WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вільногорське скло - Дипломна робота

Вільногорське скло - Дипломна робота


SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО+MgО Na2O SO3 Cr2O3
71.2 1.8 0.3 12.2 14.2 0.3 0.17
±0.5% ±0.5% ±0.04% ±0.2% ±0.2% ±0.02% ±0.02%
Таблиця 2.4 - хімічний склад оливкового скла
SiO2 Al2O3 Fe2O3 СаО+MgО Na2O SO3 Cr2O3
71.2 1.8 0.3 12.2 14.2 0.3 0.17
±0.5% ±0.5% ±0.04% ±0.2% ±0.2% ±0.02% ±0.02%
Технологічна схема приготування шихти представлена на рисунку 2.2
2.8. Завантаження шихти та склобою у скловарну піч
Для завантаження шихти та бою в піч використовують механічні завантажувачі. Режим живлення печі шихтою та боєм виконується у відповід-ності до витрат скломаси на виготовлення виробів. Годинна подача шихти та бою в піч повинна точно відповідати з`єму скломаси. Співвідношення заванта-женої шихти і склобою повинно знаходитися у межах: шихти-бою 70-30%, 60-40%, 50-50%. Відхилення від встановленого співвідношення не повинно пере-вищувати ±5%. До бункерів завантажувачів шита подається у кюбелях по під-вісному конвеєру. У бункер завантажувача шихта та склобій завантажується шарами.
Якщо об'єм подавання шихти буде відрізнятися від з'єму скломаси, то це приведе до коливання рівня дзеркала в печі. В свою чергу це негативно впливає на стан футерівки і якість скломаси, що виробляється. Коливання рів-ня скломаси повинні складати не більше ніж ± 0.5 мм.
Для підтримання постійного рівня скломаси завантажувачі працюють в автоматичному режимі і зв'язані з рівнеміром "клюючого" типу.
На печі №1 та №3 встановлено по 3 тонкошарові завантажувача шихти плунжерного типу.
1- наконечник;
2- бункер для шихти і склобою;
3 - стіл;
4 - редуктор;
5 - електродвигун;
Рисунок 2.4. - схема завантажувача шихти
3. Машино - ванний цех
Таблиця 3.1. - матеріальний баланс виробництва пляшок
прибуток т/рік видаток т/рік
сировинні матеріали, з урахуванням втрат та вологості 121163,81 товарна продукція 117500
відходи скла 15047,703
витрати сировини 3364,514
витрати бою 4000,896
склобій 44009,85 волога з шихти 4433,766
вода 3785,395 вигар шихти 17488,898
волога з сировини 5033,058
непогодження 2090,135
разом 168959,061 168959,061
3.1. Варіння скломаси
Процес варіння скла уявляє собою складний комплекс фізико - хімічних перетворень, явищ тепло та масообміну, в результаті яких сировинні матеріа-ли - шихта перетворюється у розплав - скломасу із визначеними фізико - хі-мічними властивостями. Шихта під дією високих температур, які виникають під час спалення палива, розплавляється, гомогенізується, охолоджується та поступає на виробляння.
Процес склоутворення протікає в декілька етапів.
Силікатоутворення. До кінця цього етапу у шихті не залишається окре-мих компонентів. Більшість газоподібних компонентів вже видалено, складові частки перетерпіли ряд фізичних та хімічних перетворень. Між компонентами шихти пройшли всі основні твердофазні реакції і вона уявляє собою спечену масу, яка складається з силікатів та оксиду кременю.
Склоутворення. Цей етап характеризується тим, що наприкінці етапу скломаса стає прозорою. В ній вже відсутні не проварені частки шихти, адже вона ще пронизана великою кількістю бульбашок та звивин і залишається не-однорідною. Для звичайного тарного скла цей етап скінчається при 1150-12000С.
Освітлення. На цьому етапі скломаса стає менш в'язкою, звільняється від видимих газоподібних включень. Для тарного скла освітлення закінчуєть-ся при 1400-15000С. В'язкість скломаси при цьому складає близько 10-12Па*с.
Гомогенізація. Процес гомогенізації дуже важливий. В скловар-них печах для тарного скла гомогенізація повинна проходити дуже швидко тому, що виробництво характеризується великими з`ємами.
