, які викликані щорічними змінами метеорологічних умов, вказане зрівняння проводиться чи посередництвом застосування методу кореляційного аналізу, чи по збільшених періодах.
Фактичний обсяг виробництва продукції тваринництва за рік (також зростаючим підсумком по роках) зрівнюється з плановим завданням і рівнем попереднього року (або відповідних періодів). Першорядне значення мають показники, які характеризують виконання плану (державного замовлення) по продажу продукції тваринництва державі.
Аналіз змін обсягу продукції тваринництва як в цілому по країні, так і окремо по громадських категоріях (секторах), регіонах і виробничо-економічних типах підприємств можу бути проведений з боку форми відтворення цієї продукції і з боку основних факторів. Обидва підходи органічно пов'язані між собою. В першому випадку зіставляються динаміка чисельності сільськогосподарських тварин ї їх продуктивність. Збільшення продукції за рахунок простого збільшення чисельності худоби представляє екстенсивну форму виробництва, а за рахунок підвищення продуктивності - інтенсивну. Своєрідність, також, полягає в тому, що, по-перше, саме поголів'я худоби - первинний фактор виробництва продукції тваринництва, який підлягає організованому людиною природному відтворенню, що робить необхідним спеціальний аналіз якісного рівня цього складного процесу, по-друге, продуктивність - це явище або функція сільськогосподарських тварин. При цьому рівень продуктивності тим вищий, чим вище якість самого скота і забезпеченість другими факторами, які приймають участь в формуванні продукції тваринництва.
В іншому випадку розглядається безпосередній зв'язок зміни виходу продукції із зміною його факторів, в числі яких, якщо абстрагуватися від простого збільшення поголів'я худоби і пов'язаного з цим рівня змісту, який склався (приміщення для худоби, корму і т.п.), в основному фактори інтенсифікації тваринництва, які підвищують продуктивність худоби (поліпшення середньої якості худоби, підвищення рівня годівлі, покращання умов утримання і т.п.). Тому центральною ланкою факторного аналізу збільшення виробництва продукції тваринництва є аналіз продуктивності худоби, виявлення можливостей її подальшого підвищення на основі всебічної інтенсифікації виробництва.
Аналіз продуктивності за факторами проводиться як в динаміці, так і порівняно за групами підприємств, а також групами сільськогосподарських тварин на підприємствах з використанням даних про бонітування худоби. Оскільки основним джерелом кормів для тваринництва є особиста кормова база, яка створена в рослинницькому цеху, оскільки представляє собою інтерес факторний аналіз продукції тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь (ріллі).
У зв'язку з тим, що у виробництві продукціїтваринництва є визначенні сезонність, одним із направлення аналізу є вивчення сезонності виробництва протягом року. До важливого направлення аналізу належить вивчення структурних зрушень в тваринництві, зв'язаних з різницею темпів росту по видах худоби, соціальних секторах і регіонах.
Аналіз даних про стан тваринництва виробляється з метою дати оцінку рівню розвитку, визначити основні тенденції динаміки показників чисельності тварин і птиці, їх продуктивності і виходу продукції тваринництва, виділити фактори, які зумовили фактичний рівень продуктивності тварин і обсяг виробленої продукції і виявили резерви їх росту.
На обсяг виробництва продукції тваринництва безпосередньо впливає рівень продуктивності тварин і їх чисельність. Ступінь впливу факторів вивчається з використанням багатьох методів, в тому числі індексного методу.
Для аналізу змін обсягів продукції в динаміці можна обчислити індекс
Іоп =
де ОП - обсяг продукції визначеного виду; Чж1 и Чжо - чисельність тварин, від яких отримують дану продукцію, в окремих господарствах за аналізуючий і базисний роки; ПРж1 і ПРжо - середній рівень продуктивності тварин в окремих господарствах за відповідні роки.
Вплив факторів, які обумовлюють зміни обсягу виробництва продукції, виміряються за допомогою взаємозв'язку індексів
Іоп = Іпрж Ічж, де Ічж =
Індекс середньої продуктивності обчислюється по формулі індексу змінного складу:
Іпрж = :
Зміна продуктивності тварин, яка показує цей індекс, залежить від двох причин: від рівня їх продуктивності в окремих сільськогосподарських підприємствах і від питомої ваги тварин кожного господарства в загальній чисельності тварин по групі сільськогосподарських підприємств, тобто від структури поголів'я з різним рівнем продуктивності.
Для винятку впливу структурних змін в поголів'ї тварин на їх середню продуктивність розраховують індекс продуктивності фіксованого складу:
Іпржф = .
А для виявлення впливу змін в структурі поголів'я на динаміку виробництва продукції обчислюють індекс структури поголів'я Ісп:
Ісп = .
Тоді індекс динаміки обсягу виробництва продукції буде дорівнювати добутку трьох індексів
Іоп = Ічж Іпржф Ісп .
Велике значення має вивчення змін показників кількості тварин і птиці, їх продуктивності і вихід продукції за кілька років для встановлення тенденцій у змінах, які відбуваються. Для цього розраховують цінні базисні і середньорічні абсолютні прирости, темпи росту і темпи приросту, а також проводять вирівнювання динамічних рядів.
В аналізі показників тваринництва в динаміці рекомендується порівнювати не тільки річні, але і їх середні рівні за кілька років. Велике значення мають середні показники.

 
 

Цікаве

Загрузка...