На цьому етапі скломаса інтенсивно перемішується за допомогою бур-ління. До кінця цього етапу скломаса звільняється від звивин, стає однорідно-ю. Бурління скломаси стисненим повітрям дозволяє підвищити виробництво печей та покращити якість скломаси. Однак бурління застосовують лише на печах для варіння темно-зеленого та коричневого скла. Сопла розташовують-ся в зоні чистого дзеркала скломаси. Кількість сопел залежить від потужності печі. Так для печі №1 кількість сопел дорівнює 7 вони розташовані в ряд на відстані 500 мм одна від другої. Для печі №3 кількість сопел дорівнює 13 і розташовані вони у шаховому порядку.
Охолодження скломаси. В'язкість провареної скломаси дуже низька для виробки виробів. Тому для того, щоб можна було відформувати вироби необ-хідно знизити температуру приблизно на 200-3000С порівняно з температу-рами освітлення та гомогенізації. Охолодження скломаси протікає до темпе-ратури 12000С для створення необхідної в'язкості при формуванні виробів.
Дуже важливо, щоб під час охолодження не виникало порушення рівно-ваги між розплавом та газами. В цьому випадку виникають пороки - пузирі та вторинна "мошка", звільнитисявід яких практично не можливо тому, що в'язкість скломаси вже висока.
Варіння тарного скла проводиться у проточних ванних печах безперер-вної дії. Ванна скловарна піч представляє собою складний теплотехнічний аг-регат, конструкція якого залежить від способу підігріву, напрямку руху ди-мових газів, способу розділення басейну та полум'яного простору. Вона складається з робочої камери, пальників, пристроїв для використання тепла димових газів, перевідних клапанів, фундаментів, опор та каркасу. Напрямок руху газів в великих регенеративних печах поперечний, а в малих - підково-подібне або поздовжньо - поперечне. При виробці склотари звичайно вико-ристовують скловарні печі з поперечним напрямком руху полум'я, бо вони дозволяють краще регулювати тепловий режим по довжині печі, створювати необхідні теплові умови в зонах варіння, освітлення та гомогенізації. В реге-неративних печах з поперечним рухом полум'я можна використовувати сек-ційні регенератори, які дозволяють регулювати температуру підігріву повітря для відповідного пальника. Схема печі представлена на рисунку 3.1.
При невеликих розмірах та високій продуктивності печей використову-ють підковоподібний та поздовжньо - поперечний рух полум'я. Такі печі більш компактні, в них можна більш повно використовувати паливо, забезпе-чувати потрібну настильність факелу. однак в цих печах важко регулювати те-мпературу в окремих зонах. Схематично піч з підковоподібним рухом полу-м'я зображена на рисунку 3.2.
Найбільш продуктивними є проточні печі з пристроєм для бурління скломаси, без виробного басейну. Крім того процес перемішування та освіт-лення протікає у тонкому шарі скломаси. Шихту та склобій можна подавати в зону варіння по похилому лотку. Перемішування скломаси в зоні варіння бу-рлінням дозволяє прискорити процеси силікато - і склоутворення. Тонкоша-рове освітлення дозволяє здійснити більш кращий прогрів скломаси і інтенси-фікувати процес. Завдяки цьому прямоточні печі забезпечують високу проду-ктивність при досить невеликих розмірах.
Основною вимогою до конструкції високопродуктивних промислових скловарних печей з полум'яним прогрівом - забезпечення високотемператур-них режимів варіння скла до 1600-16500С. Цьому повинні відповідати конс-трукції завантажувальних кишень, газопальникових пристроїв і протоків.
Завантажувальні кишені повинні бути закритими, для попередження ви-бивання факелу та підсмоктування холодного повітря. Особа увага повинна приділятися до раціонального розміщення факелу та високому ступеню

 
 

Цікаве

Загрузка...